13thApril

13thApril

13thApril

 

December 04,2021

เลือกตั้ง อบต. ๒๔๓ แห่ง ได้นายกฯใหม่ ๑๕๙ คน สอบสวน ๑๖ เรื่องร้องเรียน

กกต.เปิดผลเลือกตั้ง อบต. ๒๔๓ แห่งในโคราช คนเก่าได้รับเลือกแค่ ๘๔ ส่วนคนใหม่ได้รับเลือกเข้ามาถึง ๑๕๙ คน มีส.อบต.คะแนนเท่ากัน ต้องจับสลากหาผู้ชนะ และต้องเลือกตั้งใหม่ ๔ แห่งคะแนนแพ้โนโหวต มีร้องเรียน ๑๖ เรื่อง เตรียมประกาศผลรอบแรกใน ๓๐ วัน

ตามที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภา อบต.พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในเวลาเวลา ๐๗.๔๕ น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ หน่วยเลือกตั้งหอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ อบต.หมื่นไวย  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ ในจังหวัดนครราชสีมามีการเลือกตั้งอบต.ทั้งหมด ๒๔๓ อบต. ในพื้นที่ ๓๑ อำเภอ จากทั้งหมด ๓๒ อำเภอ ยกเว้นอำเภอลำทะเมนชัยเพียงแห่งเดียว ที่มี ๕ ตำบล ซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหมดแล้ว โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ๓,๑๐๑ หน่วย เลือกตั้งนายก อบต. ๒๔๓ คน สมาชิกสภา อบต. ๓,๑๐๕ คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อบต.ทั้งจังหวัด ๑,๔๐๓,๙๕๘ คน 

ล่าสุดในการประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.กต.จว.นครราชสีมา เปิดเผยผลการเลือกตั้ง อบต.ในที่ประชุมว่า จังหวัดนครราชสีมามีอบต. ๒๔๓ แห่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑,๔๐๓,๙๕๘ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑,๐๖๑,๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๘% โดยมีนายก อบต.คนเดิมได้รับเลือกตั้ง ๘๔ คน มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.คนใหม่ ๑๕๙ คน ในส่วนของสมาชิกสภา อบต. (ส.อบต.) มีผู้ได้รับเลือกตั้งและมีคะแนนเท่ากัน ๑๕ แห่ง โดยมีการดำเนินการจับสลาก นอกจากนี้ ยังมี ส.อบต. ๔ แห่งที่มีผู้สมัครคนเดียว และมีคะแนนน้อยกว่าโหวตโน (ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน) เป็นผลให้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน ๔๕ วัน โดยผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าโหวตโนไม่สามารถลงสมัครได้อีก คือที่ อบต.บ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก, อบต.บึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ, อบต.ธารปราสาท อำเภอโนนสูง และ อบต.โนนไทย อำเภอโนนไทย 

“การเลือกตั้งครั้งนี้ มีเรื่องร้องเรียน ๑๖ เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทรัพย์สิน/เงิน ๑๐ เรื่อง ร้องให้นับคะแนนใหม่ ๕ เรื่อง และเรื่องอื่นๆ อีก๑ เรื่อง กรณีที่เขตใดไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน ซึ่งในรอบแรกน่าจะประกาศรับรองผลภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคมนี้ ส่วนกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนและต้องสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน กกต.จะประกาศผลภายใน ๖๐ วัน คือประมาณวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ส่วนเรื่องที่เหลือจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป” พ.ต.ท.ระพีพงษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มี ๓ อำเภอที่ผู้สมัครนายก อบต.หน้าใหม่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด ได้แก่ อำเภอหนองบุญมาก จำนวน ๗ อบต., อำเภอบัวลาย ๔ อบต. และอำเภอสีดา ๕ อบต. สำหรับผลการเลือกตั้งนายก อบต.ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ แห่ง มีนายก อบต.คนเก่าที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกเพียง ๔ คน ได้แก่ นายวัชรพล จอนเกาะ อบต.บ้านเกาะ, นายสมาน กรองมะเริง อบต.มะเริง, นางสุทิน ชาติพุดซา อบต.หนองกระทุ่ม และนายจำเริญ เปล้ากระโทก อบต.หนองบัวศาลา ในขณะที่ผู้สมัครนายก อบต.หน้าใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งเข้ามา ๗ คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ อบต.จอหอ, นายเดือนศักดิ์ ฟักโคกกรวด อบต.พลกรัง, นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ อบต.พะเนา, นายพิษณุ เมียมขุนทด อบต.สีมุม, นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล อบต.หนองจะบก, นายวิษณุ  อยู่อุ่นพะเนา อบต.หนองระเวียง และนายชัยวัฒน์ สายภักดี อบต.หมื่นไวย

