24thApril

24thApril

24thApril

 

October 31,2020

๒-๖ พ.ย.รับสมัครชิง‘อบจ.’ ‘ก้าวหน้า’ยึดมั่น‘ดร.สาธิต’ พท.ยังไม่ฟันธงหนุนใคร

กกต.พร้อมเปิดรับสมัครนายก อบจ. และส.อบจ. วันที่ ๒-๖ พฤศจิกายนนี้ “โคราช” เปิดชาติชายฮอลล์ สนาม ๘๐ พรรษาฯ เป็นสถานที่รับสมัคร คาดประชาชนตื่นตัวออกไปเลือกตั้ง แม้ร้างลาไปกว่า ๘ ปี ด้านกลุ่มก้าวหน้ายังปักใจส่ง “ดร.สาธิต” ลงแข่งขัน ส่วน “เพื่อไทย” ยังไม่ลงมติเลือกใครผู้เสนอตัววอนเร่งลงมติ

 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ 

สำหรับจังหวัดนครราชสีมานั้น เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา (ผอ.กกต.จว.นครราชสีมา) พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม กกต.อบจ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุม อบจ.นครราชสีมา เพื่อคัดเลือกประธาน กกต.อบจ.นครราชสีมา ซึ่งผู้ได้รับเลือกได้แก่ นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

ต่อมาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนคร ราชสีมา ในฐานะประธาน กกต.อบจ.นคร ราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ถึงการเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ.นครราชสีมา และส.อบจ.นครราชสีมา ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เมืองนครราชสีมา ว่า “ทางกกต.มีมาตรการเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลควบคุมการเลือกตั้งทั้งหมด มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ และเคยมีประวัติในการทำงานร่วมกับ กกต. ส่วนเรื่องการรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้น จะใช้สื่อต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมเรียกว่า เลือกตั้งสมานฉันท์เพื่อเป็นการแสดงสัญญาประชาคม สนับสนุนการเลือกตั้งที่เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นกิจกรรมที่ทาง กกต.เตรียมการไว้แล้ว

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งอบจ.ครั้งนี้ คาดว่า จะมีผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากเพียงใด เนื่องจากว่างเว้นการเลือกตั้งมากว่า ๘ ปี ซึ่งนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ เปิดเผยว่า “ขณะนี้ยังไม่มีการประเมิน แต่อบจ.จะรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุด คิดว่าประชาชนตื่นตัว ยิ่งร้างลาไปนาน ยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตัว คิดว่าน่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์ค่อนข้างมาก”  

“โคราชคนอีสาน” ถามว่า เนื่องจากครั้งนี้มีข่าวว่าจะมีผู้มีชื่อเสียงลงสมัคร น่าจะมีการแข่งขันกันสูงมาก ทาง กกต.มีมาตรการควบคุมดูแลอย่างไร? นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ กล่าวว่า “ถ้าแข่งขันโดยถูกฎหมาย สุจริต เที่ยงธรรม ไม่ต้องกลัว ซึ่งอยากให้แข่งขันในลักษณะนี้ เพื่อจะได้เป็นการเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ และจะได้ใช้สิทธิ์อย่างกว้างขวาง มาตรการของกกต.ก็คือ จะต้องดูแลการปฎิบัติตามกฎหมายให้เข้มงวดกวดขัน และที่สำคัญจริงๆ คือพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจสาระสำคัญของการเลือกตั้งว่า เราเลือกคนเข้ามาทำหน้าที่ ต้องผ่านกระบวนการแสดงความเห็นของพี่น้องประชาชนโดยสุจริต สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด”

“ช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้เลือกตั้งมานาน สิ่งที่อยากจะฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ เป็นหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย อยากฝากเชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์ และให้รู้ว่าการเลือกตั้งเป็นสาระสำคัญของการดำเนินการปกครองในระบอบนี้ เพราะฉะนั้นต้องเลือกตั้งด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างต่างๆ เพื่อเป็นการนำประเทศชาติไปในทางที่ถูกที่ควร” ประธาน กกต.อบจ.นครราชสีมา กล่าวย้ำ

ทางด้านความเคลื่อนไหวของผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ซึ่ง “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวไปแล้วว่า นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (กำนันป้อ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าของโรงงานแป้งมันเอี่ยมเฮง จะส่งภริยา “นางยลดา หวังศุภกิจโกศล” ลงสมัครด้วย โดยมีนพ.สำเริง แหยงกระโทก (หมอแหยง) ที่ลงสมัครในนามกลุ่มรักษ์โคราช เป็นคู่แข่งสำคัญ นอกจากนี้ ยังมี ดร.สาธิจ ปิติวรา จากกลุ่มก้าวหน้า ลงสมัครด้วย รวมทั้งมีพรรคเพื่อไทย ที่มีข่าวว่า นายวรพล บวรลัทธพล (หนุ่ย) อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เขต ๑๑ จะลงสมัคร โดยเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์ประสานพรรคเพื่อไทยนครราชสีมา นายวรพลได้นัดหารือพูดคุยในประเด็นเตรียมความพร้อมการลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะลงสมัคร ส.อบจ.ทั้ง ๔๘ เขต

