26thMay

26thMay

26thMay

 

June 27,2020

ขอยกเลิกป่า‘ออป.’ ๒ พันไร่ แปลงเป็นป่าเศรษฐกิจชุมชน

ราษฎรหลายพันครอบครัวยื่นหนังสือเรียกร้องยกเลิกพื้นที่ทำป่าสงวนของ ออป. ส่งคืนให้ชุมชนบริหารจัดการ เพราะเป็นป่าที่สร้างรายได้ให้ชุมชน หลังจากที่พบว่า ออป.ใช้สารเคมีไกลโฟเซตกำจัดตอไม้ ทำให้สารพิษตกค้าง

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายธีรศักดิ์ เจริญศิลป์ แกนนำชาวบ้านตำบลสร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พร้อมตัวแทนราษฎรจาก ๕ หมู่บ้านในตำบล ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อของชาวบ้านถึงนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยขอให้ยกเลิกพื้นที่ป่าสงวนดงใหญ่ดงชี เนื้อที่เกือบ ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามาดำเนินปลูกป่าเป็นต้นยูคาลิปตัสในส่วนป่าเสื่อมโทรม โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะดำเนินการปลูกป่าเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ แต่ปรากฏการเข้าดำเนินการของ ออป.ที่ว่าจ้างผู้รับเหมาให้ขุดรากถอนโคนตอต้นยูคาลิปตัสและต้นไม้ที่เสื่อมโทรม มีการใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าถาง และใช้ยากำจัดวัชพืชที่อยู่ในบัญชีควบคุมคือ ไกลโฟเซต เพื่อง่ายต่อการดำเนินงาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบ ทำให้มีสารเคมีตกค้างซึมลงใต้ผิวดิน กระทบกับน้ำบาดาลและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน

“จึงเท่ากับว่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยทำกินอยู่รอบป่า ทั้ง ๕ หมู่บ้านจำนวนหลายพันครอบครัว จึงต้องการยกเลิกการอนุญาตให้ออป.เข้ามาปลูกป่า และคืนพื้นป่าสงวนทั้งหมดให้ชุมชนมาบริการจัดการเป็นป่าชุมชน เนื่องจากป่าดังกล่าวถือเป็นป่าเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพราะชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่ามีรายได้จากการเก็บหาของป่า ทั้งเห็ด หน่อไม้ ผักป่า ออกจำหน่ายมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ ๑-๒ หมื่นบาทต่อเดือน แต่เมื่อมีการเข้ามาขุดถอนไม้เบญจพรรณ เพื่อปรับให้เป็นป่ายูคาลิปตัสที่เป็นป่าเศรษฐกิจตามแบบของรัฐ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชน จึงต้องการให้ยกเลิกพื้นที่ป่าของ ออป. แล้วมอบให้ชุมชนเข้าไปบริหารจัดการให้เป็นป่าชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบป่าเอง”

ทั้งนี้ การยื่นหนังสือครั้งนี้ มีนายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมฯ เป็นผู้รับเรื่อง พร้อมรับปากจะนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และส่งข้อร้องเรียนของชาวบ้านให้รัฐบาลรับทราบความต้องการ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ได้มีการเสนอมาต่อไป

สำหรับพื้นป่าดังกล่าว เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ราษฎรตำบลสร้างถ่อได้ร้องเรียนที่ผู้รับเหมาของ ออป.ใช้เครื่องกลหนักขุดถอนตอไม้เก่าต้นยูคาลิปตัส และใช้ยากำจัดวัชพืชไกลโฟเซตทำลายรากไม้ ซึ่งต่อมา ออป.ออกมายอมรับผิด และรับปากจะไม่นำสารกำจัดวัชพืชดังกล่าวมาใช้อีก ส่งให้ในวันนี้ ราษฎรออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้คืนป่าสงวนนี้มา บริหารจัดการเป็นป่าชุมชนต่อไป

 


802 1,401