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. จังหวัดนครราชสีมา ๒๔๓ แห่ง(อย่างไม่เป็นทางการ)
 เลือกตั้งวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑,๔๐๓,๙๕๘ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑,๐๖๑,๑๗๓ คน (๗๕.๕๘%)

 
•อำเภอเมืองนครราชสีมา
๑.อบต.หนองระเวียง นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา  ๔,๐๕๕ ใหม่
๒.อบต.สีมุม นายพิษณุ เมียมขุนทด ๑,๘๐๙ ใหม่
๓.อบต.หนองบัวศาลา นายจำเริญ เปล้ากระโทก ๕,๔๒๓ เก่า
๔.อบต.จอหอ นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์ ๔,๒๔๑ ใหม่
๕.อบต.หนองกระทุ่ม นางสุทิน ชาติพุดซา ๓,๒๒๐ เก่า
๖.อบต.หมื่นไวย นายชัยวัฒน์ สายภักดี ๓,๐๑๖ ใหม่
๗.อบต.พะเนา นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ ๑,๖๕๘ ใหม่
๘.อบต.มะเริง นายสมาน กรองมะเริง ๓,๓๑๕ เก่า
๙.อบต.พลกรัง นายเดือนศักดิ์ ฟักโคกกรวด ๑,๕๖๐ ใหม่
๑๐.อบต.บ้านเกาะ นายวัชรพล จอนเกาะ ๔,๐๐๖ เก่า
๑๑.อบต.หนองจะบก นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล ๒,๒๖๗ ใหม่
 
•อำเภอแก้งสนามนาง
๑.อบต.บึงพะไล นายศุภศาสตร์ เพียงพานิช ๒,๙๘๕ ใหม่
๒.อบต.แก้งสนามนาง นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์ ๒,๔๙๙ ใหม่
๓.อบต.โนนสำราญ นายวิดรจน์ ปัดชา ๓,๒๑๑ ใหม่
๔.อบต.สีสุก นางสำลี วงศ์ชัยสันติกูล ๒,๑๘๕ เก่า
 
•อำเภอขามทะเลสอ
๑.อบต.ขามทะเลสอ นายประพัด ขาขุนทด ๑,๑๕๑ เก่า
๒.อบต.บึงอ้อ นายมานพ ปลอดสันเทียะ ๒,๖๕๙ ใหม่
๓.อบต.หนองสรวง นางสมคิด เมธาวิรัตน์ ๒,๖๗๐ ใหม่
๔.อบต.โป่งแดง นายสิปปนนท์ ศรีโพธา ๒,๐๓๖ ใหม่
 
•อำเภอขามสะแกแสง
๑.อบต.ขามสะแกแสง นายทองบู๊ กองเงินกลาง ๒,๒๕๘ ใหม่
๒.อบต.ชีวึก นายเลี่ยม โกฎสันเทียะ ๒,๐๖๙ ใหม่
๓.อบต.เมืองนาท นายบุญถม เลี้ยงวงษ์ ๑,๗๗๙ ใหม่
๔.อบต.พะงาด นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง ๒,๒๗๙ เก่า
๕.อบต.หนองฟัวฟาน นายสมศักดิ์ พิมพ์ปรุ ๑,๐๓๗ ใหม่
๖.อบต.เมืองเกษตร นายฉัตรธรรม หร่ายกลาง ๑,๒๒๘ ใหม่
 
