25thMay

25thMay

25thMay

 

April 02,2022

เทศบาลฯเดินหน้าพัฒนาการศึกษา สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เทศบาลนครฯ ผนึกสถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนโคราช ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้รักการอ่าน ยกระดับด้านศิลปวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ TK Square Korat เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และนายเกษม มารครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ร่วมลงนาม ความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา การเรียนรู้ในครอบครัวและชุมชน การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศในการเรียนรู้ และสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเข้มแข็ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ และสถาบันการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า “ทุกคนต้องการขับเคลื่อนโคราชให้กลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการเกิดขึ้นของเมืองแห่งการเรียนรู้ เกิดจากองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๕ ซึ่งขณะนั้นมีเป้าหมายต้องการเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก โดยมีเป้าหมาย ๑๗ ข้อ ซึ่ง ๑ ในนั้นมีเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษา หากเราไม่สามารถพัฒนาด้านการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสให้เท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่ม ก็ยากต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ ดังนั้น โครงการในวันนี้จึงเกิดขึ้น ซึ่งองค์การสหประชาชาติ มีเครือข่ายทั่วโลก โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด ๒๒๙ เมือง ใน ๖๔ ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยวันนี้เขากำลังมองมาที่โคราช เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาจำนวนมากและมีชื่อเสียง ดังนั้น ทุกคนจะได้ร่วมกันสร้างเมืองโคราช ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการสร้างต้นแบบแหล่งเรียนรู้ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและประชาชนที่รักการอ่านและการเรียนรู้ทุกคน ในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิต มีหนังสือและสื่อครบครัน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง หลากหลาย และโดนใจ ส่งผลให้อุทยานการเรียนรู้ TK park เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง”

“ดีใจที่ได้ร่วมทำงานกับเทศบาลนครนครราชสีมา โดยตลอดระยะเวลา ๔ ปี ที่ TK Square Korat เปิดทำการ ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นเพื่อนร่วมคิดร่วมทำด้านการศึกษา ช่วยกันส่งเสริมเรื่อยมา และ TK Square Korat นับเป็นหนึ่งในต้นแบบที่แท้จริงของการเรียนรู้ จึงรู้สึกดีใจที่นายกเทศมนตรีฯ จะขับเคลื่อนให้โคราชกลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งที่ผ่านมาเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนี้ สำหรับการจะกลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ จะต้องเข้าถึงกลุ่มนักเรียนทั้งในและนอกระบบ และกลุ่มด้อยโอกาส เพราะยูเนสโกให้ความสำคัญด้านนี้มาก โดยวันนี้จะเห็นว่า หลายสถาบันการศึกษาในโคราช ได้มาร่วมมือกัน ผมคิดว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นเส้นทางและเป้าหมายนำไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ” นายกิตติรัตน์ กล่าว

ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโคราชให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความโดดเด่นด้านศิลปะอย่างมาก เช่น ด้านการแสดง ดนตรี และการอ่าน มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเป็นส่วนขับเคลื่อนให้โคราชเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คือ ส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ศิลปะ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนผลงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป”

ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวว่า “สำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะร่วมส่งเสริมองค์ความรู้และงาน รวมถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบของการศึกษา วิจัย และพัฒนางานบริการวิชาการ ระหว่างบุคลากร อาจารย์  ละผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้ง ๒ หน่วยงาน คือ เทศบาลนครฯ กับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมกับร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มความรู้ เสริมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป”

นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กล่าวว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ ปีนี้อายุ ๘๒ ปี เรามีความชัดเจนในการจัดการศึกษาด้านอาชีพ มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาอาชีวะอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และเห็นถึงความตั้งใจของนายกเทศมนตรีนครฯ ที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยวันนี้ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาโคราช ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยฯ จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาห้องสมุด หัตถกรรม และคหกรรม พร้อมกับพัฒนาด้านอื่นๆ ที่โคราชมีจุดเด่นหรือจุดแข็ง ให้มีความยั่งยืนต่อไป”

นายเกษม มารครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้ทำงานร่วมกับ TK Square Korat และเทศบาลนครนครราชสีมา โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิต และการจัดทำการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการห้องสมุด การสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการศึกษา เช่น สื่อมัลติมีเดีย ชุดสื่อนิทรรศการ และส่งเสริมการอ่านผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครราชสีมา ดังนั้น การลงนามความร่วมมือวันนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการพัฒนามากขึ้น สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมมือสร้างสรรค์เมืองโคราช ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป”       

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๐ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่  ๒๙  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 


14 1,507