15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

December 18,2021

‘ศักดิ์สยาม’ติดตามความก้าวหน้า โครงการขยายเลน-ปรับปรุงถนนในโคราช

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายช่องทางจราจรและปรับปรุงเส้นทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพบปะกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ และมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

​​นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศอย่างบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจากโครงการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงเส้นทางหลวงและขยายช่องทางการจราจรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาน รวมถึงปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่ ดังนี้
​                    ​​1. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 224 ดำเนินการขยายช่องทางจราจรจากเดิม 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวงตอนพะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม. ที่ 47+100 - 49+313 ระยะทาง 2.213 กิโลเมตร ใช้งบประมาณปี 2565 วงเงินก่อสร้าง 60 ล้านบาท รูปแบบ   การก่อสร้างขยายช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางแบบ SINGLE SLOPE BARRIER (SSB) และก่อสร้างผิวทางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีต 2 ชั้น
​                    ​​2. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 งานขยาย 4 ช่องจราจร บริเวณทางหลวงสายบ้านโคกกรวด - บ้านหนองสนวน ระหว่าง กม. ที่ 66+331 - 80+000 และ กม. ที่ 92+555 - 102+000 ระยะทางรวม 23.114 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 980 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอขอเงินกู้ปี 2565
​                    ​​3. งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางคู่ขนาน ตอนสี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม. ที่  70+205 - 72+275 และ กม. ที่ 72+975 - 76+000 ระยะทางรวม 5.095 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 74 ล้านบาท ใช้งบประมาณปี 2565 รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางคู่ขนานกว้าง 9 เมตร ก่อสร้างผิวทางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีต โดยก่อสร้างแยกออกจากทางจราจรหลักด้านขวาทาง ระยะห่างประมาณ 14.50 เมตร และก่อสร้างจุดเข้าออกระหว่างทางคู่ขนานกับทางหลวงสายหลักเป็นระยะ ๆ  
​                    ​​4. โครงการปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่และงานขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 24 กม. ที่ 70+205 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2298 กม. ที่ 0+000 (แยกแหลมทอง) ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 40 ล้านบาท โดย ทล. จะเสนอของบประมาณปี 2566

​​นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกระทรวงฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา และมีแผนงานที่จะก่อสร้างระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตร ขณะนี้โครงการออกแบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในปี 2565 เปิดใช้บริการได้ในปี 2571 รวมถึงระยะที่ 3 ช่วง หนองคาย - เวียงจันทร์ ระยะทาง 16 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมการขนส่งสินค้าระหว่างไทย - สปป. ลาว - จีน ในอนาคต นอกจากนี้กระทรวงฯ กำลังพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือให้เชื่อมโยงและครอบคลุมเชื่อมโยงทุกเครือข่าย ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้ประชาชนในการเดินทาง ​​ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศ แก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้ามีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยส่งเสริมศักยภาพการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง และตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและทราบถึงความต้องการจากเสียงสะท้อนของประชาชนโดยตรง เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้รายงาน เพื่อนำมาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดต่อไป


42 1,563