•อำเภอคง
๑.อบต.คูขาด นายนิพนธ์ พันธวิษฎ์ ๓,๙๖๐ เก่า
๒.อบต.ตาจั่น นายไพบูลย์ ชมโคกกรวด ๑,๙๔๔ ใหม่
๓.อบต.เมืองคง นายสมชาย วรรธนะสุพร ๒,๐๙๑ ใหม่
๔.อบต.บ้านปรางค์ นายราชศักดิ์ พูนพัฒนาพันธ์ ๒,๘๐๖ ใหม่
๕.อบต.หนองมะนาว นายจำนงค์ เบี้ยกลาง ๑,๘๒๑ ใหม่
๖.อบต.หนองบัว นายวิชาญ สมุทรกลาง ๒,๒๙๕ เก่า
๗.อบต.เทพาลัย นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก ๒,๒๓๘ เก่า
๘.อบต.ขามสมบูรณ์ นายองอาจ ขอศรีกลาง ๑,๓๑๑ ใหม่
๙.อบต.โนนเต็ง นายธีระพล ขอใบกลาง ๒,๕๓๗ เก่า
๑๐.อบต.ดอนใหญ่ นายสง่า คิดรอบ ๑,๗๙๗ ใหม่
 
•อำเภอครบุรี
๑.อบต.โคกกระชาย นายเฉลิม ยศกระโทก ๒,๙๖๕ เก่า
๒. อบต.บ้านใหม่ นายอมรวัฒน์ โสบกระโทก ๒,๖๘๖ เก่า
๓.อบต.จระเข้หิน นายนภดล อนุตะกุล ๑,๒๗๙ ใหม่
๔. อบต.เฉลียง นายสมเจตน์ จันทร์พยัพ ๒,๓๔๗ ใหม่
๕.อบต.ลำเพียก นายไสว สายปัญญา ๒,๕๓๙ ใหม่
๖.อบต.แชะ นายเกล้า สุริยะพันธ์ ๒,๑๓๑ ใหม่
๗.อบต.ครบุรี นายกับ เชยครบุรี ๑,๙๒๘ ใหม่
๘.อบต.มาบตะโกเอน นายเลียบ บุญเชื่อง ๑,๗๘๓ ใหม่
๙.อบต.สระว่านพระยา นายชูชาติ ยางนอก ๑,๔๖๙ ใหม่
๑๐.อบต.ตะแบกบาน นายไพโรจน์ ลาภกระโทก ๑,๖๐๒ ใหม่
 
•อำเภอจักราช
๑.อบต.ศรีละกอ นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก ๒,๕๒๐ ใหม่
๒.อบต.หนองพลวง นางศิริพร มูลทองหลาง ๒,๔๕๔ ใหม่
๓.อบต.สีสุก นายไชยย ทองกระโทก ๔,๓๙๗ เก่า
๔.อบต.หนองขาม นายสา ตุ้มเมืองโดน ๒,๕๓๙ เก่า
๕.อบต.จักราช นายวศิน จิรวัฒธิติ ๒,๘๔๔ ใหม่
๖.อบต.หินโคน นายสุริยะ เลียนอย่าง ๑,๘๙๙ เก่า
๗.อบต.คลองเมือง นายบุญทัน พลานชัย ๒,๔๖๕ เก่า
๘.อบต.ทองหลาง นายอภิชัย แจ้งจิตร ๒,๕๔๕ ใหม่
 
•อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๑.อบต.หนองงูเหลือม นายวิสุทธิชัย ไทยงูเหลือม ๓,๓๖๒ ใหม่
๒.อบต.พระพุทธ นายชัชวาล ตุนาค ๑,๕๖๕ ใหม่
๓.อบต.หนองยาง นายวินัย แพทย์กระโทก ๒,๓๗๑ เก่า
๔.อบต.ช้างทอง นายศรัณย์ กกทองหลาง ๑,๕๓๙ ใหม่
๕.อบต.ท่าช้าง นายบุญส่ง เซียงหนู ๑,๒๘๒ เก่า
 
•อำเภอชุมพวง
๑.อบต.ประสุข นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว ๔,๐๖๐ ใหม่
๒.อบต.โนนรัง นายเสวียน สุทธิไชยา ๓,๓๘๗ ใหม่
๓.อบต.ตลาดไทร นายสุภชัย สร้อยสูงเนิน ๓,๐๗๐ ใหม่
๔.อบต.ท่าลาด นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี ๒,๕๐๖ ใหม่
๕.อบต.โนนตูม นายมนูญ สีสม ๑,๗๔๑ ใหม่
๖.อบต.โนนยอ นายนวม โตสนั่น ๑,๙๑๙ ใหม่
๗.อบต.หนองหลัก นายจรัส รัตนภักดี ๒,๑๒๐ ใหม่
๘.อบต.ชุมพวง นางสาวปิยภัทร รัชชาพงษ์ ๑,๑๐๑ เก่า
๙.อบต.สาหร่าย นางสาวณัฏฐาปภัส กลางสวัสดิ ๑,๔๒๗ เก่า
 
