26thMay

26thMay

26thMay

 

June 18,2021

“ธีระศักดิ์”นั่งประธานสันนิบาตเทศบาลจองวัคซีน ๑ แสนโดสฉีดชาวขอนแก่น

“ธีระศักดิ์” นั่งประธานสันนิบาตเทศบาลขอนแก่น คนใหม่ พร้อมนำชาวเทศบาลทั้งจังหวัดสู่การพัฒนาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง หลังโควิดคลี่คลาย พร้อมเผย ทน.ขอนแก่น เตรียมจองวัคซีนทางเลือก ๑๐๐,๐๐๐ โดส ขณะที่เทศบาลฯ ทั้งจังหวัดพร้อมจัดหาวัคซีนตามระเบียบ มท.

เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา อ.เมืองขอนแก่น นายเกรียงศักดิ์ วิริยะอาชา นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในฐานะรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมสัมมาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลฯ จากทั้ง ๘๔ แห่งในเขต จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ุ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นายไพรรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา, นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ, นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล, นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ และนายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เป็นต้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดวาระในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติเสนอนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น คนใหม่ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลฯ ชุดใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตามที่ กกต.กำหนดจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีในเขต จ.ขอนแก่น รวม ๘๔ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า มีนายกเทศมนตรีสมัยที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งเข้ามาได้อีกสมัยเพียง ๑๖ คนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่เป็นนายกเทศมนตรีชุดใหม่ทั้งหมด

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ทั้ง ๘๔ ท่าน ของ จ.ขอนแก่น ที่มีมติไว้วางใจในการให้เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้นำชาวท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลที่จะต้องร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและบริหารจัดการบ้านเมือง ตามระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะระเบียบในเรื่องของการเงิน การคลัง งบประมาณ และบุคลากร ที่จะต้องมีการหารือกันอีกครั้งในการประชุมร่วมนายกเทศมนตรีฯ ครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุย ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ เพื่อนำไปสู่ทางออกที่ตรงกัน เข้าใจกัน และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไม่ขัดต่อระเบียบและกฎหมาย ขณะที่ประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันอย่างมากคือวัคซีนทางเลือกที่กระทรวงมหาดไทยได้คลายล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนได้เอง ตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี นายกเทศมนตรีแทบทุกแห่งเห็นพ้องในการที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง

“เฉพาะในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่นมีการหารือและประสานงานไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อทราบถึงระเบียบและขั้นตอนต่างๆ แล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสั่งจองโดยตรงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ ตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเทศบาลฯ จะทำการจองวัคซีนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โดส สำหรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น คู่ขนานกับวัคซีนจัดสรรที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับประชาชนที่กำลังดำเนินการฉีดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ โดสที่ทำการจัดซื้อนั้นถือว่าเพียงพอเพราะเราคิดในสัดส่วนที่ร้อยละ ๓๐-๔๐ ของประชากรในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งนายกเทศมนตรีแต่ละแห่งรับทราบ และนำโมเดลที่หารือกันนี้ นำกลับไปดำเนินการในท้องถิ่นของตนเอง ขณะเดียวกันมีการศึกษาระเบียบเพิ่มเติมว่า เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว นอกจากให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตท้องถิ่นแล้ว ในกลุ่มของประชากรแฝงจะสามารถฉีดให้ได้หรือไม่ในงบประมาณของเทศบาลฯ ที่ดำเนินการอยู่นี้ ซึ่งคณะทำงานได้ศึกษาระเบียบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดในภาพรวมทั้งหมดแล้ว” นายธีระศักดิ์ กล่าวท้ายสุด

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๓ วันพุธที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

14 1,471