19thApril

19thApril

19thApril

 

August 06,2018

มหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ
Northern Cultural Fair to Thailand 4.0

สัมผัสปรากฏการณ์ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน 
สู่วิถีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

มาร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าทางวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นภาคเหนือ การสาธิตภูมิปัญญา และการสาธิตอาหารภาคเหนือ
วันที่ 6 - 8 ส.ค. ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 โคราช

 


424 5763