19thJune

19thJune

19thJune

 

April 03,2021

‘ดร.หรั่ง’สอย‘ดร.ตุ๋ง’ร่วง ผงาดนั่ง‘นายกนครอุดรฯ’

เลือกตั้งเทศบาลนครอุดรฯ พลิกความคาดหมาย เมื่อหน้าใหม่ทางการเมือง “ดร.หรั่ง” นายกสมาคมกีฬาฯ คว้าชัยชนะ สอย “ดร.ตุ๋ง” อดีตนายกฯ หลายสมัยร่วง แต่ส.ท.ทีมใหม่ได้รับเลือกแค่ ๗ คน อีก ๑๗ คนเป็นของนายกฯ เก่า ลือกระแสคนอยากเปลี่ยน และมีข่าวกลุ่มเพื่อไทยให้การสนับสนุน 

 

สนามการเลือกตั้งเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีจำนวน ๓ คน ได้แก่ หมายเลข ๑ นายอิทธิพนธ์ (ดร.ตุ๋ง) ตรีวัฒนสุวรรณ อดีตนายกฯ กลุ่มนครหมากแข้ง หมายเลข ๒ นายวีระวัตร ไวทยานุวัตติ อดีตโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ และหมายเลข ๓ นายธนดร (ดร.หรั่ง) พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี กลุ่มรักษ์เมืองอุดร

โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ ชนะ ดร.ตุ๋ง-อิทธิพนธ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีหลายสมัย ซึ่งคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง ๑๗๕ หน่วยนั้น อันดับ ๑ ดร.หรั่งได้ ๒๒,๙๘๖ คะแนน อันดับ ๒ ดร.ตุ๋งได้ ๑๙,๑๘๔ คะแนน และอันดับ ๓ นายวีระวัฒน์ ไวทยานุวัตติ ได้ ๒,๖๔๗ คะแนน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๘๙,๔๖๑ คน บัตรดี ๔๔,๘๔๔ ใบ บัตรเสีย ๑,๑๘๖ ใบ ไม่เลือก ๒,๐๐๓ ใบ

สำหรับสนามเลือกตั้งเทศบาลนครอุดรธานี กลุ่มนครหมากแข้ง มีกลุ่มธุรกิจ “เจริญศรี” และ “ศรีรุ่ง” ผูกขาดการบริหารมาหลายสมัย อีกทั้งเป็นกลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้ามพรรคเพื่อไทย ที่มีการแข่งขันกันทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งใหญ่ แม้พรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งยกจังหวัด แต่ไม่เคยชนะเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ มีข่าวว่า ดร.หรั่ง-ธนาดร พุทธรักษ์ หมายเลข ๓ ได้รับการสนับสนุนจากนาย ศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี และนายประชา ชัยรัตน์ น้องชายนายปรีชา ชัยรัตน์ (เจ้าสัวเมืองอุดรธานี) ชนะคะแนนทิ้งห่าง ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ หมายเลข ๑ อดีตนายก ๒ สมัย 

“ดร.หรั่ง” นายธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นบุตรนายเติม พุทธรักษ์ อดีตเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุดรธานี และนางเพ็ญศรี พุทธรักษ์ (สิทธิพรหม) อดีตอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองบัว สมรสกับ รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์ รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบุตรี ๒ คน นางสาวฑรดา พุทธรักษ์ (น้องเจด้า) นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเด็กหญิงปทิดา พุทธรักษ์ (น้องเจนนี่) นักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ดร.หรั่ง” จบประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า, มัธยมศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รุ่นที่ ๘๐, จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๒๓, จบปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า อุดรธานี) รุ่นที่ ๒ และจบปริญญาเอก สาขาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “การกลายเป็นเมืองและการพัฒนาเมืงอของเมืองเติบโตเร็ว เมืองอุดรธานี” เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยใช้เมืองอุดรธานีเป็นกรณีศึกษา 

ในการลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งนี้ กลุ่มรักษ์อุดรของ ดร.หรั่งได้ส่งทีมผู้สมัครส.ท.ลงสมัครทั้ง ๔ เขตเลือกตั้ง และมีการตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง โดยมีนายประชา ชัยรัตน์ อดีตประธานศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี น้องชายนายปรีชา ชัยรัตน์ คหบดีใจบุญชาวอุดร เป็นประธานคณะทำงาน ประกอบด้วย นายอนุชิต ปุระสาชิต นายวรภาส เพชรพนมพร นายวัชะพล ขาวขำ นพ.ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ นายอริยะ แต้สุวรรณ นายเวชยันต์ ช้างรักษา อ.อรุณีย์ วรรักษ์ นายจรูญ ผิวงาม และนายอนุสรณ์ กลิ่นแก้วณรงค์

