19thJune

19thJune

19thJune

 

March 05,2022

นายกเทศมนตรีขอย้ายปลัดเทศบาล อ้างไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน

นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน แถลงเดือด หลังโครงการพัฒนาไม่คืบหน้า ทำให้ชาวบ้านเสียโอกาสมานาน อ้างปลัดเทศบาลฯ ไม่ให้ความร่วมมือ ขอนายอำเภอ โยกย้ายปลัดเทศบาล ยืนยันไม่ใช่การกลั่นแกล้ง แต่ต้องการทำเพื่องานเดินหน้าต่อไป และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สภาเทศบาลตำบลกังแอน เปิดประชุมเพื่อสอบถามความคืบหน้า โครงการการพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งอนุมัติผ่านมาหลายเดือนแต่ไม่มีความคืบหน้า ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างลานตลาดนัด, โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์, โครงการก่อสร้างบ่อน้ำใส, โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตน้ำประปา และโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ โดยใช้งบประมาณเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมของเทศบาล ซึ่งแต่ละโครงการปล่อยให้ผ่านมาเนินนาน ๓-๕ เดือน โดยไม่มีความคืบหน้า ทำให้ชาวบ้านเสียโอกาส สาเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงานไม่สนองรับนโยบาย โดยมีนาย กองโทเสนีย์ มโน นายอำเภอปราสาท เข้าร่วมประชุม และภายหลังการประชุม นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกังแอน ได้แถลงต่อสื่อมวลชน ถึงปัญหาติดขัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น

นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน กล่าวว่า “กรณีโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม ทางอำเภอได้มีหนังสือถึงผม และผมได้ตอบกลับไป ซึ่งการก่อสร้างอนุมัติมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สาเหตุที่ไม่เซ็นสัญญาและยกเลิกสัญญาไปเมื่อครั้งแรก เนื่องจากการอนุมัติงานรูปแบบ ปล.๔ ปล.๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์อนุมัติไปแล้ว ที่มาของการยกเลิกและไม่ได้ลงนามเซ็นสัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากแบบที่ออกในครั้งแรก ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ จึงไม่ลงนามเซ็นสัญญา เพื่อไม่ให้ราชการเสียหาย ต่อมาได้รับหนังสือร้องเรียนเข้ามามาก ก็ตอบกลับไป แต่ทราบว่าทางจังหวัดและอำเภอยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ว่า ทำไมไม่มีหนังสือตอบกลับ เพราะว่าโครงการได้ยกเลิกแล้ว ตามที่มีข่าวออกไปว่า ได้เซ็นสัญญาแล้ว ยื่นยันว่าไม่เคยเซ็นสัญญา สามารถมาตรวจสอบเอกสารได้ เพราะได้ตรวจสอบแล้วสัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์ การนำแบบประมูลโดยนางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลกังแอน ซึ่งรักษาการนายกเทศมนตรีในครั้งนั้น และผมได้เข้ามารับตำแหน่งเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อมาสัญญาดังกล่าว ก็เข้ามาและเปิดการประมูลก่อนที่ผมจะเข้ามา เมื่อตรวจสอบดูพบว่าแบบ ปล.๔ ปล.๕ ของโครงการนี้ไม่เป็นไปตามที่ขอสภาฯ ไว้ ผมจึงไม่สามารถลงนามสัญญาโรงฆ่าสัตว์ในครั้งนั้น”

“ต่อมาผมได้ทำสัญญาในแบบแก้ไข เพื่อนำเข้าสู่สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภาฯ แต่ขณะนี้ผ่านไปแล้ว ๓ เดือน ทางปลัดเทศบาลตำบลกังแอน ก็ยังไม่มีการดำเนินการอย่างใดเลย เพราะยังมีความเชื่อว่า สิ่งที่ตนเองทำไว้ถูกต้อง ดึงเวลาทำให้ประโยชน์ประชาชนเสียหาย ก็ขอเรียนเพื่อให้สังคมเข้าใจตรงกัน ผมเข้ามาดำรงตำแหน่ง ๑๐ เดือน ได้ออกโครงการก่อสร้างลานตลาด เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้า และได้ลงสัญญากับกรมธนารักษ์เรียบร้อย เป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว แต่งานก็ยังไม่ได้ออก ส่วนโครงการก่อสร้างบ่อน้ำใสและจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตน้ำประปา เพื่อจัดการตะกอนและส่งน้ำใสบริการให้กับประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งอนุมัติไปเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึงนี้ ผ่านมา ๕ เดือนแล้ว นางจินตนา ปลัดเทศบาลก็ไม่มีการควบคุมปฏิบัติเลย” นายโรจนินทร์ กล่าว

นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน

นายกเทศมนตรีฯ กล่าวอีกว่า “โครงสร้างผมในฐานะผู้บริหาร วางนโยบายมาอนุมัติเป็นโครงการ โดยผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ ไปถึงผู้ปฏิบัติคือข้าราชการประจำ ในระยะเวลา ๑๐ เดือนที่ผมดำรงตำแหน่ง มีการอนุมัติโครงการ ทั้งโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ครั้งใหม่, โครงการก่อสร้างลานตลาด และโครงการก่อสร้างบ่อน้ำใสและครุภัณฑ์ในการผลิตน้ำประปา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคต ทั้งหมดไม่ได้รับการขับเคลื่อน และความร่วมมือจากนางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลกังแอนเลย ผมจึงได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ และนำแจ้งต่อนายกองโท เสนีย์มะโน นายอำเภอปราสาท ซึ่งได้เข้าร่วมในการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ย้ายนางสมจินตนา ปลัดเทศบาลตำบลกังแอน ออกไปหรือสับเปลี่ยนตำแหน่งกับปลัดเทศบาลอื่นที่มีความพร้อมเข้ามาทำงานต่อไป ยื่นยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใด แต่เพื่อความเหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินงานเดินหน้าต่อไปได้ ประชาชนจะได้ไม่เสียโอกาสด้วย”


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๗ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่  ๘  เดือนมีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๕


60 1,586