•อำเภอโชคชัย
๑.อบต.พลับพลา นายสวิง เหงากระโทก ๒,๙๖๗ ใหม่
๒.อบต.ทุ่งอรุณ นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ ๓,๐๕๘ ใหม่
๓.อบต.โชคชัย นายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์ ๒,๔๑๙ เก่า
๔.อบต.ละลมใหม่พัฒนา นายนำ ปลอดกระโทก ๒,๖๗๑ เก่า
๕.อบต.ท่าลาดขาว นายดอน แสงผักแว่น ๑,๓๗๙ ใหม่
๖.อบต.กระโทก จ.ส.ต.บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก ๑,๖๐๒ เก่า
๗.อบต.ท่าจะหลุง นายมานิตย์ นิจกระโทก ๑,๔๔๐ เก่า
๘.อบต.ท่าอ่าง นายเหงียว ภู่สกุลทรัพย์ ๒,๐๔๒ ใหม่
๙.อบต.ด่านเกวียน นายบำรุง อาจิณกิจ ๑,๒๙๔ ใหม่
 
•อำเภอด่านขุนทด
๑.อบต.ห้วยบง นายเจริญ บัวหลวงงาม ๒,๘๔๗ เก่า
๒.อบต.หินดาด นายสุวิช คมพยัคฆ์ ๔,๓๔๑ ใหม่
๓.อบต.ตะเคียน นางพัฒน์นรี แทนขุนทด ๒,๓๖๓ ใหม่
๔.อบต.ด่านขุนทด นายเส่ง ชั้วสุวรรณ ๓,๓๑๐ ใหม่
๕.อบตกุดพิมาน นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์ ๔,๑๓๑ เก่า
๖.อบต.สระจรเข้ นายศราวุธ ดุกขุนทด ๒,๒๒๖ เก่า
๗.อบต.บ้านเก่า นายธนดล กูกขุนทด ๒,๗๑๖ ใหม่
๘.อบต.บ้านแปรง นายประยุทธ พิทยาภรณ์ ๒,๖๑๔ ใหม่
๙.อบต.หนองกราด นายวัฒนา พูขุนทด ๒,๓๗๑ ใหม่
๑๐.อบต.หนองไทร นายเขียว กอนสันเทียะ ๑,๘๔๑ เก่า
๑๑.อบต.พันชนะ นายจเร เสขุนทด ๒,๑๓๒ เก่า
๑๒.อบต.โนนเมืองพัฒนา นายนิพนธ์ นิลขันธ์ ๑,๔๕๓ ใหม่
๑๓.อบต.หนองบัวละคร นายสมพงษ์ หวดขุนทด ๑,๒๗๖ ใหม่
๑๔.อบต.ด่านใน นายยศพล นนท์ขุนทด ๑,๕๐๓ ใหม่
๑๕.อบต.ด่านนอก นายสุทิน โสงขุนทด ๑,๗๖๗ ใหม่
 
•อำเภอโนนแดง

๑.อบต.โนนตาเถร นายธนกร ทองดีนอก ๑,๓๓๔ ใหม่
๒.อบต.สำพะเนียง นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม ๑,๖๑๘ เก่า
๓.อบต.ดอนยาวใหญ่ นายชัยวัตร เลิศนา ๑,๑๔๕ ใหม่
๔.อบต.โนนแดง นายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน ๑,๒๕๓ ใหม่
 
•อำเภอโนนไทย
๑.อบต.โนนไทย นายประสิทธิ์ ปิ่นชู ๓,๓๘๕ เก่า
๒.อบต.สำโรง นายสุทิน พูนน้อย ๒,๔๒๔ ใหม่
๓.อบต.กำปัง นางละออ โก้สันเทียะ ๓,๑๓๖ ใหม่
๔.อบต.ด่านจาก นายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล ๒,๕๗๕ ใหม่
๕.อบต.บ้านวัง นายลัด นอนกลางดอน ๑,๓๘๕ ใหม่
๖.อบต.ค้างพลู ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์ พูนน้อย ๒,๑๒๓ เก่า
๗.อบต.มะค่า นายณรงค์ พลล้ำ ๑,๓๒๖ เก่า
๘.อบต.ถนนโพธิ์ นายฤทธิ์เดช ขอบังกลาง ๑,๒๓๙ ใหม่
๙.อบต.สายออ นายศรายุช เพ็ญบุญ ๗๗๑ ใหม่
 
