25thMay

25thMay

25thMay

 

June 22,2023

THE ยกย่อง‘ราชภัฏโคราช’ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ผลงานดีเด่นด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษา

 

 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการขับเคลื่อน THE ของมหาวิทยาลัย เดินทางเข้าร่วมงาน THE Awards Asia 2023 Winner ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อรับฟังการประกาศผลรางวัล THE ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของเอเชีย ให้เข้าชิงรางวัล ประเภทผลงานดีเด่นด้านการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษา (Outstanding Support for Students) โดยส่งผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ Transition to work for students with disabilities ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถมาเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น โดยมีหน่วย Disability Support Service Unit (DSS) จัดบริการสนับสนุนทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาพิการแต่ละประเภท โดยมีบริการช่วยเหลือทั้งล่ามภาษามือ บริการช่วยเหลือการอ่านข้อสอบ บริการช่วยลงทะเบียนเรียน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถทำงานได้ก่อนจบการศึกษา หน่วย DSS ตั้งเป้าหมายส่งเสริมการจ้างงานให้นักศึกษาพิการ

ผลการประกาศรางวัลในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผลงานที่ดีเยี่ยมโดดเด่นเป็นรองจาก Tokyo University ที่ได้เป็น Winner โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับเกียรติประกาศชื่อเป็น Highly Commended คือ ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงจากคณะกรรมการของ Times Higher Education และเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้

 


13 1,485