19thJune

19thJune

19thJune

 

November 19,2021

โคราชพร้อมเปิดเมืองรับต่างชาติเที่ยวปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA

เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๑ ธันวาคม พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ชูสถานประกอบการมี SHA มั่นใจมาตรการควบคุมโรค ตอกย้ำเป็นโคราชเมืองปลอดภัย สสจ.เดินหน้าผนึกกำลังโรงพยาบาล บริการตรวจ RT-PCR ยืนยันโคราชมีเตียงรับผู้ป่วยเพียงพอ

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมแคนทารีโคราช นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการค้าในประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ชาย ผลพาณิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว “โคราช พร้อม รับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA+” 

นายชรินทร์ ทองสุข กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครราชสีมาปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๓๐๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับที่ ๑ ใน ๒๐ อันดับในภาคอีสาน สิ่งที่น่าสนใจคือในรายได้จำนวนนี้สัดส่วนเปลี่ยนไปทุกปี ในปี ๒๕๖๒ สัดส่วนภาคการเกษตรอยู่ที่ ๑๕% ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ ๓๕% ส่วนที่สำคัญคือ ๕๐% ที่เหลือเป็นภาคการบริการและการท่องเที่ยว มูลค่าของภาคการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาใน ๑ ปี สามารถทำรายได้เป็นผลิตมวลรวมของจังหวัดได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนอยู่ในจังหวัด ฉะนั้นจะบอกว่าโคราชเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวก็ถูกต้อง เพราะรายได้มากกว่าครึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมมาจากภาคการบริการและการท่องเที่ยว และในช่วง ๑-๒ ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาล หรือการปรับตัวของประชาชน ผู้บริโภคทั้งหลาย ทำให้ภาคของการบริการและการท่องเที่ยวหดตัวลง เป็นความน่าเสียดายในโอกาส ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายชัดเจนว่า วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประเทศไทยเปิดประเทศ เพียงแต่ว่าจังหวัดนครราชสีมากำหนดให้อยู่ในเฟสที่ ๒ คือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นนโยบายของรัฐบาล แต่ในความเป็นจริงโคราชได้เปิดไปแล้ว ในภาคของการท่องเที่ยวในประเทศ โดยร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยวทำปฏิทินร่วมกัน ในชื่อโครงการหนาวนี้ที่โคราช ซึ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาครึกครื้นได้อีกครั้ง จังหวัดจะต้องเตรียมพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสังคม และสาธารณสุข เพื่อปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวในช่วงโควิด ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามา 

“จังหวัดนครราชสีมา มีสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ได้มาตรฐาน SHA+ หรือ THAI STOP COVID มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือบริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม มากกว่า ๗๐% สิ่งที่กล่าวมานี้เราต้องแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าโคราชเป็นจังหวัดที่ปลอดภัย สำหรับมาตรการในการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในจังหวัด ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของสาธารณสุขและคำสั่งจังหวัด คือ ต้องฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม กรณีที่ยังฉีดไม่ครบ ต้องทำการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ผลเป็นลบ ทางจังหวัดมี Covid Supervisor ที่จะรองรับในการตรวจ ATK ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้โครงการ Korat Green Box เพื่อป้องกันให้คนภายในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามีความปลอดภัย และความมั่นใจในการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข” นายชรินทร์ กล่าว

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ กล่าวว่า “โคราชพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐาน SHA+ เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายหลังจาก ศบค.มีมติให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งมีการผ่อนคลายมาตรการ กิจกรรมต่างๆ แต่จะต้องได้รับตราสัญลักษณ์ตามโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการดังกล่าว สำหรับโครงการ SHA ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จากผลกระทบโควิด-๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ดำเนินโครงการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย”

“ในปัจจุบันมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขด้านสุขอนามัย ๒ กลุ่ม ได้แก่ SHA และ SHA+ ซึ่งกลุ่มแรก ผู้ประกอบการที่จะได้รับตราสัญลักษณ์จะต้องผ่านเงื่อนไขของกรมควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสุขลักษณะอาคาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร มีการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดมาตรการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่ม ๒ เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานจาก SHA ซี่งผู้ประกอบการที่ต้องการตราสัญลักษณ์ SHA+ จะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และมีเงื่อนไขว่าพนักงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ครบ ๒ เข็ม ไม่ต่ำกว่า ๗๐% ของพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานที่อยู่ในส่วนแนวหน้า จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ครบ ๑๐๐% เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยขณะนี้จังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จำนวน ๒๙๙ ราย และตราสัญลักษณ์ SHA+ จำนวน ๓๗ ราย”

พญ.อารีย์ เชื้อเดช กล่าวว่า “ในเรื่องความพร้อมด้านสาธารณสุขที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวของโคราช ในมาตรฐาน SHA กับ SHA+ ต้องขอยืนยันว่าส่วนของสถานประกอบการทุกแห่งที่ได้ดำเนินการเรื่อง SHA ไปแล้ว การที่จะปรับมาเป็น SHA+ ก็แค่เพิ่มการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากกว่า ๗๐% ซึ่งขณะนี้วัคซีนของจังหวัดมีเพียงพอที่จะทำให้ทุกสถานประกอบการผ่าน SHA+ หากผ่านมาตรฐาน SHA ส่วนเรื่องความพร้อมในการทำ MOU กับสถานประกอบการ ในการรับนักท่องเที่ยว การตรวจ RT-PCR ในจังหวัดนครราชสีมามีหน่วยบริการที่สามารถตรวจ RT-PCR ได้ถึง ๖ แห่งที่สามารถตรวจได้เอง รวมถึงทุกอำเภอมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่สามารถตรวจ RT-PCR ได้แต่จะต้องส่งการตรวจมายัง โรงพยาบาลที่สามารถตรวจได้เอง ทั้งจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสามารถมีเตียงรองรับในการที่จะรับรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด-๑๙ ส่วนในเรื่องรายละเอียดการทำ MOU ระหว่างโรงพยาบาลกับสถานประกอบการ ทาง สสจ.ได้แจ้งรายละเอียดไปทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว หลังจากนี้จะคุยเรื่องของรายละเอียดกับสถานประกอบการที่พร้อมจะทำสัญญา MOU ว่าจะทำกับโรงพยาบาลไหน ขณะนี้ สสจ.มีความพร้อมรอวันที่จะลงนามอย่างเป็นทางการ และจะดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ ๑ ธันวาคมนี้”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๓ วันพุธที่ ๑๗ - วันอังคารที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


23 1,516