•อำเภอโนนสูง
๑.อบต.ธารปราสาท นายสิทธิ์รัตน์ ธนวัฒน์พิมล ๓,๒๕๕ เก่า
๒.อบต.หลุมข้าว ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง ๓,๗๙๐ เก่า
๓.อบต.พลสงคราม นายวิเชียร ชาติผดุง ๓,๑๓๙ ใหม่
๔.อบต.ขามเฒ่า นายพุ่ม สวัสดิ์ก้อนสกุล ๑,๓๓๕ เก่า
๕.อบต.มะค่า นายสมเกียรติ ศิริโภคานนท์ ๒,๑๑๗ ใหม่
๖.อบต.ดอนชมพู นายอนุวัฒน์ สมัญญา ๓,๖๖๐ ใหม่
๗.อบต.เมืองปราสาท นายชิน กอนจอหอ ๓,๔๑๒ เก่า
๘.อบต.โตนด นายกฤติพงค์ ถวิลสุวรรณวัง ๒,๔๖๕ ใหม่
๙.อบต.บิง นายสมบูรณ์ เศษกลาง ๒,๘๓๑ ใหม่
๑๐.อบต.ลำคอหงษ์ นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง ๒,๗๓๓ เก่า
๑๑.อบต.จันอัด นายประเทือง กอคูณกลาง ๑,๖๐๗ ใหม่
๑๒.อบต.ลำมูล นายอำนวย คบทองหลาง ๑,๐๑๓ เก่า
 
•อำเภอบัวใหญ่
๑.อบต.โนนทองหลาง นายสละ เลี้ยงวงษ์ ๒,๔๘๖ ใหม่
๒.อบต.กุดจอก นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง ๑,๙๙๕ เก่า
๓.อบต.บัวใหญ่ นางสาวสุกัญญา ชัยศรี ๒,๑๖๙ เก่า
๔.อบต.ดอนตะหนิน นายสมาน แก้วดอนรี ๑,๓๗๐ ใหม่
๕.อบต.ขุนทอง นางลัดดา โสวะ ๒,๕๓๒ ใหม่
๖.อบต.ห้วยยาง นายประสาสน์ เกษนอก ๑,๔๐๘ ใหม่
๗.อบต.ด่านช้าง นายฐกลพัชร์ ศิริศักดิ์ ๒,๓๕๙ ใหม่
๘.อบต.เสมาใหญ่ นายอุเทน ศรีนอก ๒,๒๘๑ เก่า
๙.อบต.หนองแจ้งใหญ่ นายสมคิด สิริวัฒนากุล ๑,๙๙๗ ใหม่
 
•อำเภอบ้านเหลื่อม
๑.อบต.โคกกระเบื้อง นายธวัชชัย เลาวัณย์ศิริ ๒,๙๓๗ เก่า
๒.อบต.ช่อระกา นายสมบัติ เขตจัตุรัส ๑,๓๕๕ ใหม่
๓.อบต.บ้านเหลื่อม นายบุญช่วย เลิกชัยภูมิ ๗๑๔ ใหม่
๔.อบต.วังโพธิ์ นายฤทธิรงค์ พัวพัฒนพงศ์ ๘๑๓ เก่า
 
•อำเภอประทาย

๑.อบต.กระทุ่มราย นางจันทร์เพ็ญ ประสาทไทย ๒,๗๓๙ ใหม่
๒.อบต.หนองค่าย นายชัยยุทธ โคตรสมบัติ ๒,๑๓๙ ใหม่
๓.อบต.ตลาดไทร นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง ๑,๗๖๔ เก่า
๔.อบต.นางรำ นายอนุสรณ์ แวววุฒินันท์ ๒,๐๙๓ ใหม่
๕.อบต.หนองพลวง นายประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์ ๑,๘๗๓ เก่า
๖.อบต.โนนเพ็ด นายสุบัน บุญรุ้ง ๑,๐๖๘ ใหม่
๗.อบต.ประทาย นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ ๑,๖๒๒ ใหม่
๘.อบต.วังไม้แดง นายคมแสน พิลาสมบัติ ๑,๗๙๓ เก่า
๙.อบต.ดอนมัน นายอภินันท์ มโนรมย์ ๑,๕๘๒ ใหม่
๑๐.อบต.โคกกลาง นายทองสา กลางนอก ๑,๘๗๖ ใหม่
๑๑.อบต.หันห้วยทราย นายบัญญัติ อยู่ชุมพล ๑,๗๘๑ ใหม่
๑๒.อบต.ทุ่งสว่าง นายอัครชัย อมัติรัตนะ ๒,๑๗๓ เก่า
๑๓.อบต.เมืองโดน นายเฮม ภู่นอก ๑,๔๐๙ ใหม่
 
