12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

August 20,2021

อุดรขอเป็นเจ้าภาพระดับโลก แข่งจักรยาน ตูร์ เดอฟรองซ์

อุดรธานี ประชุมเตรียมพร้อมพิจารณาศักยภาพและความพร้อม ตามเกณฑ์การเตรียมพื้นที่ในการขอรับสิทธิ์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน L’Etape Thailand by Tour De France ในปี ๒๕๖๖

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณาศักยภาพและความพร้อมตามเกณฑ์การเตรียมพื้นที่ ในการขอรับสิทธิ์ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน L’Etape Thailand by Tour De France ในปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันจักรยานฯดังกล่าว  จังหวัดจึงได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษา เข้าประชุม เพื่อพิจารณาศักยภาพและความพร้อมตามเกณฑ์การเตรียมพื้นที่ การจัดการในการยื่น

 

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB แจ้งให้จังหวัดทราบว่า ได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงนามรับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันจักรยาน L’Etape Thailand by Tour De France ในประเทศไทย เป็นประเทศแรกในอาเซียน มีระยะเวลา ๓ ปีต่อเนื่อง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นจักรยานจากทั่วโลก ได้พบประสบการณ์การปั่นจักรยานที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับการแข่งขันในสนาม Tour de France ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยที่ผ่านมาประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันขึ้น ณ จังหวัดพังงา ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๑ และพ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งในปีดังกล่าวยังได้รับรางวัล MPW Best Asian Cycling Event 2019 และ ณ จังหวัดสงขลา ในพ.ศ.๒๕๖๓ ทีเส็บพิจารณาแล้วเห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันจักรยาน L’Etape Thailand by Tour De France ในจังหวัดอุดรธานี ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูง เป็นโอกาสสำคัญของการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนในจังหวัดและพื้นที่โดยรอบ จึงได้ขอให้จังหวัดอุดรธานีแสดงเจตจำนงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานแข่งขันจักรยาน L’Etape Thailand by De France จังหวัดอุดรธานี ในปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด


นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๒ วันพุธที่ ๑๘ - วันอังคารที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 


32 1,518