3rdMarch

3rdMarch

3rdMarch

 

September 19,2021

เทศบาลพร้อมซื้อโมเดอร์นา บูสชาวขอนแก่น ๕๕,๐๐๐ คน

ทน.ขอนแก่น พร้อมซื้อโมเดอร์นา บูสเข็ม ๓ ให้กลุ่มเป้าหมาย ๕๕,๐๐๐ คน คาดฉีดได้เดือนมกราคมปีหน้า นายกเทศมนตรีเร่งกระจายจุดฉีดคลุมทุกพื้นที่เพื่อฉีดเข็ม ๑ ให้ครบภายในเดือนนี้

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่หน่วยบริการวัคซีน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ถนนศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และคณะทำงานด้านวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการให้บริการวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ประสานขอรับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๕๕,๐๐๐ คน โดยมีประชาชนที่ได้รับการยืนยันเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า การให้บริการวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มตามที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวม ๕๕,๐๐๐ คน โดยแผนการดำเนินงานเข็มแรกจะต้องฉีดให้ครบตามจำนวนภายในเดือนนี้ (กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งขณะนี้การฉีดวัคซีนจากหน่วยบริการวัคซีนทุกจุด ได้ทำการฉีดให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้ารับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มแล้วเกือบ ๒๕,๐๐๐ คน ซึ่งการดำเนินงานร่วมกับหน่วยบริการวัคซีนทุกจุดเป็นไปตามแผน และได้รับข่าวดีคือโรงพยาบาลขอนแก่น ที่หน่วยบริการวัคซีนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ได้เพิ่มรอบวันฉีดวัคซีนให้กับเทศบาลฯ อีก ๒ วัน ซึ่งจะมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มได้อีก ๗,๕๐๐ คน ทำให้แผนงานที่เทศบาลฯ ได้กำหนดไว้คือเข็มที่ ๑ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ๕๕,๐๐๐ คน ที่กำหนดไว้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และในเดือนตุลาคมจะเข้าสู่เข็มที่ ๒ ตามที่ได้กำหนดไว้

“ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ติดตามข่าวสารจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งทันทีที่มีความชัดเจน และมีการออกระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ให้กับท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกันกับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม เทศบาลฯ ได้มีแผนงานในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นากับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทันที เพื่อใช้สำหรับการฉีดเข็ม ๓ เป็นบูสเตอร์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๕๕,๐๐๐ คนที่รับวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางเทศบาลฯ ครบแล้ว ๒ เข็ม”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ซึ่งทางการแพทย์ระบุว่า เข็มที่ ๓ จะต้องเว้นระยะห่างจากเข็ม ๒ ประมาณ ๓-๔ สัปดาห์ ดังนั้น ระยะเวลาที่เทศบาลฯ จะดำเนินการติดต่อประสานงานหากได้รับการยืนยันจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดการณ์ว่า ในเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ความชัดเจนสำหรับการฉีดเข็ม ๓ ให้กับคนขอนแก่นตามแนวทางที่เทศบาลกำหนดก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้ ตามบัญชีรายชื่อที่เทศบาลฯ มีเป็นฐานข้อมูลจากการวัคซีนซิโนฟาร์ม

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๖ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