25thApril

25thApril

25thApril

 

February 27,2021

จี้นายทุนหยุดรุกชุมชน ราษฎรขอมีที่อยู่ยั่งยืน

ชาวชุมชนริมแม่น้ำมูลอายุกว่าร้อยปียื่นร้องนายก อบจ.ถูกนายทุนยื่นเช่าที่ล้ำเขตเข้าไปในพื้นที่โฉนดชุมชน ขอให้ทบทวนเพื่อราษฎรอยู่ได้อย่างเป็นสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ราษฎรชุมชนหาดสวนสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งอาศัยตั้งรกรากอยู่ริมแม่น้ำมูล ตั้งแต่ช่วงต้นที่มีการสร้างเมืองอุบลราชธานี กว่า ๕๐ คน รวมตัวกันมายื่นหนังสือถึงนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้ง ให้ช่วยยับยั้งการไล่เช่าที่ในชุมชนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

โดยระบุว่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการออกเป็นโฉนดชุมชน ๑ ในกว่า ๔๘๐ แปลงของรัฐบาล รวมทั้งคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มีมติให้คุ้มครองพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการสำรวจให้ออกเป็นโฉนดชุมชน แต่ปรากฏว่า ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ผู้บริหาร อบจ.ชุดเก่ามีมติให้เอกชนมายื่นขอเช่าที่ดินดังกล่าว ทำให้กินพื้นที่เข้ามาในเขตโฉนดชุมชนกว่า ๑๐ ไร่ จึงได้มาเรียกร้องให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้พิจารณาเพิกถอนการเช่าที่ดินในส่วนที่รุกเข้ามาในโฉนดชุมชนด้วย

ต่อมานายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี ได้มารับหนังสือ พร้อมรับปากขอเวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ เพื่อให้คณะกรรมการที่มีชาวชุมชนเข้ามาร่วม เข้าดูแนวเขตที่ดิน รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ เพราะถ้าประชาชนอยู่อาศัยมาก่อน และมีเอกสารการครอบครองอื่นๆ เช่นภาษีดอกหญ้า หรือการยื่นขอออกโฉนดชุมชน ก็ควรได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยตามเดิม

นายจำนงค์ จิตนิรัตน์ ที่ปรึกษาของชาวบ้านหาดสวนสุข ระบุว่า พื้นที่ชาวบ้านอาศัยมากว่าหนึ่งร้อยปี ถูกเช่าทับโดยคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง เท่าที่ทราบอย่างน้อยก็กว่าสิบไร่ จึงมาเรียกร้องกับนายก อบจ.ให้มีนโยบายสนับสนุนชุมชนดั่งเดิม รวมทั้งพื้นที่ที่เป็นโฉนดชุมชนให้อยู่อย่างมั่นคงถึงลูกถึงหลานในวันนี้

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๘ วันพุธที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ ๒ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

1003 1421