26thMay

26thMay

26thMay

 

January 22,2021

โคราชสู้เต็มที่เพื่อ ๔ พันล้าน เจ้าภาพ‘มหกรรมพืชสวนโลก’

พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ๒๕๗๒ เตรียมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการประเทศไทย และ ครม. เพื่อเป็นตัวแทนไทยไปนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับโลก “วิเชียร” เผยใช้พื้นที่จัดงานกว่า ๒,๔๐๐ ไร่ คาดใช้งบ ๔,๐๐๐ ล้านบาท เฉลี่ยปีละ ๔๐๐ ล้านบาท เป็นเวลา ๑๐ ปี

 

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมาเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ปี ๒๕๗๒ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จังหวัดฯ ได้เสนอโดยยื่นหนังสือไปยัง ครม. เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจองเป็นเจ้าภาพช่วงปี ค.ศ.๒๐๒๙ (พ.ศ.๒๕๗๒) โดยกำหนดจัดงานที่อำเภอคงและอำเภอใกล้เคียง บนพื้นที่กว่า ๒,๔๐๐ ไร่

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการลงพื้นที่ดูสภาพทั่วไปและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกา ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่นำเสนอโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลก ปี ๒๕๗๒ 

จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา และนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมส่วนกลาง ตามกระบวนการยื่นประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี พ.ศ.๒๕๗๒ (ค.ศ.๒๐๒๙) ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาการนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมส่วนกลาง ได้แก่ การนำเสนอข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมา เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด ต้องศึกษาหาข้อมูลพืชพรรณ ไม้ดอก ไม้ผล ที่เหมาะสม เพื่อมานำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ให้มีความละเอียดน่าสนใจและเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ถึงการจัดเตรียมข้อมูลพืชพรรณต่างๆ ที่จัดแสดงว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาข้อมูลพรรณพืชที่จะนำมาปลูกหรือจัดแสดงภายในงานพืชสวนโลก ๒๕๗๒ โดยจะเป็น พืชเศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ต้องออกแบบรายละเอียดการจัดแสดงว่าจะเป็นอย่างไร โดยนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาช่วย เบื้องต้นคาดว่าจะนำพืชพรรณในพื้นที่เป็นหลัก เช่น ทุเรียน น้อยหน่า เป็นต้น แต่สิ่งสำคัญคือการออกแบบการปลูก จะปลูกในรูปแบบใด จะปลูกในโรงเรือนหรือปลูกในที่แจ้ง ต้องวางระบบการให้น้ำต่างๆ ซึ่งขณะนี้รูปแบบยังไม่ชัดเจน จึงเน้นไปที่เรื่องการหาข้อมูลพรรณพืชเป็นหลักก่อน ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ก็จะได้รับมอบหมายเหมือนกัน เช่น กรมชลประทาน ต้องจัดการระบบน้ำ จะทำอย่างไรให้พื้นที่จัดงานมีน้ำเพียงพอ ทั้งการอุปโภคบริโภค และการใช้เพื่อดูแลพรรณพืช จะนำน้ำจากไหนมาใช้ได้บ้าง พร้อมกับออกแบบสระน้ำต่างๆ ที่จะใช้ในพื้นที่ด้วย ส่วนกรมที่ดิน ต้องศึกษาหาข้อมูลที่ดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ดูแลเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับพรรณพืช

“จากการลงพื้นที่ เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ที่จะจัดงานนั้น ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน เหมาะสำหรับปลูกพืชได้หลากหลายชนิด มีแหล่งน้ำอยู่บริเวณใกล้ๆ ซึ่งเป็นบ่อที่ท้องถิ่นขุดไว้ สรุปแล้วเบื้องต้นเรื่องดินและน้ำมีความเหมาะสม ส่วนพรรณพืชก็สามารถปลูกได้ โดยจะออกแบบให้สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามนโยบายของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งภายในงาน เบื้องต้นจะมีการจัดแสดงจากต่างประเทศ จำนวน ๓๐ ประเทศ เป็นการจัดแสดงพรรณไม้ที่อยู่นอกพื้นที่ประเทศไทย ส่วนการจัดแสดงของสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จะเน้นไปที่เรื่องนวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยี รวมทั้งพืชประจำท้องถิ่นต่างๆ นำเสนอให้นานาชาติได้รู้จัก และชื่นชม เช่น ทำอย่างไรจะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพ และสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ โดยหลังจากนี้ต้องเตรียมข้อมูลไปนำเสนอคณะกรรมการประมูลสิทธิ์ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีการคัดเลือกและนำเรื่องเข้าสู่ ครม. เพื่ออนุมัติให้เป็นตัวแทนประเทศ ไปแข่งขันกับต่างประเทศต่อไป” เกษตรจังหวัดฯ กล่าว

เมื่อถามว่า “โครงการนี้จะผ่านการอนุมัติหรือไม่” นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย ตอบว่า “ขึ้นอยู่กับความสามัคคีและแรงผลักดันจากทุกภาคส่วน หากทำสำเร็จก็จะเป็นการกระจายความเจริญไปสู่บริเวณทิศเหนือของโคราช ซึ่งอำเภอวังน้ำเขียว และปากช่อง ก็ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะจัดงานนี้เช่นกัน แต่ด้วยนโยบายของผู้ว่าฯ ที่ต้องการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่อื่นบ้าง จึงพิจารณาจัดขึ้นที่อำเภอคง รวมทั้งอำเภอรอบๆ ก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน”

