19thJune

19thJune

19thJune

 

August 27,2022

สภาอบจ.ยกมือผ่านงบปี ๖๖ ชี้มุ่งแก้ปัญหาทั้ง ๓๒ อำเภอ

สภา อบจ.โคราช ไม่คว่ำ สมาชิกสภาฯ ๔๑ คนยกมือเห็นชอบในหลักการงบประมาณปี ๖๖ จำนวน ๒,๙๒๖ ล้านบาท พร้อมขอโอนงบปี ๒๕๖๕ ก่อสร้างสะพาน คสล. ๔ โครงการ มูลค่า ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ย้ำแก้ไขปัญหาทั้ง ๓๒ อำเภอ


เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งสิ้น ๖ วาระ โดยมีนางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.พร้อมรองนายก อบจ. ประกอบด้วย นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม และนายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ และสมาชิกสภาฯ ๔๔ คน จากทั้งหมด ๔๗ คน (ส.อบจ.เขตอำเภอพระทองคำ รอการรับรองจาก กกต.กรณีเลือกตั้งซ่อม) รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในระเบียบวาระที่ ๔ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้เสนอญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ โดยสถานะการคลังล่าสุด เงินฝากธนาคารจำนวน ๔,๙๐๔,๔๘๕,๘๑๓ บาท เงินสะสม ๓,๙๒๐,๔๗๘,๔๕๘ บาท ทุนสำรองเงินสะสม ๘๘๗,๑๑๘,๗๗๕ บาท สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อบจ.นครราชสีมา ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๒,๙๒๖,๒๑๙,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย งบกลาง ๒๙๓,๙๗๙,๙๖๐ บาท งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว) ๑,๓๘๖,๔๒๖,๒๘๐ บาท งบดำเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) ๗๗๒,๘๑๒,๓๙๐ บาท งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ๔๗๓,๐๐๐,๕๗๐ บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหารและแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้สภา อบจ.นครราชสีมา พิจารณา โดยมี ส.อบจ.นครราชสีมา ยกมือเห็นชอบวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ๔๑ คน งดออกเสียง ๓ คน

นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า อบจ.นครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ เพิ่มจากปีที่ผ่านมากว่า ๓๐๐ ล้านบาท ภายใต้วิสัยทัศน์ “โคราชโฉมใหม่ระบบสุขภาพยั่งยืน” หลังฟื้นจากวิกฤตโควิด ได้ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดีโดยสร้างงาน สร้างรายได้และสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวโคราช

ทั้งนี้ ต่อมาแฟนเพจเฟซบุ๊ก “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” เผยแพร่ข้อมูลว่า ในการประชุมสภา อบจ.โคราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ส.อบจ. มีมติ ๔๑ เสียง เห็นชอบให้โอนเพิ่ม โอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายปี ๖๕ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสภา อบจ.นครราชสีมา สำนักช่าง สภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระเบียบวาระการประชุม ๖ วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา ๒ คน เลขานุการสภา ๑ คน ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. ๔ คน และสมาชิกสภา อบจ. ๔๑ คน จาก ๔๗ คน นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เริ่มการประชุมในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง ระเบียบวาระที่ ๓-๔ เป็นญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ สภาฯได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบรายจ่ายปี ๖๕ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า อบจ. มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มขึ้นทำให้มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๒๖๘,๒๕๒.๗๕ บาท ทำให้ต้องมีความจำเป็นต้องตั้งงบรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๘๖๘,๕๕๐ บาท และขอความเห็นชอบเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งทั้งอยู่ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการฯ ทั้ง ๒ ระเบียบวาระการประชุม ๔๑ เสียงจากองค์ประชุมทั้งสิ้น ๔๔ คน

ทั้งนี้ การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มาถึงระเบียบวาระที่ ๕ ฝ่ายบริหาร เสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ ของ อบจ.นครราชสีมา โอนลดเงินสำรองจ่าย เหลือ ๓๒,๑๐๐,๐๐๘ บาท โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ใน ๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสภาฯ มีมติเห็นชอบ ๔๑ เสียง ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๓๒ อำเภอ


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๑ วันพุธที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


24 1,499