27thJanuary

27thJanuary

27thJanuary

 

November 18,2022

เหมืองหินบุรีรัมย์ห่วงประชาชน จัดทีมแพทย์ไปตรวจสุขภาพ


ผู้ประกอบการห่วงสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้พื้นที่ประทานบัตรเหมืองหิน ออกตรวจสุขภาพฟรี พร้อมมอบทุนการศึกษา เงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และด้านสาธารณสุขด้วย


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับผู้ประกอบการโรงโม่หิน ๕ แห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ บริษัท หินบุรีรัมย์ จำกัด, โรงโม่หินราช, บริษัท บุรีรัมย์นวรัตน์ จำกัด, บริษัท ยุกตสมบูรณ์ และบริษัท บุรีรัมย์รัชดา จำกัด จัดกิจกรรม “โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้พื้นที่ประทานบัตร” โดยมีนายเกรียงศักดิ์  สมจิตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา, อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์, นายก อบต.สวายจีก, กำนันตำบลสวายจีก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่กว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านพลวง ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสนับสนุน และกระตุ้นให้สถานประกอบการเหมืองแร่ เฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประกอบกิจการเหมืองแร่อยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี ตัดผมฟรี และมอบของขวัญให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน มอบทุนการศึกษามอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบเงินสนับสนุนเพื่อด้านสาธารณสุขและเงินสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

ทั้งนี้ ทีมแพทย์ พยาบาล มาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก บริการตรวจสุขภาพกับงประชาชน ๖ หมู่บ้าน ๒ ตำบล ได้แก่ หมู่ ๑๓ บ้านโคกขุนสมาน หมู่ ๑๗ บ้านหินลาด ต.อิสาณ หมู่ ๑๓ บ้านโคกตาสิงห์ หมู่ ๑๕ บ้านโคกเปราะ หมู่ ๑๖ บ้านพลวง และหมู่ ๑๙ บ้านห้วยลึก ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ มีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจวัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ ตรวจดัชนีมวลร่างกาย ตรวจสายตาพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ฟรี นอกจากนี้ยังให้บริการตัดผมฟรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์

นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ประกอบกิจการตามมาตรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนอย่างเคร่งครัด เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ในยามที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน นับเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งก็จะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นที่ ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

นางสาวพิมลรัตน์ ฉันทไกรวัฒน์ ผู้ประกอบการโรงโม่หินบุรีรัมย์ กล่าวว่า กลุ่มโรงโม่หินจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ ทั้งการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี และมอบของขวัญให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน ซึ่งเป็นการห่วงใยสุขภาพ และเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๗ วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


627 1139