16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

October 03,2017

ธกส.รวมพลังปตท.ช่วยเกษตรกร เปิดปั๊มขายผลิตผลการเกษตร

          ธ.ก.ส. ร่วมมือกับ ปตท. จัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลผลิตให้เกษตรกร ระบายผลผลิตตามฤดูกาล สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตได้จำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถ เลือกซื้อได้ง่ายขึ้น

          เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีพิธีลงนามความร่วมมือ “ปตท.-ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วยเกษตรกร” ร่วมกันระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม

          ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม นายสมศักดิ์กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อช่วยเกษตรกรนับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ ธ.ก.ส.ดำเนินงานร่วมกับ ปตท. โดยให้เกษตรกรลูกค้าเติมน้ำมันผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการใช้เงินสดสร้างความสะดวกและปลอดภัยให้เกษตรกรลูกค้าเป็นอย่างดี ความร่วมมือในครั้งนี้จะเติมเต็ม Value chain ของผลิตผลทางการเกษตรครบวงจร คือ การผลิตซึ่งเป็นต้นน้ำ การแปรรูปซึ่งเป็นกลางน้ำ จนถึงช่องทางการจำหน่ายหรือการตลาดซึ่งเป็นปลายน้ำ เพื่อพัฒนาชนบทด้วยระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

          นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า “ธ.ก.ส. เชื่อมั่นในศักยภาพของ ปตท. เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ซึ่งตั้งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ หากเปิดให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายผลิตผลของตนเองจะสามารถระบายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ธ.ก.ส. จะพัฒนาช่องทางในการชำระค่าสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A–Mobile และระบบ QR Code ซึ่งผู้ขายมี QR Code ของตนเอง ผู้ซื้อเพียงแต่มีเงินฝากในบัญชี เมื่อจ่ายชำระค่าสินค้าเพียงใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) สแกน QR Code ของผู้ขายเท่านั้น ไม่ต้องพกพาเงินสดตอบรับสังคมยุคใหม่ (Cashless Society) โดยในวันนี้ ธ.ก.ส.นำตัวอย่างสินค้า SME เกษตร ได้แก่ ผัก ผลไม้ Organic กระยาสารท ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล้วยอินทรีย์ มะพร้าวน้ำหอม ซึ่งมีการนำ QR Code ที่ ธ.ก.ส. สนับสนุนมาใช้เพิ่มช่องทางในการจ่ายชำระค่าสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมาจัดแสดงด้วย ความร่วมมือนี้จะส่งผลให้เกษตรกรและชุมชนในภาคชนบทมีช่องทางการตลาด สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากและพัฒนาวงการเกษตรไทย”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


60 5651