25thApril

25thApril

25thApril

 

December 03,2021

ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเผย "เอกราช"สารภาพยักยอกเงิน ๔๓๑ ล.

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด ได้ส่งเอกสารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่า วันนี้นําเรียนความเคลื่อนในการดําเนินคดีความอาญา เลขคดีที่ อ.๘๙/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) ๑) นายนพรัตน์ สร้างนานอก ๒) นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ ๓) นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน ๔) นางวราพร ธรณี จําเลย และเลขคดีที่ อ ๒๕๘/๒๕๖๔ พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) นายเอกราช ช่างเหลา จําเลย ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร (สมุดคู่ฝาก) และคดีความแพ่งคดีหมายเลขดําที่ พE๑/๒๕๖๔
ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. ทนายจําเลย แถลงว่า จําเลยเลขคดีที่ อ ๘๙/๒๕๖๔ จําเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจําเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ จําเลยเลขคดีที่ อ ๒๕๘/๒๕๖๔ ประสงค์ให้การรับสารภาพในข้อหายักยอกทุกข้อกล่าวหาและจะปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง ๖ ประการกับโจทก์ร่วม กล่าวคือ 
๑) จําเลยกับพวก จะร่วมกันหรือแทนกันชําระเงินคืนโจทก์ร่วม เป็นต้นเงิน ๔๓๑,๘๖๒,๐๗๐.๔๓ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๖.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนกว่าจะชําระเสร็จ ๒) จําเลยกับพวก จะร่วมกันหรือแทนกันชําระเงินจํานวนดังกล่าวตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปี ๓) จําเลยกับพวกจะนําหลักทรัพย์ค้ำประกันมาวางเพิ่ม จากหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิมไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งจดจํานองเป็น ประกันหนี้กับโจทก์ร่วม ๔) หากจําเลยกับพวก ผิดนัดชําระหนี้ตามข้อ ๑ งวดใดงวดหนึ่ง ถือว่าผิดนัด ทั้งหมด ยอมให้โจทก์ร่วมบังคับคดีตามคําฟ้องและคําขอท้ายฟ้อง คดีแพ่งหมายเลขดําที่ พ E๑/๒๕๖๔ ของศาลนี้ได้ทันที โดยยินยอมให้มีการประเมินราคาหลักทรัพย์ตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชําระหนี้ ยินยอมให้บังคับเอาทรัพย์สินอื่นของจําเลยกับพวกได้จนกว่าจะครบและยอมให้มีคําพิพากษาในคดีอาญาต่อไป 
๕) ในความผิดฐานยักยอก หากจําเลยกับพวกร่วมกันหรือ แทนกันชําระเงินตามข้อ ๑ ครบถ้วนแล้ว โจทก์ร่วมจะถอนคําร้องทุกข์ในความผิดฐานยักยอก ถ้าไม่ถอนคําร้องทุกข์ ยินยอมให้ความผิดส่วนนี้ระงับตามกฎหมาย และ ๖) ในความผิดเกี่ยวกับเอกสาร หากจําเลยกับพวก ร่วมกันหรือแทนกันชําระเงินตามข้อ ๑ ครบถ้วนแล้ว โจทก์ร่วมจะไม่แถลงประสงค์ที่จะติดใจเอาความ ไม่ว่าจําเลยกับพวก จะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพ แต่ขอให้เป็นดุลพินิจของศาลในวันนี้จําเลยนําหลักทรัพย์เป็นที่ดิน ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ๑๔๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท ไปจดทะเบียนจํานองเป็นประกันหนี้กับโจทก์ร่วมเพิ่มเติมตามข้อ ๓ ส่วนความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ทนายจําเลยขอเวลาไปตรวจสอบพยานเอกสาร ขอเวลาตรวจสอบ ๒ เดือน จะยื่นคําให้การจําเลยภายในนัดหน้า กําหนดนัดสอบคําให้การและนัดคุ้มครองสิทธิอีกครั้งในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ในส่วนคดีความแพ่งคดีหมายเลขดําที่ พE๑/๒๕๖๔ ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดี เวลา ๑๖.๐๐ น. ให้รอฟังผล คําพิพากษาในคดีส่วนอาญา จึงให้จําหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความเป็นการชั่วคราว หากคดีอาญาดังกล่าวมีคําพิพากษาแล้ว ให้ทนายโจทก์และทนายจําเลย แถลงต่อศาลเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป

จึงเรียนสมาชิกทุกท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวดังกล่าว ปัจจุบันสหกรณ์เราได้หลักทรัพย์ค้ำประกันในคดีดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ๔๓๙,๙๖๘,๒๕๐ บาท ซึ่งครอบคลุมเงินที่หายไปจํานวน ๔๓๑,๘๖๒,๐๗๐.๔๓ บาท คณะกรรมการดําเนินการได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย เมื่อกระบวนการทั้งหมดขึ้นสู่ศาลให้เป็นหน้าที่ของศาลท่านจะโปรดพิจารณาต่อไป แต่มีความมั่นใจว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด และสมาชิกไม่เสียประโยชน์อย่างแน่นอน ขอเชิญชวนสมาชิกทุกคนมารวมพลังสร้างสรรค์สหกรณ์ของพวกเราให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพื่อให้สหกรณ์ออม ทรัพย์ครูขอนแก่น จํากัด มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสืบไป

 

 

 

ฉบับที่ ๒๗๐๕ วันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


1033 1427