19thJune

19thJune

19thJune

 

April 11,2022

ตร.ระดมกำลังคุมเข้มสงกรานต์ บริการมอเตอร์เวย์ฟรี ๖๔ กม.

ระดมกำลังตำรวจภาค ๓ กว่า ๑๙,๐๐๐ นาย ดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใช้มาตรการ ๓ ด่าน ป้องกันเมาแล้วขับ ด้าน ‘ผู้บัญชาการ’ คาดปีนี้มีผู้เดินทางกลับภาคอีสานมากกว่าทุกปี ยืนยันมีความพร้อมอำนวยความสะดวกบนท้องถนน ขยายระยะทางใช้มอเตอร์เวย์ฟรี ๖๔ กิโลเมตร

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค ๓ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ เป็นประธานการประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมการอํานวยความสะดวกจราจร ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยมี พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ ซึ่งรับผิดชอบงานจราจร และหน่วยงานตํารวจและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ๘ จังหวัด (ภาคอีสานตอนล่าง) เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกับตํารวจภูธรจังหวัดพื้นที่ติดต่อ ได้แก่ ตํารวจภูธรจังหวัด สระบุรี, ลพบุรี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว และขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมกําหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงการเดินทางวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย

“ส่วนมาตรการอื่น มีดังนี้ ด้านการอํานวยความสะดวกจราจร ๑.สํารวจถนนที่ชํารุดและแจ้งแขวงทางหลวงจังหวัดเพื่อซ่อมแซม ส่วนถนนที่มีการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จให้หยุดดําเนินการ และคืนพื้นผิวจราจรก่อนวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ๒.จุดเสี่ยง จุดอันตราย เช่น ถนนที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงบริเวณก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน ให้ติดตั้งไฟส่องสว่างหรือเสายางพาราสะท้อนแสง ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายสัญญาณไฟ หรือสัญญาณไฟกะพริบให้ชัดเจน เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง ๓.ให้สถานีตํารวจทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในการร่วมกันจัดการจราจรบริเวณด้านหน้าและภายในปั๊มน้ำมัน โดยการจัดพนักงานและเครื่องอ่านบัตร Fleet card เพิ่มเติม และจัดที่จอดรถให้เพียงพอ ๔.ร่วมกับตํารวจทางหลวงเตรียมแผนเปิดช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) ในจุดที่มีรถติดสะสมจํานวนมาก ๕.การร่วมกันจัดการจราจรพื้นที่เขตติดต่อ ดังนี้ ตํารวจภูธรภาค ๑ ระหว่าง สภ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับ สภ.กลางดง จังหวัด นครราชสีมา และ สภ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กับ สภ.หินดาด จังหวัดนครราชสีมา, ตํารวจภูธรภาค ๒ ระหว่าง สภ.วังขอนแดง อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กับ สภ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และ สภ.ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว กับ สภ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในบริเวณช่องเขาตะโก, ตํารวจภูธรภาค ๔ ระหว่าง สภ.พล จังหวัดขอนแก่น กับ สภ.บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา และ สภ.ช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ กับ สภ.โคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น ๖.มาตรการสําคัญที่เพิ่มเติม คือ การเปิดใช้ถนนมอเตอร์เวย์ (M6) จากเดิมระยะทาง ๓๖ กิโลเมตร ถึง อ.สีคิ้ว จะเพิ่มระยะทางเป็น ๖๔ กิโลเมตร ถึง อ.ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา คาดว่า จะทําให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น และจะลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในถนนมิตรภาพช่วงคลองไผ่ โดยจะมีจุดบริการบนมอเตอร์เวย์ เพื่อคอยอํานวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางตลอดการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ ๗.ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ของตํารวจภูธรจังหวัดทุกแห่งเป็นศูนย์ควบคุมบริหารสภาพการจราจรในภาพรวม โดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจประจําศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือประสานงาน ด้านการจราจรโดยเฉพาะในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕”

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม เปิดเผยว่า “ปีนี้จะมีการป้องกันอุบัติเหตุที่เน้นลงไปถึงระดับตําบล หมู่บ้าน ชุมชน โดยขอความร่วมมือจากกํานันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหอกระจายข่าวหมู่บ้าน แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ และร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งด่านชุมชน ตามมาตรการ ๓ ด่านประสานใจ คือ ด่านครอบครัว ด่านชุมชน และด่านตํารวจ พร้อมกับขอความร่วมมือร้านจําหน่ายสุราในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามจําหน่ายสุราในเวลาห้ามจําหน่ายให้ผู้อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี หรือผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้ เป็นต้น”

“ตํารวจภูธรภาค ๓ จะเปิดศูนย์อํานวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุม ๓ กองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๓ เพื่อเป็นศูนย์อํานวยการการปฏิบัติใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งสิ้น ๖,๑๑๖ นาย แยกเป็น จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ๓๒๗ จุด ใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ ๓,๖๓๕ นาย จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ๑๑๕ จุด ใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ ๙๐๐ นาย ชุดเคลื่อนที่เร็ว ๒๘๑ ชุด ใชกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ ๑,๕๘๑ นาย เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ๙๙๘ เครื่อง และเครื่องตรวจจับความเร็ว ๙๒ เครื่อง ทั้งนี้ตํารวจภูธรภาค ๓ ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทาง เตรียมวางแผนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยตรวจสอบความพร้อมของรถ ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อจะได้กลับภูมิลําเนาฉลองเทศกาลสงกรานต์กับ ครอบครัวอย่างมีความสุข” พล.ต.ท.สมประสงค์ กล่าว

จากนั้น พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “จากการทำงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ตำรวจภูธรภาค ๓ ทำงานสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับคำชื่นชมจากรัฐบาล ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็มีความพร้อม และยังคงใช้มาตรการเดิม จุดใดที่มีความไม่เรียบร้อย แขวงทางหลวงในพื้นที่ก็จะเข้าไปแก้ไขให้เรียบร้อย จุดใดที่มีการก่อสร้างก็ให้หยุดก่อสร้างชั่วคราว ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ปีนี้การจราจรอาจจะหนาแน่นกว่าปีที่ผ่านมา และผมเชื่อว่าปริมาณรถที่มาภาคอีสานจะเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปีใหม่ เมื่อมีปริมาณรถมากขึ้น การขนส่งสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ก็อาจจะมีการแอบแฝงมากขึ้น ตำรวจจึงเข้มงวดตั้งแต่การกวาดล้าง ตั้งจุดตรวจ นอกจากการคอยให้บริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ ก็อาจจะมีการสกัดตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย แต่ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้น ตำรวจตรวจุดต่างๆ ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทันที โดยจะมีตำรวจทำหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานตืประมาณ ๖,๐๐๐ นาย รวมทั้งภาค ๓ ประมาณ ๑๙,๐๐๐ นาย ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เป็นการใช้กำลังเต็มอัตรา ไม่มีการให้ลางานเด็ดขาด ยกเว้นผู้ใดป่วย ในส่วนของการดูแลพื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ จะมีตำรวจคอยดูแลความปลอดภัย ป้องกันอาญชากรรม การถูกหลอก การถูกละเมิดต่างๆ และการกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือผิดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จะมีการห้ามปรามและดำเนินดีต่อไป”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๒๒ ประจำวันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕


22 1,491