25thMay

25thMay

25thMay

 

November 14,2020

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จรพ.จิตเวช ทรงเปิด“อาคารเฉลิมพระเกียรติ” รองรับผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รองรับบริการผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นใน ๔ จังหวัด

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานว่า โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เป็นสถานพยาบาลให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตและโรคประสาท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งที่ ๒ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ได้รับประทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

         

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๘๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รองรับผู้ป่วยทางจิตที่จำเป็นต้องพักรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับที่ป้ายอาคารดังกล่าว

อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคาร ๕ ชั้น  โดยชั้นที่ ๑ เป็นศูนย์รักษาด้วยไฟฟ้าและห้องยาผู้ป่วยใน ชั้นที่ ๒ เป็นหอผู้ป่วยหญิงพุทธรักษา ชั้นที่ ๓ เป็นหอผู้ป่วยชายพวงชมพู ชั้นที่ ๔ เป็นหอผู้ป่วยชายชัยพฤกษ์ และชั้นที่ ๕ เป็นหอผู้ป่วยพิเศษราชาวดี และห้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นการเฉพาะ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี สุขภาพจิตดีวิถีแห่งความสุข อาทิ โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน เพื่อดูแลสุขภาพเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการงานเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัย, การใช้เทคโนโลยีรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า โรคไมเกรน  โรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือทีเอ็มเอส (Transcranial Magnetic Stimulation : TMS), การรักษาผู้ป่วยด้วยไฟฟ้าหรืออีซีที ( Electric Convulsive Therapy : ECT) การบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และ Smart Hospital เป็นต้น

ปัจจุบัน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการบำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่อยู่ในเขตสาธารณสุขที่ ๙ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีเตียงรองรับผู้ป่วยจิตเวช ๒๗๐ เตียง มีบุคลากร ๓๗๐ คน ได้ปรับโฉมระบบบริการด่านหน้า โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ให้บริการผู้ป่วยนอก จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสวยงาม อบอุ่น ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ให้บริการดุจญาติมิตร ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน เกิดความพึงพอใจ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้ป่วยใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ๘๒,๓๔๔ ราย เฉลี่ยวันละ ๓๔๑ ราย ร้อยละ ๙๖ เป็นผู้ป่วยรายเก่า มีผู้ป่วยพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยในจำนวน ๓,๗๖๓ ราย เฉลี่ยวันละ ๒๘๔ ราย โรคที่พบมาก อันดับ ๑ โรคจิตเภท (Schizophrenia) ร้อยละ ๔๖ รองลงมาคือ โรคซึมเศร้า (Depression) ร้อยละ ๘ และโรคอารมณ์ ๒ ขั้ว (Bipolar) ร้อยละ ๗ จะมีระบบติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อดูแลให้กินยาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้ป่วย เพื่อป้องกันการป่วยซ้ำ ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๘ ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้บริการบำบัด รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูผู้ป่วยสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ ๙ มีขนาด ๒๗๐ เตียง ได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันพลัส กับการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย TEDA 4l ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ในการพัฒนานวัตกรรมนี้ ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ ๓๗ ชิ้น ใช้กระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้น พบว่าเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น, การรักษาโรคทางจิตเวช ด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS โดยปล่อยคลื่นไฟฟ้าผ่านกะโหลกศีรษะ สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้า โรคย้ำคิดย้ำทำ และโรคจิตเภทที่ดื้อยารับประทาน ทำให้เกิดความสมดุลของระดับสารสื่อประสาทในสมอง, การรักษาโรคทางจิตเวชด้วยการใช้ไฟฟ้า ECT เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าความเข้มข้นต่ำผ่านสมองในช่วงเวลาสั้นๆ กระตุ้นให้สารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติกลับมาทำงานตามปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางจิตและภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น, บริการจิตเวชในชุมชน มีโครงการรับยาทางไปรษณีย์ หรือจากโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน และโครงการกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้พัฒนานวัตกรรมการให้บริการ Smart Psychiatirc Hospital ด้วยแอปพลิเคชัน อาทิ การคัดกรองประเมินตนเองเบื้องต้น, จองคิวผ่านออนไลน์, ระบบ smart health ID และหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ ทำให้สะดวก รวดเร็ว โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติด QR code ที่ซองยา ให้สามารถสแกนดูรายละเอียดของยา เพื่อใช้หรือทานยาอย่างถูกต้อง

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๓ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

11 1,511