16thAugust

16thAugust

16thAugust

 

October 07,2017

จบครูแต่คุรุสภาไม่รับรอง จี้อธิการบดีแก้ปัญหาด่วน


          นักศึกษาราชภัฏบุกร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม เรียนจบหลักสูตร ๕ ปี แต่กลับมีปัญหา คุรุสภาไม่ให้การรับรอง ระบุมหาวิทยาลัยฯ ไม่แก้ไขปัญหาปล่อยกระทั่งเรียนจบ ส่งผลให้สูญเสียโอกาส 

 

          ตามที่เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมและต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแก้ไขปัญหา หลังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในหลักสูตรที่เรียนมา ส่งผลให้นักศึกษาในหลักสูตรรวม ๑๒๐ คนเสียสิทธิ์ในการได้รับการบรรจุแต่งตั้งรวมไปถึงการทำงานในสาขาวิชาชีพที่เรียนมา

          ส.อ.มนตรี ขันศรีนวล อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑ ม.๒ ต.ในเมือง อ.หนองหาร จ.อุดรธานี ในฐานะแกนนำกลุ่มนักศึกษาฯ กล่าวว่า นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนทั้งหมด ๑๒๐ คน โดยเข้ารับการศึกษาในปี ๒๕๕๕ ในคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยทำการเรียนตามหลักสูตรทั้งหมด ๕ ปี กระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ทำการยื่นเรื่องเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต่อคุรุสภา ตามขั้นตอนของการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการชำระค่าธรรมเนียมไปแล้ว กลับปรากฏว่า คุรุสภาไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ และได้มีการออกเอกสารใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้แทน จึงนำเรื่องดังกล่าวมาสอบถามยังมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับคำตอบว่า หลักสูตรที่เรียนนั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของคุรุสภา

          “นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ๑๒๐ คน ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากมหาวิทยาลัยใดๆ โดยทุกคนวันนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หลายคนมีการสอบผ่านในโครงการครูคืนถิ่น ก็ไม่ได้สามารถรายงานตัวได้ เพราะคุณวุฒิที่เรียนมานั้นคุรุสภาไม่รับรอง จึงต้องมาร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดด้วย” ส.อ.มนตรี กล่าว

          ส.อ.มนตรี กล่าวต่ออีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ มีการทวงถามและสอบถามมาตลอด นักศึกษาทั้ง ๑๒๐ คนใน ๓ สาขาวิชา มีการเรียนการสอนตามระบบอย่างถูกต้อง แต่ทำไมมหาวิทยาลัยฯ ไม่แจ้งปัญหาให้รับทราบกระทั่งสำเร็จการศึกษาแล้วกลับมาบอกว่าหลักสูตรที่เรียนมานั้นคุรุสภา ไม่รับรอง ทำให้ทุกคนเสียสิทธิ์ในการเป็นครูตามที่ตั้งใจไว้ และใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ สำนักงานคุรุสภาได้ออกทดแทนมาให้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็สามารถใช้งานได้เพียง ๒ ปี ดังนั้นเมื่อปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก็ควรที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ควรปิดเรื่องหรือไม่ทำอะไร หรือเพียงแค่การชี้แจงที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมกระทั่งปัญหานี้นั้นบานปลายมาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้งดรับนักศึกษาในสาขาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ซึ่งนักศึกษาเกรงว่า เมื่องดรับนักศึกษาไปแล้ว มหาวิทยาลัยฯ อาจที่จะลอยแพกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจเป็นไปได้

          ต่อมาเมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น นายชำนาญ ทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า การที่กลุ่มนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น ยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมและต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแก้ไขปัญหา หลังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ป.ครู) ในหลักสูตรที่เรียนมา กระทั่งทำให้นักศึกษาในหลักสูตรรวม ๑๒๐ คนเสียสิทธิ์นั้น ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบเรื่องแล้ว และขณะนี้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยฯ อยู่ระหว่างการส่งเรื่องไปยังอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรับทราบเรื่องและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

          “ทั้งนี้ จากการสอบถามรายละเอียดทราบว่า ผู้เรียนคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ศึกษา ทำการเรียนตามหลักสูตรทั้งหมด ๕ ปี ไม่เคยทราบว่าก่อนว่า ไม่ผ่านมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด กระทั่งสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ มีการเรียกเก็บเงินกับผู้เรียนมาตลอด โดยผู้เรียนมีทั้งกู้เงิน กยศ. และกู้เงินจากแหล่งต่างๆ มาเรียนจนจบหลักสูตร” นายชำนาญ กล่าว

          นายชำนาญ กล่าวในท้ายสุดว่า อย่างไรก็ตาม เมื่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับทราบเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นแล้ว ต้องรีบดำเนินการภายใน ๑๕ วันให้แล้วเสร็จ และหากยังไม่เรียบร้อยต้องรีบรายงานทันทีว่า ติดขัด หรือมีอุปสรรคในด้านใด เพราะการบริหารจัดการระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น แม้จะปรับเปลี่ยนผู้บริหาร แต่การบริหารยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เรื่องที่มีการร้องเรียนมานี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามวัน เวลาที่กำหนด

          หากมีความคืบหน้า “โคราชคนอีสาน” จะนำเสนอต่อไป

 

 

 

โปรดติดตามข่าวโดยละเอียดจาก นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐


62 5647