16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

September 21,2017

รัฐฯ จัดหนักมอบบัตรวิเศษ ช่วยรากหญ้า โคราชรับ ๔ แสนราย (มีคลิป)

ชาวโคราชเฮ รับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สนองนโยบายหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้รับยินดี เผยจะนำเงินไปจุนเจือครอบครัว และจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โคราชได้สิทธิ ๔ แสนกว่ารายสูงเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้น โดยมีนาย ธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงานกิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมด้วยนางสาว อรุน สว่างสินอุดมชัย ประธานคณะบริหารการคลังจังหวัดนครราชสีมา สถาบันการเงิน และตัวแทนประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดนครราชสีมา

นาย ธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าฯ กล่าวเปิดกิจกรรมว่า “รัฐบาลได้กำหนดมาตรการ เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับพี่น้องประชาชน ทุกกลุ่มทุกอาชีพ การลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นหนึ่งในมาตารการที่รัฐบาลมุ่งดูแล ช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อแบ่งเบาภาระ เช่น ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการสูงเป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร”

การจัดกิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้ประชาชนมาลงทะเบียนกับหน่วยรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกระทรวงการคลังจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ผ่านหลักเกณฑ์ เพื่อนำไปเป็นส่วนลดค่าใช้ในการครองชีพแต่ละด้านตามที่กำหนด

จังหวัดนครราชสีมามีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น ๖๐๗,๙๖๑ ราย และมีผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๔๙๗,๘๗๙ ราย ผู้มีสิทธิสามารถไปแสดงตนขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

    นายปรีชา พวงสมบัติ  ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กล่าวว่า “ นโยบายบัตรสวัสดิการนี้ เป็นนโยบายของพลเอกประยุทธที่ดีมาก ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ และตนจะนำเงินที่ได้ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ตามที่นโยบายให้ไว้ ทั้งค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมถึงด้านต่างๆ”

    และนายปรีชา ยังได้ฝากกำลังใจยังผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับบัตรสวัดิการว่า “ให้ทำความดีต่อไป อย่าได้ท้อแท้ ถึงแม้เราจะจนจริงๆ แต่ก็อย่าหวังเพียงแต่จะให้คนอื่นมาช่วย เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย ไม่ใช่จะรอให้แต่รัฐบาลมาช่วยเหลือฝ่ายเดียว ซึ่งต้องขอบคุณทางรัฐบาล ที่ได้ช่วยเหลือพวกเราในครั้งนี้ด้วย”

ทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีทั้งหมด ๒ แบบคือ ๑.บัตร EMV + ตั๋วร่วม (รูปแมงมุม) สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร เนื่องจากบัตร EMV + ตั๋วร่วม (รูปแมงมุม) จะมีวงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า ๕๐๐ บาทต่อเดือน

๒.บัตร EMV สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว คือ นอกเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร

การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนผู้มีรายได้น้อย ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม โดยผู้ที่มีรายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี จะได้รับเงิน ๒๐๐ บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี จะได้รับเงิน ๓๐๐ บาทต่อเดือน สามารถซื้อสินค้าได้จากร้านธงฟ้า และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพอื่นๆ เช่น วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ๔๕ บาทต่อ ๓ เดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. ๕๐๐ บาทต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ ๕๐๐ บาทต่อเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง สามาถให้ผู้ดูแลใช้สิทธิแทนได้ตามเงื่อนไข และควรเก็บรักษาบัตรไว้อย่างดี เพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการจากรัฐบาล และสิ่งสำคัญห้ามนำบัตรของตนไปให้ผู้อื่นใช้เด็ดขาด หากมีการตรวจสอบพบเจอ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตร และผู้นำบัตรไปใช้จะมีความผิด ต้องชดเชยเงินคืนแก่ทางราชการด้วย

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิได้ที่ จุดรับชำระเงินตามร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จุดรับชำระเงินตามร้านค้าก๊าซที่กระทรวงพลังงานกำหนด จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรถ บขส. จุดจำหน่ายบัตรดดยสารรถไฟ   ทุกสถานี (รฟท.) และเครื่องแตะบัตรชำระเงิน บนรถประจำทาง ขสมก. หรือ รถไฟฟ้า

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๐๙-๒๓๔๕

 

 

 

 


210 5660