นายวรพล กล่าวว่า ได้พูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยในแต่ละพื้นที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองท้องถิ่น ในส่วนของสนาม อบจ.โคราชจึงต้องได้รับฉันทานุมัติก่อน แต่แกนนำไม่หยุดนิ่ง ส่งสัญญาณให้ผู้ใหญ่ในพรรครับทราบและพิจารณาชื่อของตนเพื่อขออาสาลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่ง นายก อบจ.นครราชสีมา สวมสีเสื้อพรรคเพื่อไทย ซึ่งพวกเราต้องฟังเสียงและรอมติก่อน

นายวรพล บวรลัทธพล (หนุ่ย) อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา

 

“ที่ผ่านมาแฟนพันธุ์แท้ได้เลือก ส.ส. ทั้ง ๑๔ เขต โดยมีคะแนนทั้งจังหวัดรวมกว่า ๓.๔ แสน ซึ่งเป็นกลุ่มรักประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการและเชื่อมั่นรักพรรคเพื่อไทยมิเสื่อมคลาย นโยบายที่เตรียมไว้หาเสียงคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยม ๕๘ แห่ง ในสังกัด อบจ. ให้เป็นโรงเรียนดีโรงเรียนในฝันประจำอำเภอ ต่อไปไม่ต้องส่งบุตรหลานมาเรียนโรงเรียนชื่อดังในตัวเมือง ศักยภาพด้านการกีฬา ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมการค้าออนไลน์ มีเว็บไซต์ “อาลีบาบา” เป็นโมเดล เพื่อเชื่อมโยงการค้าในจังหวัด ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง ไม่ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน โดยมี อบจ.เป็นพี่ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้ ชาวโคราชต้องกล้าเปลี่ยน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม” นายวรพล กล่าว

ต่อมาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย นายวรพล บวรลัทธพล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ซึ่งมีความประสงค์จะลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยว่า “สถานการณ์ความเคลื่อนไหวสนามการเมืองท้องถิ่นโคราช อยู่ระหว่างที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยพิจารณา ซึ่งพวกเราเป็นแกนนำระดับจังหวัดได้ส่งสัญญาณให้ผู้ที่มีอำนาจในพรรครับทราบถึงความต้องการที่จะเข้ามาทำงานใน อบจ.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็น อปท.ขนาดใหญ่ที่สุดและมีงบประมาณร่วม ๔ พันล้าน นับว่ามากที่สุดในภูมิภาค”

ในขณะที่ “คณะก้าวหน้าโคราช” นั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สาธิต ปิติวรา ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบจ.นครราชสีมา เพื่อร่วมระดมสมอง นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดเป็นรูปแบบนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นในช่วงปลายปีนี้  

“คณะก้าวหน้าโคราชกำลังตกผลึกเรื่องนโยบายที่นำไปใช้หาเสียงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ๓๒ อำเภอ จำนวนกว่า ๒ ล้านคน เชื่อว่าจะถูกใจและตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่ได้อย่างแน่นอน แม้ขณะนี้จะมีว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ไม่ต่ำกว่า ๔ คน แต่พวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ มีจุดเด่นสามารถทำงานเป็นทีม ทั้งนายก อบจ.ซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร และส.อบจ. ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หากได้เพียงนายก อบจ.ตำแหน่งเดียวก็จะขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน คณะก้าวหน้าจำเป็นต้องส่ง ส.อบจ.ให้ครบทั้ง ๔๘ เขต ส่วนเรื่องคะแนนจะเป็นเช่นไร ถือเป็นการตัดสินใจของประชาชน คณะก้าวหน้ามีความชัดเจน จึงขออาสาเข้ามารับใช้การเมืองท้องถิ่น เพื่อบริหารงบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้” ดร.สาธิต กล่าว

ดร.สาธิต ปิติวรา กล่าวอีกว่า กลยุทธ์การหาเสียงจะแตกต่างกับการเมืองรุ่นเก่าอย่างแน่นอน เพราะเรามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เน้นคนรุ่นใหม่และบุคคลที่มีความคิดแบบใหม่ รวมทั้งบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นให้พัฒนาและดีขึ้นกว่าเดิม ลบภาพเดิมที่พบเห็นผู้รับเหมาเดินไปเดินมาในสภาท้องถิ่น เราต้องมีแรงสนับสนุนจากกลุ่มคนชัดเจน เพื่อเข้ามาบริหารงบประมาณปีละ ๔ พันล้านบาท ให้ตอบโจทย์ความต้องการ และแก้ปัญหาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม

ดร.สาธิต ปิติวรา ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๑ วันพุธที่ ๒๘ เดือนตุลาคม - วันอังคารที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓


973 1411