19thJune

19thJune

19thJune

 

August 13,2021

ลงดาบนายกฯ ใช้ที่หลวงพักทราย ล่ามาเฟียรีดเงินผิดกม.ขุดบ่อดิน

นายอำเภอสั่งลงดาบนายก อบต. พร้อมทําหนังสือชี้แจงด่วน กรณีประชาชนร้องเรียนใช้ที่หลวงพักกองทรายเอกชน ขณะที่ ผู้ว่าฯ สั่งการนายอำเภอ เร่งติดตามเข้าช่วยเหลือประชาชน ถูกกลุ่มมาเฟียรีดเงินผิดกฎหมายขุดบ่อดิน

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์ รับฟังคำชี้แจงเบื้องต้นจากนายผจงศักดิ์ กนกแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม กรณีประชาชนร้องทุกข์ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้ที่หลวงตามกฎหมายในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดขาคีม โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งได้ชี้แจงด้วยวาจาให้นายอำเภอรัตนบุรี ทราบว่า การใช้ที่ดินสำหรับวางพักทรายพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ยังไม่ได้ขออนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และหนังสือแนบท้ายสัญญาตามโครงการ กรณีให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์สำหรับวางพักทราย มีการจัดทำขึ้นในภายหลังจากดำเนินโครงการแล้ว

เมื่อทราบถึงนายอำเภอรัตนบุรี จึงแจ้งให้นายก อบต.กุดขาคีม เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ตาม มาตรา ๑๒๒ แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ประกอบกับมาตรา ๙ ประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมให้ นายก อบต.กุดขาคีม ลงนามรับทราบหนังสือแจ้งให้ชี้แจงและเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยให้รายงานผลตามอำนาจหน้าที่ให้นายอำเภอรัตนบุรี ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทันที
 
ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอำเภอรัตนบุรี มอบหมายให้นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส เป็นหัวหน้าผู้บัญชาการเหตุการณ์ นายเจษฎ์ คำยา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขารัตนบุรี และนายช่างรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัด ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.รัตนบุรี พร้อมชุดกำลัง ตำรวจ และ สมาชิก อส. ร่วมปฏิบัติการตรวจสอบสภาพที่ดินที่ร้องเรียน ๒ จุด ได้แก่ จุดแรก พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตดำเนินโครงการขุดลอก และ จุดที่สองคือพื้นที่สาธารณะป่าโคกดงเปือย พื้นที่ซึ่งได้รับข้อร้องเรียน นำทรายไปวางพักเพื่อทำการลำเลียงขนย้าย สำหรับผลการตรวจสอบจุดแรก เจ้าพนักงานที่ดิน ได้ตรวจสอบระวางแผนที่ดังกล่าว ประกอบกับแบบแปลน แต่ยังไม่สามารถยืนยันพิสูจน์พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามข้อตกลงของโครงการหรือไม่ จึงควรแจ้งต่อ หน่วยงานสังกัดกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบพิสูจน์ยืนยัน สำหรับการตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จุดที่ ๒ ที่ใช้สำหรับพักทราย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบรถบรรทุกจอดในบริเวณดังกล่าว และพบว่ามีทรายกองไว้จำนวนมากพร้อมป้ายข้อความว่า “สถานที่พักวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (ดูดทราย)” ซึ่งชุดปฏิบัติการฯ ได้สอบถามผู้ที่รับผิดชอบดูแลบริเวณพื้นที่พักทราย ทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่มีข้อตกลงให้ผู้รับจ้างขุดทรายนำทรายมาพักบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ผู้ร่วมตรวจสอบ ยังไม่ได้รับการแจ้งประสานเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างขุดทรายได้ทราบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการสำหรับที่พักทรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

กรณีการตรวจสอบดังกล่าว เกิดจากประชาชนรวมตัวกันเรื่องร้องเรียนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ผ่านสื่อมวลชน และ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หลังจาก นายอำเภอรัตนบุรี รับทราบข่าวสาร ได้เร่งรายงานข้อเท็จจริงให้ทางจังหวัดสุรินทร์ รับทราบ อำนวยการ ให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และ ประสานการตรวจสอบกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้

ในวันเดียวกันนี้ (วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ว่าที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง รองนายก อบต.หนองบัวบาน นายช่างโยธา อบต.หนองบัวบาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนบุรี และ กำลังสมาชิก อส. ร่วมกันเดินทางเข้าตรวจสอบ กรณีปรากฏข่าวสารว่า มีบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการขุดบ่อดิน ในพื้นที่บ้านดงแดง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี ผลการตรวจสอบ ผู้ประกอบการยืนยันว่า มีการจ่ายเงินให้กับบุคคลที่เรียกรับ ผ่านบัญชีธนาคาร (มีหลักฐานเป็นสลิปโอนเงิน ภาพถ่ายฯ ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่) โดยไม่ได้เป็นการชำระค่าปรับตามกฎหมาย

กรณีดังกล่าว ได้แยกการดำเนินการออกเป็น ๒ ส่วน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบกิจการซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ส่วนของบุคคลที่เรียกรับเงินโดยฝ่าฝืนกฎหมาย กรณีของผู้ถูกเรียกรับเงิน (ผู้เสียหาย) ซึ่งไม่ได้แจ้งการขุดดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน ๒๕๔๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ อบต.หนองบัวบาน พิจารณาอำนวยความสะดวกการรับแจ้งขุดดิน และ พิจารณาเปรียบเทียบปรับ ให้ถูกต้องตามกฎหมายในวันนี้ทันที สำหรับกรณีของกลุ่มบุคคลผู้เรียกรับเงินโดยฝ่าฝืนกฎหมาย หลังจากที่ผู้เสียหายติดต่อรับบริการ ที่ อบต.หนองบัวบาน จนเสร็จสิ้นในวันนี้ ผู้เสียหายจะประสานปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นความเอาใจใส่ของภาคราชการ ซึ่งหลังจากปรากฎข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เร่งรายงานต่อจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รับทราบ และ ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และช่วยเหลือประชาชนทันที เพื่อสร้างความมั่นใจ ความอบอุ่นใจให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งผู้เสียหายได้ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่เข้าช่วยเหลือดูแล ปลดเปลื้องทุกข์ และเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตรมกฎหมายบ้านเมือง อันเป็นไปตามข้อสั่งการให้ติดตามช่วยเหลือประชาชน และนโยบายปราบปรามการทุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๑ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


20 1,498