สำหรับผลการเลือกตั้งส.ท.ทั้ง ๔ เขต ปรากฏดังนี้ เขต ๑ กลุ่มนครหมากแข้งได้รับเลือกตั้งทั้ง ๖ คน ได้แก่ อันดับ ๑ นางวราพร ศิริประเสริฐ ๔๓๐๑ คะแนน อันดับ ๒ นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม ๔๒๙๓ คะแนน อันดับ ๓ นายจันทร์เพ็ง สุริยงค์ ๔๑๑๙ คะแนน อันดับ ๔ นายวินัย ดอนโคตรจันทร์ ๔๐๕๗ คะแนน อันดับ ๕ นางจำลอง ตันสวัสดิ์ ๓๙๕๒ คะแนน และอันดับ ๖ นายนิธิศ นรินทร์ ๓๗๖๕ คะแนน

เขต ๒ กลุ่มนครหมากแข้ง ได้รับเลือกตั้งทั้ง ๖ คน ดังนี่้ อันดับ ๑ นายแหลม เพลิงภูเขียว ๔๖๘๒ คะแนนอันดับ ๒ นายสุพจน์ วงศ์ใหญ่ ๔๕๙๙ คะแนน อันดับ ๓ นายสุพล วิจารณรงค์ ๔๓๐๕ คะแนน อันดับ ๔ นายพีรวัฒน์ ไชยเดช ๔๒๕๒ คะแนน อันดับ ๕ นายปรีชาพล คนยัง และอันดับ ๖ นางรุ่งนภา ไพรซ์ 

เขต ๓ กลุ่มรักษ์เมืองอุดร ได้รับเลือกตั้งอันดับ ๑-๕ ดังนี้ นายภักดี พิลาชัย ๔๕๗๕ คะแนน น.ส.อังคณา วรพิมพ์รัตน ๔๕๓๑ คะแนน นางประพัฒน์จิต อักษร ๔๔๙๕ คะแนน ร.ต.ต.ประพันธ์ ศรีเฉลิม ๔๔๐๒ คะแนน นายนัธทวัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ ๔๒๕๖ คะแนน และอันดับ ๖ นางดารา ปิตตะกาศ จากกลุ่มนครหมากแข้ง ได้ ๔๒๔๓ คะแนน

เขต ๔ กลุ่มนครหมากแข้งได้รับเลือกตั้ง อันดับ ๑-๔ ได้แก่ นายประไพ มาสอน ๔๓๐๒ คะแนน นางสุจิตรา คำพรหม ๓๙๓๗ คะแนน ร.ต.มนตรี พวงไพร ๓๗๘๘ คะแนน และอันดับ ๕-๖ กลุ่มรักษ์อุดร นายวีรวิทย์ ภัทรโพธิ์ภักดิ์ ๓๖๔๑ คะแนน และน.ส.พัฒนา ทองใส ๓๖๓๖ คะแนน 

สรุปคือ  ส.ท.จากกลุ่มรักษ์อุดร ได้รับเลือกตั้ง ๗ คน ส่วนกลุ่มนครหมากแข้งของนายอิทธิพนธ์ได้รับเลือกตั้ง ๑๗ คน จึงน่าจับตาว่า การบริหารงานเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้การนำของนายธรดร พุทธรักษ์ (ดร.หรั่ง) จะราบรื่นหรือไม่ โดยเฉพาะในการขออนุมัติงบประมาณที่ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา ซึ่ง “ดร.หรั่ง” โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “ถึงแม้ว่า ทีมงานผู้สมัคร ส.ท. ของเรา จะไม่สามารถผ่านการเลือกตั้งได้ทั้งหมด แต่เรายืนยันที่จะร่วมกันทำงาน เพื่อเมืองอุดรธานีของเราทุกคน” 

อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวว่า สาเหตุที่ ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีหลายสมัยแพ้เลือกตั้งในครั้งนี้ แม้จะมีผลงานหลายอย่างและนำพาเทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล แต่อาจเพราะประชาชนต้องการเปลี่ยน และมีการวิพากษ์ว่า ดร.อิทธิพนธ์ส่วนใหญ่จะทำโครงการใหญ่ แต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในระดับชุมชน เช่นถนนภายในชุมชน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ภายหลังการทราบผลคะแนนว่าแพ้เลือกตั้ง ดร.อิทธิพนธ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า “พี่น้องชาวนครอุดรธานีที่รักทุกท่าน วันที่ ๒๘ มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญของ “เทศบาลนครอุดรธานี” ของเรา ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเรา ด้วยการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง บนเส้นทางการเมืองกว่า ๒๐ ปี ของผม “อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ” ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ดูแลพี่น้องประชาชน อย่างที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่เรียนจบ และเป็นความโชคดีของผม ที่มีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับทุกท่าน ผมรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้พบปะกับทุกท่าน และรับรู้ได้เสมอถึงกำลังใจที่ส่งผ่านมาจากแววตา รอยยิ้ม และอ้อมกอด ผม...อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ ในนามของกลุ่ม “นครหมากแข้ง” ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง ที่มอบความไว้วางใจให้กับผม และสมาชิกกลุ่ม “นครหมากแข้ง” เราขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ ดูแลพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด สถานะใด ความผูกพัน และความรัก ที่มีต่อกันของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง”

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๓ วันพุธที่ ๓๑ เดือนมีนาคม - วันอังคารที่ ๖ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

63 1,669