19thJune

19thJune

19thJune

 

May 15,2021

ชาวบุรีรัมย์ตื่นตัวลงทะเบียนฉีดวัคซีนกว่า ๓๖๐,๐๐๐ ราย

ชาวบุรีรัมย์แสดงความจำนงรับวัคซีนโควิด ๓  ช่องทาง ให้ข้อมูล อสม.เคาะประตูบ้าน, ผ่านระบบออนไลน์ และติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน หวังลดติดเชื้อลดตายในกลุ่มเสี่ยง เผยมีผู้ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC แล้ว ๓๖๐,๑๗๔ ราย


เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๑๕๖๔ หลังจากที่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทำการประเมินตนเอง และแสดงความจำนงต่อการรับวัคซีนโควิด-๑๙  สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีช่องทางการดำเนินงาน ได้แก่  ๑.ต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน หมู่บ้านที่พักอาศัย โดยกระบวนการ อสม.เคาะประตูบ้าน ๒.ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC หรือ ๓.แสดงความจำนงผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

ทั้งนี้ QR code BURIRAM IC เป็นระบบที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการลงทะเบียนและการให้บริการวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้ อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการที่เป็นจริง แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะนำเข้าในฐานข้อมูลระบบ BURIRAM IC เพื่อจัดกลุ่มให้บริการตามนโยบาย ลดติดเชื้อลดตายในกลุ่มเสี่ยงให้เหมาะสมกับการป้องกันการระบาดและเสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพ

โดยภายหลังดำเนินการได้มีประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วทั้งสิ้น ๓๖๐,๑๗๔ ราย ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลนำเข้าระบบ MOPH IC ของกระทรวงสาธารณสุข ในการวางแผนการฉีดวัคซีนของจังหวัดบุรีรัมย์ในลำดับถัดไป

นายแพทย์พิเชษฐ พิชขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญชวนประชาชนทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประเมินตนเอง และแสดงความจำนงเพื่อรับวัคซีนโควิด-๑๙ ตามช่องทางที่กำหนดไว้ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการแพร่ระบาด และลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๘ วันพุธที่ ๑๒ - วันอังคารที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 


29 1,524