19thJune

19thJune

19thJune

 

June 03,2021

๓ สถาบันจับมือ‘รพ.มหาราช’ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล เพื่อบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

๓ สถาบันการศึกษา ลงนามร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชฯ เตรียมจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย สนับสนุนนักศึกษา ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง

 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐

  ล่าสุดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี รักษ์วงค์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการในการผลิตพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา โดยดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ผู้อำนวยการฯ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีฯ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีฯ

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และจะดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงจับมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการด้านสุขภาพ ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและแหล่งบริการ พัฒนาคณาจารย์ บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในชุมชนและท้องถิ่น ตลอดทั้งสังคมได้รับองค์ความรู้ นำไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางความร่วมมือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้การสนับสนุนและอนุญาตให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หรือสถานบริการสุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการรับใช้สังคมตามประเด็นปัญหาบนฐานความต้องการของชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานด้านสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การสนับสนุนสิทธิพยาบาลวิชาชีพสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่สามารถนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และให้การสนับสนุนสิทธิพิเศษทางห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริงเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

 

 ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๑ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


24 1,520