22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

August 08,2020

สภา‘อบจ.โคราช’ล่ม สจ.โดดประชุมเพียบ งบ ๓,๐๐๐ ล้านสะดุด

ประชุมสภา อบจ.ล่ม ส.อบจ.โดดเกินครึ่ง ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ส่งผลกระทบถึงร่าง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ กว่า ๓ พันล้านบาท ประธานต้องนัดใหม่

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา) สำนักการช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๗ ระเบียบวาระ มีญัตติระเบียบวาระการประชุมสำคัญ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ โดยมี นายชุณห์ ศิริชัยศิริโกศล ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เป็นประธาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาล่วงเลยไปถึงเวลา ๑๑.๑๗ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ส.อบจ.) ทั้ง ๓๒ คน เข้าร่วมประชุมเพียง ๑๑ คนเท่านั้น ซึ่งผิดระเบียบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๒ ทำให้ไม่สามารถเปิดการประชุมได้ จำต้องมีการเลื่อนการประชุมในที่สุด

นางสาวจุฑาสันห์ ตั้งตรีวีระกุล เลขานุการสภา อบจ.นครราชสีมา กล่าวในที่ประชุมว่า “ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๒ เนื่องจากมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนทั้งหมด ๓๒ ท่าน เข้าประชุมเพียง ๑๑ ท่าน ซึ่งตามมาตรา ๒๗ ระบุไว้ว่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคราว ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อที่ ๒๕ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม และพ้นกำหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง ก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ขาดประชุม” 

ด้าน นายชุณห์ ศิริชัยศิริโกศล ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า “ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นวันสำคัญที่ผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมเข้าประชุม แต่เนื่องจากวันนี้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ จึงขอเลื่อนการประชุม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าจะมีการจัดประชุมครั้งต่อไป”

ทั้งนี้ ระหว่างรอการประชุม นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายก อบจ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ ‘โคราชคนอีสาน’ ว่า “การประชุมสภา อบจ.ในวันนี้ มีระเบียบวาระสำคัญในเรื่องงบประมาณ การนำเงินงบประมาณที่โอนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภา เพื่อที่จะนำมาแก้ไขให้ตรงจุด เนื่องจากปีนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือผลกระทบจากโควิด-๑๙ จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณให้เหมาะสมและถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนว่า สิ่งที่ฝ่ายบริหารทำนั้นประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร และมีประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามในส่วนของงบประมาณที่มีการกล่าวหาว่า จังหวัดนครราชสีมาใช้งบประมาณจำนวนมาก”

“ขอชี้แจงว่า จังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด ๓๒ อำเภอ ประชากรกว่า ๒.๗ ล้านคน เงินงบประมาณ ๑ ปี อยู่ที่ประมาณ ๓,๒๐๐ ล้านบาท หลายคนมองว่าเยอะ มีโรงเรียนทั้งหมด ๕๘ แห่งในการกำกับดูแลของ อบจ. ใช้งบประมาณเฉพาะในโรงเรียน ๑,๖๐๐ ล้านบาท ทำให้เงินบริหารในจังหวัดอยู่ที่ ๑,๖๐๐ ล้านบาท หากมีค่าใช้จ่ายประจำประมาณ ๔๐% ก็จะประมาณ ๖๕๐ ล้านบาท ทำให้มีเงินบริหารประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ ล้านบาท ในหน่วยงานของ อบจ.มีอยู่ ๑๐ หน่วย ทั้งกองช่างที่ต้องดูแลถนนทั้งจังหวัดนครราชสีมา ดูแลแหล่งน้ำ ดูแลการส่งเสริมการท่องเที่ยว เรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและด้านอื่นๆ หรืองานภายในหน่วยงานราชการในสังกัด อบจ. ทำให้งบประมาณในการพัฒนามีประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ ล้านต่อปี เชื่อว่าถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนอาจไม่เพียงพอต่อประชาชน อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีที่ อบจ. ทำงานอะไรขึ้นมาหรืองานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เป็นที่ให้ความสนใจจากสื่อมวลชน ในการติดตามช่วยเผยแพร่บอกเล่าถึงความเดือดร้อนของและปัญหาประชาชน เพราะทุกโครงการเป็นเงินภาษีของประชาชน แสดงให้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะคิดว่ามันดีที่สุดแต่อาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้ เปรียบเหมือนการทำข้อสอบ ที่มั่นใจว่าสามารถทำได้ ๘๐-๙๐% แต่ความจริง ไม่เคยทำได้ถึง ๑๐๐% อาจทำได้ ๙๐% แม้กระทั่งการเรียนหนังสือก็ไม่ได้ A ทุกคน เพราะถ้าได้ A ทั้งหมดก็ไม่ต้องมีสภา” นายกิตติ กล่าว

ด้าน ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวหลังการประชุมสภา อบจ. ล่มว่า “บางท่านที่ไม่ได้เข้าประชุมอาจจะติดภารกิจ ได้ทำหนังสือการลาป่วยตามกฎระเบียบ ส่วนบางท่านไม่ได้แจ้งการขาดประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้จะมีการเรียกประชุมสามัญอีกครั้ง เพราะการประชุมในวันนี้ยังเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งมีกฎระเบียบอยู่และคิดว่า สมาชิก อบจ.นครราชสีมาทุกท่าน คงรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง เพราะทุกท่านต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนในแต่ละอำเภอของตัวเอง อย่างไรก็ตามงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ เดิม อบจ.ได้รับประมาณ ๑,๗๐๐ ล้านบาท แต่ในปีนี้ถูกลดไปประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท รวมแล้วเหลือประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท เฉพาะเงินรายได้ เพราะผลกระทบจากโควิด-๑๙ ทำให้งบประมาณลดลง ทั้งนี้งบการพัฒนาก็จะเป็นไปตามสัดส่วน ซึ่งมีงบรายจ่ายประจำคือเงินเดือนของข้าราชการ และต้องมีสำรองไว้สำหรับอุทกภัยทุกชนิด รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและงานประจำที่แต่ละกรมกองต้องทำ และแยกเป็นงบอุดหนุน ประมาณ ๒,๐๕๗ ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ อบจ. ไม่มีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้อง ต้องใช้ตามกำหนดเท่านั้น”

ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุม ทั้ง ๗ วาระได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่องความเห็นชอบให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (USO Net) (บริการประเภทที่ ๒) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไหล (Zone C) ภายในพื้นที่บริเวณโรงเรียนปราสาทวิทยาคม ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ ๗.๑ แจ้งปัญหาความเดือนร้อน งานกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของราษฎรในพื้นที่

อนึ่ง สมาชิก อบจ.นครราชสีมา มีทั้งหมด ๔๘ คน จาก ๔๘ เขตเลือกตั้ง แต่ที่ผ่านมามีบางคนลาออกไปรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. และบางคนเสียชีวิต จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียง ๓๒ คนเท่านั้น 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๙วันพุธที่ ๕ - วันอังคารที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

948 1373