•อำเภอปักธงชัย

๑.อบต.ตะขบ นายสุรชาติ  ปักสำโรง ๔,๑๙๒ เก่า
๒.อบต.ตะคุ นายนพพร หีบสระน้อย ๕,๒๙๕ ใหม่
๓.อบต.ตูม นายเชาว์ ไม้สูงเนิน ๒,๐๐๓ เก่า
๔.อบต.ธงชัยเหนือ นายวิวัฒน์ โต้งสูงเนิน ๒,๘๐๒ เก่า
๕.อบต.งิ้ว นายเกรียงไกร เทียมเสมอ ๒,๔๖๖ ใหม่
๖.อบต.สะแกราช นายสมบูรณ์ ทูลบุญลินทร์ ๒,๙๙๑ เก่า
๗.อบต.ดอน นายศึกษา ลาจังหรีด ๑,๕๘๒ ใหม่
๘.อบต.โคกไทย นายมานพ กล้ากระโทก ๑,๖๖๓ ใหม่
๙.อบต.สุขเกษม นายณัฐพงศ์ พิณพรมราช ๑,๕๐๓ ใหม่
๑๐.อบต.สำโรง นายประเทือง ภักเกษม ๒,๐๑๓ เก่า
๑๑.อบต.ภูหลวง นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ ๑,๗๒๖ ใหม่
๑๒.อบต.เกษมทรัพย์ นายพล สงวนศึก ๑,๔๕๖ ใหม่
 
•อำเภอปากช่อง
๑.อบต.หนองสาหร่าย นายมิชา พงษ์สว่าง ๘,๕๔๓ เก่า
๒.อบต.วังกะทะ นางสุนทรา พอควร ๓,๑๐๒ เก่า
๓.อบต.ปากช่อง นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ๗,๔๒๒ เก่า
๔.อบต.จันทึก นายสมปอง รอดตุ่น ๕,๗๑๘ ใหม่
๕.อบต.คลองม่วง นายประทีป เรืองเกษม ๔,๙๕๒ เก่า
๖.อบต.ขนงพระ นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์ ๓,๙๓๕ ใหม่
๗.อบต.พญาเย็น นายนครินทร์ สีวงกต ๒,๐๗๘ ใหม่
๘.อบต.โป่งตาลอง นายณัฐกิตต์ ชุ่มพิพัฒน์ ๑,๘๑๑ ใหม่
๙.อบต.หนองน้ำแดง นายคำรณ กนกชัชวาล ๓,๖๔๑ ใหม่
 
•อำเภอพิมาย
๑.อบต.โบสถ์ นายณรงค์ เพิ่มพูน ๗,๓๓๖ เก่า
๒.อบต.นิคมสร้างตนเอง นายบุญชู ศรีโพธิ์ ๔,๐๑๘ ใหม่
๓.อบต.กระชอน นายสมพร ประกอบผล ๒,๕๓๕ เก่า
๔.อบต.ในเมือง นายบรรเจิด สอพิมาย ๕,๘๗๙ เก่า
๕.อบต.ดงใหญ่ นายสมพิศ ขวัญมั่น ๓,๑๒๒ ใหม่
๖.อบต.หนองระเวียง นายภาษิต แสนแจ๊ก ๔,๓๐๑ ใหม่
๗.อบต.สัมฤทธิ์ นายธวัชชัย นิยมไร่ ๒,๙๘๖ ใหม่
๘.อบต.ธารละหลอด นายแจ่ม เม่ากลาง ๑,๕๓๙ ใหม่
๙.อบต.ท่าหลวง นายจ่ง สัตยารัฐ ๒,๔๗๑ เก่า
๑๐.อบต.กระเบื้องใหญ่ นางสุกันยา ฟุ้งพิมาย ๑,๘๖๔ เก่า
๑๑.อบต.ชีวาน นายพงษ์ สินสวัสดิ์ ๑,๔๗๖ ใหม่
 
