12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

August 21,2023

สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง เชิญชวนรักษาสิ่งแวดล้อม

 


ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของโลก  เราจะได้ยินว่า โลกร้อน อากาศเป็นพิษ น้ำเสีย เราทั้งหลายคงทราบดีอยู่แล้วว่า ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นเพราะอะไร ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เคมี การทดลองทั้งหลาย อุตสาหกรรมต่างๆที่ทันสมัยทำให้เกิดความก้าวหน้าดูทันสมัย แต่ในระยะยาว เช่น คนส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟฟ้า ฯลฯ การประกอบอาชีพก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่มีการทำด้วยมือ หรือ พลังงานจากธรรมชาติ ธุรกิจสมัยใหม่ทำให้เกิดของเสียจำนวนมาก อากาศเสีย น้ำเสีย                                                                                    

จึงอยากให้เราประชาชนทั้งหลาย หันกลับมาสนใจกับภาวะสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเลวร้ายยิ่งขึ้นทุกวัน ทำให้ประชาชนทุกประเทศอยู่อย่างไม่เป็นสุข  ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานทั้งหลาย ทำอาชีพอะไรอยู่ก็ขอให้บริหารจัดการวัตถุดิบต่างๆให้เหลือเป็นของเสียน้อยที่สุด หรือเกือบไม่มีสิ่งเหลือทิ้งเลย   

การใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากสารเคมีต่างๆ หากสามารถพึ่งพาพลังงานแสงแดด พลังงานลมจากธรรมชาติได้ จะช่วยให้เกิดภาวะอากาศเสียน้อยมาก  อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ส่วนที่เหลือที่เป็นของเสียของอาหารก็คิดดัดแปลงเป็นปุ๋ยใส่ลงในดินให้พืชต่อไป  อย่าทำวิธีการเผาโดยเด็ดขาด ทำให้ดินเสีย อากาศเสีย น้ำในแม่น้ำและทะเลเสียนั้น ก็เกิดจาก ประชาชนทิ้งเศษขยะลงในน้ำ สารเคมีที่ไม่ใช้ (ตามโรงงานหลายแห่ง)ก็ทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง

ในอดีตทุกประเทศยังมีอากาศดี ไม่มีภาวะแวดล้อมเสียหายเหมือนปัจจุบัน เพราะยังมิได้มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย สิ่งของต่างๆทำด้วยมือ (HAND MADE)

สาเหตุที่สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างได้กล่าวมานี้ ท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้ ตั้งใจเชิญชวนให้พี่น้องทุกอาชีพช่วยกันรณรงค์ ให้บ้านเมืองของเรากลับมามีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอีกครั้ง

ยังมิสายเกินไปที่พวกเราจะช่วยกันคิดหาวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ดีที่สุด

 


744 1,391