16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

October 07,2017

ผู้ว่าฯ-แม่ทัพ-ตรภ.๓ ตรวจพระเมรุมาศจำลอง ยืนยันจบ ๒๐ ตุลาคมนี้

           ผู้ว่าฯ มอบสิ่งของพระราชทาน ๓๒ นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบแก่จิตอาสา ๒๐๖,๗๘๔ คน “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ ๒๖ ตุลาคมนี้ ส่วนการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองยืนยันตกแต่งเสร็จ ๒๐ ตุลาคมนี้แน่นอน

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แก่นายอำเภอทั้ง ๓๒ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาฯ

           สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรับรอง ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสา เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสิน สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๗ ปี เพื่อมอบให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจที่ลงทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา สำหรับใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในการทำความดีให้ สังคมส่วนรวม สร้างความร่วมมือร่วมใจอันจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ  และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริตาม “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” 

           สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ๒๐๖,๗๘๔ คน โดยจิตอาสาที่ทำการลงทะเบียน แบ่งหน้าที่ตามส่วนงานออกเป็น ๘ ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย ๑.งานดอกไม้จันทน์ ๕๐,๘๕๒ คน ๒.งานโยธา ๑๑,๐๔๒ คน  ๓.งานบริการประชาชน ๙๕,๘๐๒ คน ๔.งานรักษาความปลอดภัย ๑๑,๐๑๓ คน ๕.งานประชาสัมพันธ์ ๙,๗๘๐ คน  ๖.งานขนส่ง ๓,๑๗๖ คน  ๗.งานแพทย์ ๑๗,๘๗๗ คน และ ๘.งานจราจร ๗,๒๔๒ คน

           ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมเพื่อนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ

ติดตามคืบหน้าสร้างพระเมรุฯ

           ต่อมาเมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพลโทธนากร ธรรมวินกร แม่ทัพภาคที่ ๒ และพล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ พร้อมด้วยนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

พระเมรุมาศฯ คืบหน้า ๙๕.๘๔%

           โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานความคืบหน้าความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่น ด้านการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง มีผู้ที่รับผิดชอบคือ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า นับตั้งแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นับถึงวันนี้รวมระยะเวลา ๑ เดือนเศษ มีความก้าวหน้าไปแล้ว ๙๕.๘% โดยในส่วนโครงสร้างฐานพระเมรุมาศจำลองดำเนินการเกือบเสร็จแล้ว เหลือเพียงส่วนการเก็บรายละเอียด และตกแต่งสถานที่ ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างคือ มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน จึงได้ทำการแก้ไข โดยนำผ้าใบมากันฝนเพื่อให้สามารถทำงานในขณะที่ฝนตกได้ 

ดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์เกินเป้า

           นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า “การจัดทำดอกไม้จันทน์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.ดอกไม้จันทน์ “ดอกสาทร” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดเตรียมไว้ที่ ๑๙๙ ช่อ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจำนวน ๑ ช่อ และแบ่งให้ ๓๒ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา อำเภอละ ๑ ช่อ และจังหวัดเก็บไว้ใช้ในวันพิธีการจำนวน ๑๖๖ ช่อ ๒.ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” สำหรับประชาชนได้มีการกำหนดเป้าหมายในการจัดทำ ๑,๙๙๙,๙๙๙ ดอก โดยตั้งเป้าเผื่อไว้เกินจำนวนประชาชนตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดร้อยละ ๕๐ จัดทำแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น ๓,๑๑๓,๖๕๕ ดอก คิดเป็นร้อยละ ๑๕๕.๖๘ จากเป้าหมายที่กำหนด มีการแบ่งเก็บไว้ทั้ง ๓๒ อำเภอ”

แจงกำหนดการ

           ด้านนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา รายงานถึงกำหนดพระราชพิธีว่า “การจัดเตรียมความพร้อมพระราชพิธีฯ ในส่วนของวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น จะแบ่งออกด้วยกัน ๓ ช่วง คือช่วงที่ ๑ เริ่มพิธีการถวายดอกไม้จันทร์ ช่วงที่ ๒ ช่วงหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จวางดอกไม้จันทร์แล้ว และช่วงที่ ๓ เป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (ไฟจริง) โดยในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดนครราชสีมาได้จัดรอบการวางดอกไม้จันทน์ไว้ ๕ รอบ ซึ่งรอบที่ ๑ จะเริ่มในเวลา ๙.๐๐ น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน พร้อมเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และคณะสงฆ์เข้าร่วม รวมถึงประชาชนทั่วไป รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. มีอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เป็นประธานในพิธี รอบที่ ๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี รอบที่ ๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เป็นประธานในพิธี และในรอบเวลา ๑๔.๓๐ ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดจะพร้อมกันในบริเวณพิธี เพื่อในเวลา ๑๕.๐๐ น. จะเป็นการเข้าสู่พิธีสงฆ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน

           พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ กล่าวในที่ประชุมว่า “ต้องการให้นายอำเภอและผู้กำกับแต่ละสถานี ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของการอบรมจิตอาสาที่มีหน้าที่ด้าน จราจร และความปลอดภัย ที่ฝ่ายตำรวจจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอบรม แนะนำให้จัดสถานที่อบรมที่ อำเภอต่างๆ เนื่องจากเกรงว่า ถ้าจัดการอบรมในตัวจังหวัด สถานที่จะไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดความล่าช้า เพราะเนื่องจากจิตอาสาที่มาสมัครมีจำนวนมาก”

ลงพื้นที่ติดตามก่อสร้างพระเมรุมาศฯ

           จากนั้นคณะในที่ประชุมร่วมลงพื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ ๙๕ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งพระเมรุมาศได้มาถึงจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแต่การประกอบตกแต่ง ซึ่งในช่วง ๒-๓ วันที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทางจังหวัดได้มีการให้บริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เสริมเจ้าหน้าที่อีกเท่าตัว จากเดิม ๑๐ คน เป็น ๒๐ คน เพื่อเร่งทำงานให้แล้วเสร็จ ส่วนรูปแบบการตกแต่งประดับพระเมรุมาศ ได้มีการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการลงมือตกแต่งตามแบบในวันเสาร์นี้ได้ทันที ส่วนตัวโครงสร้างต่างๆ จะดำเนินการเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน ซึ่งรูปแบบของพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดนครราชสีมาจะมีความหมายสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสะท้อนถึงความเป็นจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่จัดพระราชพิธี มีขนาดพื้นที่กว่า ๘ ไร่ น่าจะเพียงพอรองรับประชาชน กว่า ๖๐,๐๐๐ คน ที่จะมาร่วมพิธีและวางดอกไม้จันทน์ ทางจังหวัดได้ประชุมวางแผนรองรับประชาชน โดยกำหนดจัดลำดับคิวรวมทั้งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรยากาศการถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชาวโคราชได้ร่วมใจดำเนินการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

           พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงการมาตรวจความคืบหน้าพระเมรุมาศครั้งนี้ว่า “เนื่องจากนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ รวมถึงจำนวนประชาชนที่มีจิตอันเป็นกุศลจึงทำให้มียอดจิตอาสากว่า ๒ แสนคน ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง จึงอยากให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจากการติดตามการปฏิบัติงานของทางจังหวัดได้รับนโยบาย และได้ดำเนินการตามแผนขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ อย่างครบถ้วน เหลือเพียงในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย เช่นในเรื่องของการซักซ้อมและอบรมเหล่าจิตอาสา และผู้ที่มาร่วมพิธีเพื่อให้ความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงการป้องกัน การดูแลความปลอดภัย ต้องมีการสับเปลี่ยนเวรยาม ที่จะเข้ามาดูแลความปลอดภัย นอกจากเรื่องคน การใช้เครื่องมือก็สำคัญ เช่น กล้อง CCTV แผงกั้น และสภาพลมฟ้าอากาศ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (๖ ต.ค. ‘๖๐) ทางผู้ว่าฯ จะประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของหน้าที่ทั้ง ๘ ด้านที่ได้จัดเตรียมไว้

แม่ทัพห่วงความปลอดภัย 

           สิ่งที่น่าเป็นห่วงในส่วนของงานพระราชพิธีฯ นั้น แม่ทัพภาคที่ ๒ กล่าวว่า “ด้วยความกังวลที่ว่าในวันงาน ประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจราจร รวมถึงที่จอดรถ อาจจะมีการติดขัด และไม่เพียงพอ รวมถึงกลุ่มคนที่ไม่ประสงค์ดี อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน ก่อความรำคาญ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสียหาย อาจจะไม่กระทำในบริเวณพิธี แต่อาจกระทำรอบนอกพิธี ซึ่งต้องดูแลความปลอดภัยต้องครอบคลุมให้ครบทุกด้าน ทั้งในช่วงกลางวัน และกลางคืน 

           โดยการตรวจการความคืบหน้าในครั้งนี้แม่ทัพภาคที่ ๒ พอใจในผลการดำเนินงาน และมั่นใจว่าพระเมรุมาศจำลองของทางจังหวัดนครราชสีมา จะเสร็จทันตามกำหนดในวันที่ ๑๕ ตุลาคมนี้ และทำการตกแต่งบริเวณโดยรอบเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคมนี้แน่นอน

 

 

 โปรดติดตามข่าวโดยละเอียดจาก นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


65 5648