12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

November 07,2020

หนุนท่องเที่ยวอีสานวิถีใหม่ ที่พักคุณภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดี

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และ อพท. อบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางโฮมลอด์จภาคอีสาน หนุนที่พักคุณภาพ  เน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้  สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี นางวรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว นางปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และนายสุเทพ เกื้อสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมเปิดอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ททท. และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) มุ่งเน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคอีสาน  

 

สำหรับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ครั้งนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการจะเพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนอย่างแท้จริง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามสภาวการณ์โลก และพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ คุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว

การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓ จัดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ ๑๑ จังหวัดได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ เลย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และสกลนคร มีผู้เข้าอบรมรวมกว่า ๒๕๐ คน ทั้งนี้มีการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการ Online Platform ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Local a like และ Blogger ด้านการท่องเที่ยว เพจไปไหนดี

การให้สินเชื่อรายบุคคลจากธนาคารออมสิน รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จากผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ และการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมครั้งนี้ โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการและชุมชนสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕๐ ในพื้นที่ภาคอีสาน ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๒ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

6 1,506