•อำเภอวังน้ำเขียว
๑.อบต.วังหมี นายสำเริง รักษา ๓,๒๘๑ ใหม่
๒.อบต.วังน้ำเขียว นายบรรพต โพธิ์คำ ๓,๕๕๒ ใหม่
๓.อบต.อุดมทรัพย์ นายชัยนาถ จรกิ่ง ๔,๖๐๓ เก่า
๔.อบต.ระเริง นายคะนึง นามปัญญา ๒,๑๗๐ เก่า
๕.อบต.ไทยสามัคคี นายประกอบ สิริวงศ์เทาสะอาด ๒,๓๘๕ ใหม่
 
•อำเภอสีคิ้ว
๑.อบต.ดอนเมือง นายฉลอง ทุมขุนทด ๒,๗๘๖ ใหม่
๒.อบต.หนองหญ้าขาว นางเอมอร มะโนมั่น ๒,๘๙๓ ใหม่
๓.อบต.กุดน้อย นายส่งดี ใสจันทึก ๑,๘๖๙ ใหม่
๔.อบต.ลาดบัวขาว นางสาวมลิวรรณ์ เกียจันทึก ๓,๘๕๐ ใหม่
๕.อบต.วังโรงใหญ่ นายพินิจ โพธิ์ชะอุ่ม ๓,๒๒๐ เก่า
๖.อบต.กฤษณา นายสุเทพ หลั่นจันทึก ๒,๘๙๔ เก่า
๗.อบต.หนองบัวน้อย นายประพงษ์ แก้วจันทึก ๑,๖๕๕ ใหม่
๘.อบต.บ้านหัน นายบุญมี บุญจันทึก ๑,๘๐๒ ใหม่
๙.อบต.คลองไผ่ นายมุดตอฟาร์ ศรีรานี ๑,๖๙๙ เก่า
๑๐.อบต.มิตรภาพ นายศุภชัย เหลืองจันทึก ๒,๒๑๖ ใหม่
๑๑.อบต.สีคิ้ว นายอลงกรณ์ ดอนท้วม ๑,๗๘๐ ใหม่
 
•อำเภอสูงเนิน
๑.อบต.มะเกลือเก่า นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ ๓,๕๙๐ เก่า
๒.อบต.เสมา ด.ต.ธาดา หิรัญภูวนาถ ๓,๔๕๓ เก่า
๓.อบต.สูงเนิน นายรัชกฤต กาจสูงเนิน ๒,๐๙๙ ใหม่
๔.อบต.บุ่งขี้เหล็ก นายมงคล บัตรสูงเนิน ๑,๖๔๔ ใหม่
๕.อบต.มะเกลือใหม่ นายหิรัญ พรมพันธ์ใจ ๒,๓๖๙ ใหม่
๖.อบต.หนองตะไก้ นายประสงค์ มีสวัสดิ์ ๒,๔๙๒ ใหม่
๗.อบต.นากลาง นายถิ่น เติบสูงเนิน ๑,๗๐๓ เก่า
๘.อบต.โนนค่า นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล ๒,๒๙๒ เก่า
๙.อบต.โค้งยาง นายณรงค์ เตียงสูงเนิน ๘๔๒ เก่า
๑๐.อบต.โคราช นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ๑,๐๓๐ เก่า
๑๑.อบต.กุดจิก นายวัธวุฒิ คลาดสูงเนิน ๘๑๘ ใหม่ 

•อำเภอเสิงสาง
๑.อบต.กุดโบสถ์ นายตุน กรงกระโทก ๖,๑๐๘ ใหม่
๒.อบต.เสิงสาง นายสมพงษ์ คูประทุมศิริ ๒,๓๔๑ เก่า
๓.อบต.สระตะเคียน นายถวิล สูตรกระโทก ๔,๑๓๑ ใหม่
๔.อบต.โนนสมบูรณ์ นายกฤษฎิ์ นูรักษา ๑,๗๔๐ ใหม่
๕.อบต.สุขไพบูลย์ นายอำนาจ สมน้อย ๔,๖๑๘ เก่า
๖.อบต.บ้านราษฎร์ นายไพฑูรย์ เดือนไธสง ๒,๒๐๗ ใหม่
 
