26thMay

26thMay

26thMay

 

November 28,2020

ยกระดับพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยจระเข้มาก สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชวนล่องเรือชมนกสัมผัสวิถีชุมชน

บูรณาการพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยจระเข้มาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ล่องเรือชมนกหายาก ปล่อยพันธุ์ปลาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ชมพระอาทิตย์ขึ้น-ตกสะท้อนผิวน้ำสวยงาม พร้อมอุดหนุน ข้าวอินทรีย์สร้างรายได้ให้ชาวนา     

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมนั่งเรือสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการร่วมกันหาแนวทางพัฒนายกระดับพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด     

 

นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทยพันธุ์พระราชทาน ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่นกกระเรียนพันธุ์ไทยอยู่อาศัยและสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศน์ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพราะพื้นที่ที่นกกระเรียนจะอาศัยอยู่ได้พื้นที่โดยรอบจะต้องทำการเกษตรแบบอินทรีย์ นกกระเรียนจึงอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถล่องเรือชมนกหายากอีกนานาชนิด พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน นอกจากนั้นยังจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกสะท้อนผิวน้ำอันสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายอีกด้วย ซึ่งหากนักท่องเที่ยวคนไหนสนใจก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ หากต้องการล่องเรือก็สามารถติดต่อประสานได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และนกกระเรียนพันธุ์ไทยก่อนได้ เพื่อความสะดวกในการพาเที่ยวชม ทั้งนี้ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนผลิภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ของชาวบ้านต.สะแกโพรง เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๕ วันพุธที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน - วันอังคารที่ ๑ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


11 1,484