25thMay

25thMay

25thMay

 

October 03,2020

ข้องใจสอบลูกจ้างพัฒนาตำบล ได้ที่ ๑ แต่กลายเป็นตัวสำรอง

ผู้สมัครสอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการบุกทวงถามความจริง หลังประกาศรายชื่อคนผ่านเข้าทำงาน แต่กลับมีชื่อคนที่ไม่ได้สมัครสอบแข่งขันในตำบลนั้นโผล่เป็นตัวจริง นายอำเภอเผยเป็นข้อผิดพลาดของกรรมการที่สำคัญผิดในข้อเท็จจริง เตรียมแก้ไขประกาศใหม่ ให้รายชื่อตรงตามรายตำบล

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นางสาวสุนีย์ กรุมรัมย์ อายุ ๓๑ ปี ชาวตำบลสี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ของ อ.ประโคนชัย  พร้อมตัวแทนผู้สมัครสอบในโครงการดังกล่าวรวมจำนวน ๘ คน จากตำบลสี่เหลี่ยม ตำบลโคกตูม ตำบลโคกย่าง และตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอประโคนชัย พร้อมขอคำชี้แจงและอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการคัดเลือก กรณีการประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

โดยนางสาวสุนีย์ เปิดเผยว่า การประกาศผลสอบดังกล่าวมีข้อน่าสังเกตหลายประการ โดยเฉพาะมีชื่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตำบลนั้นๆ แต่มาสมัครสอบในตำบลนั้น ทั้งยังมีชื่อเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าบุคคลนั้น เป็นผู้มีชื่อสมัครสอบในพื้นที่ตำบลอื่น ซึ่งไม่ใช่ในตำบลที่สอบผ่าน ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครสอบกลับได้ขึ้นบัญชีสำรอง รวมถึงมีรายมีชื่อขึ้นบัญชีติดสำรองถึง ๒ ลำดับด้วยกัน จึงทำให้แปลกใจว่า การประกาศผลสอบดังกล่าวนั้น ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ

นางสาวสุนีย์ กล่าวว่า ที่ระบุคุณสมบัติไว้ว่าคุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) ซึ่งวันสมัครสอบก็มีรายชื่อผู้สมัครสอบตามตำบลนั้นๆ แต่วันประกาศผลสอบกลับมีรายชื่อของบุคคลตำบลอื่นมาแทรก จึงอยากทราบว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น

ด้านนายอำเภอประโคนชัย กล่าวว่า ประกาศดังกล่าวถือเป็นความผิดพลาด ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดโดยเป็นลักษณะประกาศรวม ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินการได้สำคัญผิดในข้อเท็จจริง คือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลักเกณฑ์ประกาศ จึงทำให้การประกาศเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งตอนนั้นเสนอผมมาผมก็ว่าถูกต้อง แต่มันกลับคลาดเคลื่อน จากนั้นจึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฉบับเดิม และจะดำเนินการลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบใหม่ภายในบ่ายวันนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของรายตำบล ซึ่งในส่วนของ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๖ ตำบลๆ ละ ๒ คน รวมผู้ที่จะได้รับเข้าคัดเลือกให้ทำงาน ๓๒ คน จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดกว่า ๑๖๐ คน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยกรอบอัตรารวมทั่วประเทศ (ตำบลละ ๒ อัตรา จำนวน ๗,๒๕๕ ตำบล) รวมทั้งสิ้น ๑๔,๕๑๐ อัตรา โดยจะปฎิบัติหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะได้รับอัตราค่าจ้างเหมาบริการคนละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๗ วันพุธที่  ๓๐ เดือนกันยายน - วันอังคารที่ ๖ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


10 1,457