•หนองบุญมาก
๑.อบต.หนองบุนนาก นายยงยุทธ ยอดยิ่งยง ๓,๔๒๕ ใหม่
๒.อบต.สารภี นายวิเชียร แตนกระโทก ๔,๑๘๔ ใหม่
๓.อบต.หนองตะไก้ นายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา ๒,๐๗๑ ใหม่
๔.อบต.หนองไม้ไผ่ นางสกุล พาขุนทด ๑,๔๕๒ ใหม่
๕.อบต.บ้านใหม่ ร.ต.ต.วิมล โมกศิริ ๒,๕๗๓ ใหม่
๖.อบต.ลุงเขว้า นายสุวรรณ โด่กระโทก ๑,๔๘๕ ใหม่
๗.อบต.ไทยเจริญ นายสยาม อุ่นศรีแสง ๙๕๗ ใหม่
 
•อำเภอห้วยแถลง
๑.อบต.หลุ่งตะเคียน นายทนุศักดิ์ อยู่ศิริบูรณ์ ๒,๘๗๕ ใหม่
๒.อบต.หลุ่งประดู่ นายศิริ ศรีหาบุญทัน ๓,๓๓๔ เก่า
๓.อบต.หินดาด นายพิบูรย์ แสงสุระ ๒,๓๖๔ เก่า
๔.อบต.งิ้ว นายชัยอนันต์ กรางชณีย์ ๓,๕๔๙ ใหม่
๕.อบต.ห้วยแถลง นายสุพร แดงงาม ๒,๑๗๐ ใหม่
๖.อบต.เมืองพลับพลา นายสุพวน กองทองนอก ๓,๒๔๐ ใหม่
๗.อบต.ตะโก นายไพฑูรย์ นรเพชร ๑,๖๐๖ ใหม่
๘.อบต.ทับสวาย นายสิทธิชัย ลวกไธสง ๑,๓๘๔ ใหม่
๙.อบต.ห้วยแคน นางวิลาวัณย์ แสงเพชร ๑,๔๕๓ ใหม่
 
•อำเภอเทพารักษ์
๑.อบต.สำนักตะคร้อ นางเพียร แซ่ลี้ ๓,๗๙๓ เก่า
๒.อบต.หนองแวง นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ ๒,๕๖๖ ใหม่
๓.อบต.บึงปรือ นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์ ๑,๕๗๒ เก่า
๔.อบต.วังยายทอง นายทวีป พันชนะ ๑,๖๐๓ ใหม่
 
•อำเภอบัวลาย
๑.อบต.โนนจาน นายจำนงค์ พลเรือง ๑,๗๙๒ ใหม่
๒.อบต.บัวลาย นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์ ๑,๓๖๗ ใหม่
๓.อบต.เมืองพะไล นายฤทธิ์ สีมา ๑,๓๔๖ ใหม่
๔.อบต.หนองหว้า นายทน พิรักษา ๑,๕๓๕ ใหม่
 
•อำเภอพระทองคำ
๑.อบต.ทัพรั้ง นายธนงค์ เทพังเทียม ๒,๑๕๕ ใหม่
๒.อบต.พังเทียม นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ๔,๒๖๒ เก่า
๓.อบต.หนองหอย นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ ๒,๐๗๓ ใหม่
๔.อบต.มาบกราด นายณัฐวุฒิ จตุพงษ์ไพโรจน์ ๘๐๐ เก่า
 
•อำเภอเมืองยาง

๑.อบต.กระเบื้องนอก นายมีชัย มุงลา ๒,๘๖๖ เก่า
๒.อบต.ละหานปลาค้าว นายสมหมาย ทองบอน ๓,๓๑๗ 
๓.อบต.โนนอุดม นายสุนา ห่อไธสง ๑,๕๐๓ ใหม่
 
•อำเภอสีดา
๑.อบต.โนนประดู่ นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย ๑,๔๔๕ ใหม่
๒.อบต.สีดา นายวิโรจน์ จุลวิทัศน์ ๑,๐๑๔ ใหม่
๓.อบต.หนองตาดใหญ่ นายธีรพงษ์ แสนศรี ๑,๗๖๔ ใหม่
๔.อบต.สามเมือง นายนิเวช ดงหงษ์ ๑,๕๓๗ ใหม่
๕.อบต.โพนทอง นายวรากร เขียนนอก ๙๗๐ ใหม่

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับประจำวันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


1012 1358