12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

October 10,2020

‘ทีเส็บ’หนุน ๒ งานยักษ์เทคโนฯเกษตรอุตสาหกรรม ดัน‘โคราช’สู่นานาชาติ

สภาอุตสาหกรรมจับมือภาคีเครือข่าย จัด ๒ งานยักษ์ “มหกรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการ เกษตร และอาหารแปรรูป” ผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรโคราชยกระดับสู่สากล คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท ด้าน ‘ทีเส็บ’ หนุนเต็มที่ เพื่อยกระดับโคราชสู่นานาชาติ

 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาฯ จัดแถลงข่าวงาน “Northeast TECH Thailand 2020” และ “Agro FEX 2020” โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ดร.วรรณภา น่าบูรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม และนายเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมงาน บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ SFX ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา 

โคราชเมืองที่น่าลงทุน 

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งอีกไม่นานจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทําให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงาน “Northeast TECH Thailand 2020” และ งาน “Agro FEX 2020” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแปรรูป รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราช สีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสองงานถือได้ว่า เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ ที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูปมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนําไปต่อยอดใน เชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี”

กระตุ้น ส่งเสริม กระจายรายได้

นางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานจัดงาน “Northeast TECH Thailand 2020” กล่าวว่า “การจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี “Northeast TECH Thailand 2020” ในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, จังหวัดนครราชสีมา, สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB (ทีเส็บ), เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), สถาบันไทย-เยอรมัน, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช., เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายส่วน ซึ่งปีนี้ จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ในการจัดงานรูปแบบใหม่ ที่สอดรับกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-๑๙ เพื่อให้เกิดงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และผู้ประกอบการได้นําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการของตนเองได้” 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย

“โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, การแสดงยานยนต์ไฟฟ้า, การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันจากหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดสัมมนา เช่น BOI และ สวทช. อีกทั้งมีการประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และที่สําคัญอีกอย่างคือกิจกรรม Business matching ออนไลน์กับตลาดต่างประเทศ ที่จะช่วยผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานอีกด้วย” นางสาวอุบลรัตน์ กล่าว

ต่อยอดศักยภาพด้านเกษตร

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในฐานะประธานจัดงาน “Agro FEX 2020” กล่าวว่า “สําหรับการจัดงาน “Agro FEX 2020” ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้น โดยได้มองเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมในด้านการเกษตรซึ่งสามารถนํามาผลิตต่อยอดในด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว, มันสําปะหลัง, น้ำตาล และกลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปต่างๆ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์, กรมการค้าภายใน, สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) TCEB (ทีเส็บ), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช., เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, จังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และหน่วยงานภาคเอกชน อีกหลายภาคส่วน”

“นอกจากจะมีการแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่หลากหลายแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจอีสาน โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), “ทิศทางของเกษตรแปรรูปและอาหารในอนาคต” โดย ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด, การสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน, การสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรผลิต พาณิชย์ขาย ออนไลน์ทั่วโลก” กิจกรรม Business matching ออนไลน์ โดยทูตพาณิชย์ต่างประเทศ, การสัมมนาในหัวข้อ “สินค้าดี มีบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1” ระบบบาร์โค้ดสินค้ามาตรฐานสากล เพื่อโอกาสการขายใน modern trade และเทคนิคส่งสินค้าเข้าขายในศูนย์การค้า โดยสถาบัน GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ Korat Hall ชั้น ๔ มีปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย” 

ทีเส็บสนับสนุนเต็มกำลัง

  นางสาวสุรัขสาน์ ผู้อํานวยการ ทีเส็บ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า พันธกิจหลักของทางทีเส็บในส่วนของงานแสดงสินค้าในประเทศนั้น เน้นเรื่องการบูรณาการร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคผ่านเวทีการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทีเส็บมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย (targeted industry) ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นตัวนําและตอบโจทย์ความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่การจัดงานอย่างแท้จริง การสนับสนุนงานแสดงสินค้า “Northeast Tech Thailand 2020” และงาน “Agro FEX 2020” อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยมุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค โดยทีเส็บเล็งเห็นว่าทั้ง ๒ งานนี้ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ช่วยขับเคลื่อนตอบโจทย์ระดับภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้า และทีเส็บตั้งเป้าผลักดันให้จังหวัดนครราชสีมา หรือ “โคราชไมซ์ซิตี้” ขึ้นสู่เวทีนานาชาติ ศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสมบูรณ์แบบ” 

ผู้ประกอบการไทย ก้าวทันโลกสมัยใหม่

“จากการที่ทีเส็บ ร่วมทํางานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด ได้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุตสาหกรรมด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ โดยงานแสดงสินค้า “Northeast Tech Thailand 2020” ถือเป็นการยกระดับงานจากปีที่ผ่านมาให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นําเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า แขนกลและหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เครื่องมืออุตสาหกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรโรงงาน และอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดกิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงานไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท และงาน “Agro FEX 2020” เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป โดยการจัดกิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้านบาท”

เจรจาชี้ช่องรวย

“ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานนี้ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยเป็นผู้ร่วมคิด (Collaborator) ผู้ร่วมสร้าง (Co-Creation) และผู้ร่วมผลักดันงาน (Co-Partner) โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวนํา ทั้งสนับสนุนในรูปแบบของงบประมาณกิจกรรม การดําเนินการ และเป็นที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target  Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด การสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อเติบโตในรูปแบบที่เรียกว่า Trade Exhibition เพื่อให้งานเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวสุรัขสาน์ กล่าว

พาณิชย์กระตุ้นนักธุรกิจวิถีใหม่

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ทั้ง ๒ งานนี้เป็นงานสำคัญที่จะเอื้อเศรษฐกิจภายในจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือในส่วนของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโคราช ภาคอีสาน รวมถึงระดับประเทศไปได้ กิจกรรมสำคัญที่จะสนับสนุนคือ การทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ การเริ่มต้นการค้าออนไลน์สู่แพลทฟอร์มต่างๆ คลินิกให้การส่งเสริมและการส่งออก ๑๑๖๙ ที่จะมี  เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งผู้ซื้อสามารถเจรจาซื้อขายผ่านหน้าจอออนไลน์ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องแจ้งความประสงค์เข้ามาก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาธงฟ้า เช่น ไข่ไก่ น้ำตาลทราย และน้ำมันพืช ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 

เซ็นทรัลฯ จับมือกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

นายเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ทางเซ็นทรัลฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ตั้งแต่เซ็นทรัลฯ มาเปิดสาขาที่โคราชก็ถือเป็นการลงทุนหนึ่ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ปีแรกที่เซ็นทรัลฯ มาเปิดสาขาที่โคราช ก็ได้รับการรับรองจากทีเส็บเรื่องศูนย์ประชุมที่ได้คุณภาพที่ดีที่สุดอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา และปีนี้ได้รับการรับรองจาก ISO 20121 เป็นการบริหารจัดการเรื่องการประชุม เป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวในภาคอีสานที่ได้รับการรับรอง หลายปีที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มานำเสนอผลงานให้กับผู้ที่สนใจ เช่นเดียวกับการอนุรักษ์พลังงาน เซ็นทรัลฯ เป็นศูนย์การค้าที่ได้รับการรับรองเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน หลายหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูงาน และในงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน เซ็นทรัลฯ โคราช ยินดีที่จะสนับสนุนทุกงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา” 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๘ วันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

33 1,518