27thMay

27thMay

27thMay

 

November 01,2016

ควบรวมโรงเรียนเล็ก ไม่ตัดโอกาสการศึกษา

         เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ (สพป.เขต ๑) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี นโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๒๐ คน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก คือโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ ครูผู้สอน และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงและอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเดิม ซึ่งในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ควบรวม ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๑๙ คน มีผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน และครูผู้สอน ๑ คน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพครบทุกสาระวิชาได้ จึงได้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

         “จากการประชุมในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีว่า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขากระโดงฯ มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ต้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพ และเห็นว่าถ้านักเรียนได้ไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กที่มีความพร้อม คือ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ระยะทางห่างกันเพียง ๓ กิโลเมตร และนายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วย ก็ได้ยืนยันถึงความพร้อมที่จะรับนักเรียนทั้ง ๑๙ คน มาเข้าเรียนได้ในทันที และพร้อมดูแลนักเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งการจัดรถรับ-ส่ง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง การจัดหาเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่จะย้ายมาเรียนรวมไม่มีความรู้สึกแตกต่างกัน รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นและเห็นด้วยจึงมีมติให้ควบรวมโรงเรียนบ้านเขากระโดงฯ กับโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และนักเรียนทั้ง ๑๙ คน จะเริ่มย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป” นายสมศักดิ์ ชอบทำดี กล่าว
 
         นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองและชุมชนว่าบุตรหลานที่ย้ายมาจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่นๆ และขอยืนยันว่าเป็นการไม่ใช่การยุบเลิกโรงเรียน ส่วนตัวอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านเขากระโดงฯ ในเบื้องต้นทางชุมชนเห็นว่าควรใช้เป็นศูนย์เด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลเข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด จากที่ก่อนหน้าที่ได้ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองได้มีการประท้วงคัดค้านมาอย่างต่อเนื่องเพราะไม่อยากให้มีการยุบหรือควบรวบ

         นายบุญศรี เจียงจริยานนท์ ราษฎรบ้านศิลาทอง และอดีตกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขากระโดง เปิดเผยว่า เห็นด้วยที่มีการควบรวมโรงเรียนบ้านเขากระโดงดังกล่าวไปเรียนรวมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า เพราะปัจจุบันก็มีนักเรียนเหลือเพียง ๑๙ คน จากที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะเกรงเด็กจะไม่สะดวกในการเดินทางไกล แต่เมื่อทางโรงเรียนจะจัดรับส่ง พร้อมดูแลเรื่องอาหารกลางวัน หรือด้านการศึกษาให้มีศักยภาพมากขึ้น ก็เห็นด้วยที่จะควบรวมเพื่อโอกาสทางการศึกษาของตัวเด็กนักเรียนเอง


 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๓๙๕ วันอังคารที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙


513 7694