16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

October 06,2017

มทส.เปิดอบรบใบขับขี่ 9-26 ต.ค.นี้ (อบรมเฉพาะภาคทฤษฎี สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ทำการสอบทีขนส่งจังหวัด)

 

ด่วน! เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร อบรมสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ ๕


วันที่อบรม : วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา : ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   (เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ น.)
สถานที่อบรม :  ณ ห้อง ๒๑๔ อาคารสุรพัฒน์ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

*** เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ หรือรอการประชาสัมพันธ์อีกครั้งทางเว็บไซต์เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th/ นะคะ (รับเพียง ๑๒๐ ที่นั่ง)***

หมายเหตุ : การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป

หลักสูตรที่เปิดอบรม
หลักสูตรที่ ๑ : การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ระยะเวลาอบรม : ๕ ชั่วโมง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (มีอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง)
ค่าสมัครอบรม :
- นักศึกษาและบุคลากร ภายในมทส. ๔๕๐ บาท/ ประเภทใบขับขี่
- บุคคลทั่วไป ๕๕๐ บาท/ ประเภทใบขับขี่

 

หลักสูตรที่ ๒ : การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์ 

*** เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ ๕ ปี เป็น ๕ ปี เท่านั้น *** 
ระยะเวลาอบรม : ๑ ชั่วโมง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ค่าสมัครอบรม : ๑๕๐ บาท/ ประเภทใบขับขี่

 

หมายเหตุ

- หลักสูตรที่ ๑ การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถเท่านั้น

- หลักสูตรที่ ๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สามารถเข้ารับการอบรมได้เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ ๕ ปี เป็น ๕ ปี เท่านั้น

-  หลักสูตรที่ ๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน ๓ เดือน และขาดไม่เกิด ๑ ปี

-  หลักสูตรที่ ๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ หากใบขับขี่ขาดเกิน ๑ ปี ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฯ นี้ได้

- หลังจากการอบรมภาคทฤษฎีทั้ง ๒ หลักสูตร จะต้องนำหนังสือรับรองการผ่านการอบรมไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัด(ทุกจังหวัด) เพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถตามลำดับขั้นตอนต่อไป

- หนังสือรับรองการผ่านการอบรมมีกำหนดเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่อบรม

- ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่ทางผู้จัดอบรมยกเลิกการจัดอบรม

- หากผู้อบรมประสงค์เลื่อนวันเข้าอบรม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันอบรมภายใน ๗ วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเลื่อนการอบรมเพียงท่านละ ๑ ครั้ง หากท่านใดมิแจ้งความประสงค์ฯ ทางผู้จัดจะถือว่าผู้เข้าอบรมสละสิทธิ์การเข้าอบรมในครั้งนั้น ๆ

- กรุณากรอกที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๑๑ ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๒-๔๘๑๐ โทรสาร ๐-๔๔๒๒-๔๘๑๔
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

E-Mail: pimolmas@sut.ac.th

Website: http://technopolis.sut.ac.th/


103 5654