5thDecember

5thDecember

5thDecember

 

October 04,2021

สถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด รวม 54 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 26 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น นครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี สุโขทัย และสระแก้ว รวม 54 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 26 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง แบ่งเป็น

  • น้ำท่วมสูง 21 สายทาง (21 แห่ง)
  • ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง)
  • สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว 4 สายทาง (4 แห่ง)


               1. สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 - บ้านหนองกระดิ่ง อำเภอกงไกรลาศ และคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+300 ถึง 2+500)
               2. สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004 - บ้านเขาน้อย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 8+000 ถึง 15+000)
               3. สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 - บ้านโคกเดื่อ อำเภอท่าจะโก จังหวัดนครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 12+000)
               4. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 8+300 ถึง 11+100)
               5. สายทาง นม.1015 แยก ทล.2 - บ้านหนองหัวฟาน อำเภอโนนสูง และขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+000 ถึง 4+200)
               6. สายทาง นม.6019 บ้านโนนสูง - บ้านโนนไทย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+700 ถึง 7+500)
               7. สายทาง นม.4027 แยก ทล.2160 - บ้านโคก อำเภอคง และแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 36+500 ถึง 36+935)
               8. สายทาง นม.1046 แยก ทล.2 - บ้านสะแทด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+800 ถึง 1+550)
               9. สายทาง นม.1063 แยก ทล.2 - บ้านบุหญ้าคา อำเภอคง และโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 0+200)
             10. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 - บ้านเขว้า อำเภอเมือง และบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+600 ถึง 4+800)
             11. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 - แยก ทล.2065 อ.เมือง และคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+400 ถึง 2+300)
             12. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 ถึง 2+800)
             13. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 - แยก ทล.2233 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+000 ถึง 7+000)
             14. สายทาง ชย.5041 แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 - แยก ทล.202 อำเภอคอนสวรรค์ และแก้งสนามนาง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+400 ถึง 6+800)
             15. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 - บ้านสำราญ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+300 ถึง 4+300)
             16. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 - บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัจฉาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 10+200 ถึง 14+250)
             17. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 - บ้านโพธิ์ไชย อำเภอมัจฉาคีรี และโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+900 ถึง 16+600)
             18. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 - บ้านโนนสะอาด อำเภอชนบท และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 12+000 ถึง 30+000)
             19. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 0+100)
             20. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 0+050)
             21. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 แยก ทล.311 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+429 ถึง 1+800)
             22. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 9+800 ถึง 12+463)
             23. สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 6+000)
             24. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 - บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 1+135)
             25. สายทาง สบ.3004 แยก ทล.362 - บ้านหาดสองแคว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 1+900)
             26. สายทาง สบ.4016 แยก ทล.3224 - บ้านแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 7+000 ถึง 7+150)
             27. สายทาง สบ.4020 แยก ทล.3017 - บ้านดงมะเกลือ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 6+200 ถึง 6+450)
             28. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อำเภอโคกสูง และวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรได้ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง โปรดระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน หากพบเหตุอุทกภัยหรือต้องการสอบถามเส้นทาง สามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร.1146


30 798