16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

August 30,2017

โปรดเกล้าฯ รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อดีตปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทส.

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙8 จังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) จาก Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๔๗  เริ่มการทำงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. ๒๕๓๖ บรรจุในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ด้านผลงานทางวิชาการ มีบทความวิชาการ บทความวิจัย ตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ จำนวน ๓๐ เรื่อง บทความรายงานการประชุมวิชาการต่างประเทศ จำนวน ๒๓ เรื่อง  บทความรายงานการประชุมวิชาการในประเทศ จำนวน ๒๑ เรื่อง บทความวิชาการบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน ๑๒ เรื่อง เป็นต้น

          รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้มุ่งมั่น ผลักดันแนวคิดใหม่ๆ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดการผลิตกำลังคนด้วยระบบ Talent Mobility คือ ให้ทุนการศึกษาของกระทรวงในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวทำงานในภาคการผลิต   มีนโยบายเปิดประตูเพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศโดยส่งเสริมให้มีนวัตกรรม มีการค้นคว้าและการวิจัย เพื่อเป็นฐานในการสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ ให้กับประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้วยตนเอง  

          นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ยังยึดหลักในการบริหารทั้งหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารการเงินที่สมดุล การพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ โดยมีความมุ่งมั่นจะนำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศ และอยู่ใน ๒๐๐ อันดับแรกของเอเชีย (QS ASIA) และเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Excellence Academic Institution in STI and Society Accountability) ด้วยยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research University) การสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม (Society and Commercial-STI Impact ) การสร้างความผูกพันกับวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-Eastern Culture Engagement) และการบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และสร้างระบบนิเวศน์แห่งคุณภาพ (Smart Management, Good Governance and Quality Ecosystem)


324 5672