ขณะเดียวกัน นายวิเชียร จันทรโณทัย เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ขณะนี้เราเตรียมข้อมูลทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะนำข้อมูลชุดนี้ไปนำเสนอต่อคณะกรรมการพืชสวนแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากคณะกรรมการพืชสวนแห่งประเทศไทย ตกลงให้โคราชเป็นเจ้าภาพจัดงาน ก็จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเดือนมีนาคม และจังหวัดจะต้องไปนำเสนอต่อ ครม. เมื่อ ครม.อนุมัติแล้ว จังหวัดจะเดินทางไปชี้แจงต่อคณะกรรมการพืชสวนโลกที่ต่างประเทศ น่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการจัดงานพืชสวนโลกครั้งต่อไป จะไปนำเสนอว่า ในปี ๒๕๗๒ ประเทศไทยโดยจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงานพืชสวนโลก โดยมีขั้นตอนหรือรูปแบบอย่างไร แต่ก่อนที่จะไปนำเสนอต่อคณะกรรมการพืชสวนแห่งประเทศไทย จะมีคณะกรรมการชุดย่อยส่วนหนึ่งเดินทางมารับฟังการชี้แจงที่โคราชก่อนครั้งหนึ่ง ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ศาลากลางจังหวัดฯ โดยส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็มาพูดคุยกันแล้วว่า แต่ละหน่วยงานจะนำเสนอข้อมูลในส่วนใดบ้าง ขอคนโคราชช่วยกันส่งกำลังใจให้โครงการนี้สำเร็จ เพราะหากโคราชได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลก จะส่งผลให้โคราชมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นภายใน ๑๐ ปีข้างหน้า”

“สำหรับพื้นที่ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ๒๕๗๒ จังหวัดฯ กำหนดไว้เป็นบริเวณอำเภอคง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจดูเรื่องน้ำว่า จะลำเลียงน้ำจากหนองโพมายังพื้นที่จัดแสดงอย่างไร ส่วนเรื่องดิน ก็พบว่ามีความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชหรือพันธุ์ไม้ต่างๆ และเรื่องพันธุ์ไม้ในพื้นที่ เกษตรจังหวัดฯ สำรวจแล้วพบว่า มีต้นเต็ง ต้นรัง เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมหาข้อมูลมาตอบคำถามกับคณะกรรมการพืชสวนโลกแห่งประเทศไทย ซึ่งทุกอย่างค่อนข้างเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยพื้นที่จัดงานจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน รวมเนื้อที่ประมาณ ๒,๔๐๐ ไร่ ประกอบด้วย โซนที่ ๑ มีต้นไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ จึงจะจัดทำเป็นพื้นที่แสดงป่าเขตร้อน โซนที่ ๒ บริเวณทิศเหนือของงาน เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ไร่ กันไว้สำหรับให้ส่วนราชการเข้าไปดูแลหลังจากที่จัดงานเสร็จแล้ว เช่น สถาบันวิจัยจะไปตั้งสถานีทดลอง เพื่อศึกษาดูแลไม้สวนที่จัดไว้ โซนที่ ๓ พื้นที่จัดงานจริงๆ ประมาณ ๕๔๓ ไร่ โดยจะมีสวนของประเทศไทยจากทุกภาค และมีสวนของนานาชาติอีก ๓๐ ประเทศ รวมทั้งมีสวนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้การออกแบบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วว่า โลโก้จะเป็นอย่างไร มาสคอต จะเป็นตัวอะไร ภาพอาคารจะเป็นรูปแบบไหน แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไร”

เมื่อถามว่า “มหกรรมพืชสวนโลกจะใช้งบประมาณเท่าไหร่” นายวิเชียร จันทรโณทัย ตอบว่า “รวมทุกโครงสร้างต่างๆ ประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท แต่ก็จะมาดูอีกว่า จะสามารถลดรายละเอียดอะไรได้บ้าง ซึ่งบางส่วนอาจจะนำงบมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองบประมาณของจังหวัดฯ เมื่อโคราชถูกรับรองให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน จะต้องส่งแผนงานและการใช้งบประมาณในแต่ละปีให้คณะกรรมการพิจารณาว่า ปีนี้จะใช้งบทำเรื่องพื้นที่ ปีถัดไปใช้งบทำเรื่องน้ำ ปีถัดไปอีกทำเรื่องปลูกต้นไม้ ซึ่งจะแบ่งการใช้งบประมาณเป็นปีๆ ไป รวมแล้วก็ใช้งบประมาณปีละประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท แต่ในด้านผลตอบแทน ขณะนี้จังหวัดฯ กำลังเก็บสถิติเพื่อเตรียมไว้อธิบายต่อ ครม. ถ้าใช้งบประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ และภายในปี ๒๕๗๒-๒๕๘๒ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหมุนเวียนใช้เงิน ทำให้จังหวัดฯ มีรายได้เท่าไหร่ เรื่องเหล่านี้จะต้องเตรียมไว้ เพื่อนำไปอธิบายกับ ครม.ต่อไป”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๓ วันพุธที่ ๒๐- วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

13 1,573