22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

August 23,2023

ป.ป.ช.ภาค 3 แถลงละเอียดยิบ ‘ชี้มูล 12 คดีทุจริต’ โคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลฯ อำนาจเจริญ ยโสธร

 

ป.ป.ช.ภาค 3 แถลงผลงานชี้มูล 12 คดีทุจริต ‘โคราช’ ชี้มูลพลเอก, ‘สุรินทร์’ ฟัน 6 นายก อบต., ชี้มูลอดีตนายก อบจ.อุบลฯ ร่ำรวยผิดปกติ 93 ล. ส่วนอดีต ผจก.กฟภ.ชัยภูมิเบียดบังเงินรายได้ขายเศษเหล็ก

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จังหวัดนครราชสีมา นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วย นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 3 และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ในจังหวัดภาคอีสานตอนล่างทั้ง ๘ จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เข้าร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ประกอบด้วย งานด้านปราบปรามการทุจริต โดยเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล จำนวน 12 เรื่อง, เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา จำนวน 6 เรื่อง, งานด้านตรวจสอบทรัพย์สินเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษา จำนวน 3 เรื่อง และงานด้านการป้องกันการทุจริต งานป้องปรามการทุจริต (ศูนย์ป้องปรามการทุจริต : ศูนย์ CDC) งานเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่

สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูล อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 จำนวน 2 เรื่อง,  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา 1 เรื่อง, สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ 1 เรื่อง, สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ 7 เรื่อง และ 5. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล

1. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3

ผู้ถูกกล่าวหา นายสมหมาย กอดแก้ว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อกล่าวหา กรณีอนุมัติจ้างโดยวิธีพิเศษโดยมิชอบ และเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

พฤติการณ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 นางวีรภัทรา กาญจนสิงห์ หรือดวงจันทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำบันทึกขออนุมัติจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อจ.ถ.10004 แยก ทล.212 (กม.67+400 -บ้านเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน โดยวิธี Pavement In –Place Recycling งบประมาณ 9,844,000 บาท และโครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In –Place Recyclingสายแยก ทล.2210 (กม.10+915 อำเภอหัวตะพาน-บ้านหนองนกหอ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ 9,523,000 บาท โดยวิธีพิเศษ ผ่านนางดวงอุมา โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน และนายโกศล การุญญเวทย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอนายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายสมหมาย กอดแก้ว ได้อนุมัติให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษทั้งสองโครงการ ทั้งที่ถนนดังกล่าวไม่ได้เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีระยะเวลา เพียงพอที่จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงยังไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้วิธีจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ซึ่งหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าวโดยใช้วิธีประกวดราคาด้วยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างกว้างขวาง และราชการจะได้รับประโยชน์ คือ สามารถประหยัดงบประมาณก่อสร้างในโครงการได้

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช.คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 98/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติว่า การกระทำของนายสมหมาย กอดแก้ว กับพวก มูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

2. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3

ผู้ถูกกล่าวหา นายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้งดำรงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อกล่าวหา ร่ำรวยผิดปกติ

พฤติการณ์ นายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้งดำรงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมายสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอยู่ในชื่อของบริษัท เป็นไทยแทรคเตอร์ จำกัด หรือบริษัท อีสานรีช จำกัด และนางสาววิสิฏฐี ศรีธัญรัตน์ ราคาประเมินมูลค่า 93,473,640 บาท โดยมีที่ดินอยู่ในชื่อของบริษัท เป็นไทแทรคเตอร์ จำกัด จำนวน 53 แปลง รวมเนื้อที่ 640 ไร่ 84 ตารางวา (ราคาประเมินมูลค่า 82,708,655 บาท อยู่ในชื่อของนางสาววิสิฏฐี ศรีธัญรัตน์ จำนวน 22 แปลง รวมเนื้อที่ 122 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา (ราคาประเมินมูลค่า 10,764,985 บาท)

คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้งดำรงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่ำรวยผิดปกติ และส่งรายงานการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอให้ศาลสั่งทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน และส่งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุปไปยังผู้มีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง และให้ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่า จะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

3.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ถูกล่าวหา พลเอกลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ หรือพลตรีลือ วิทยากาญจน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 กับพวก

ข้อกล่าวหา ทุจริตต่อหน้าที่และเข้ามีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 4 โครงการ 8 ฎีกา เมื่อปีงบประมาณ 2551 จำนวนเงิน 1,825,000 บาท และในการทำสัญญาซื้ออุปกรณ์หรือเช่าเครื่องมือในโครงการขุดลอกคลอง เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งในเขตจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีงบประมาณ 2552 จำนวน 115 ครั้ง จำนวนเงิน 7,795,785 บาท นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์มุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคารายใดรายหนึ่ง

พฤติการณ์ พลเอกลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ หรือพลตรีลือ วิทยากาญจน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 กับพวก ทุจริตต่อหน้าที่และเข้ามีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 4 โครงการ 8 ฎีกา เมื่อปีงบประมาณ 2551 จำนวนเงิน 1,825,000 บาท และในการทำสัญญาซื้ออุปกรณ์หรือเช่าเครื่องมือในโครงการขุดลอกคลอง เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งในเขตจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีงบประมาณ 2552 จำนวน 115 ครั้ง จำนวนเงิน 7,795,785 บาท นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์มุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับสำนักงานพัฒนาภาค 5 หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใด มิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. พลเอกลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ หรือพลตรีลือ วิทยากาญจน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 กับพวก ทุจริตต่อหน้าที่และเข้ามีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์มุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับสำนักงานพัฒนาภาค 5 หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใด มิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 157ประกอบมาตรา 91 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควร จะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 และมติสภากลาโหม ครั้งที่ 3/07 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2507 ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 มาตรา 15

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

4.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ถูกกล่าวหา นาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ กับพวก รวม 5 ราย

ข้อกล่าวหา กรณีจัดการหรือจำหน่ายหม้อแปลงแรงดันอัตโนมัติ หรือเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Automatic Voltage Regulator: AVR)โดยมิชอบ แล้วเบียดบังเงินรายได้เป็นประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย

พฤติการณ์ โดยในเดือนมิถุนายน 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้อนุมัติจำหน่ายเศษเหล็กทั่วไป จำนวน 7,875 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 8.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,516.56 บาท โดยวิธีตกลงราคา ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2543 จากนั้นผู้ซื้อได้เข้ามาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ และได้นำหม้อแปลงแรงดันอัตโนมัติ (AVR)ไปจากสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้นำชี้และส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ซึ่งหม้อแปลงแรงดันอัตโนมัติ (AVR) เครื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่มีแผนที่จะขายหรือจำหน่าย จ่ายโอน จึงไม่สามารถที่จะจำหน่ายหรือขายได้ อีกทั้งในการจำหน่ายหรือขายเศษเหล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ เป็นการจำหน่ายหรือขายเศษเหล็กที่มีราคาเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องดำเนินการ โดยวิธีสอบราคา ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2543 แต่กลับจำหน่ายหรือขายโดยวิธี ตกลงราคา และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีอำนาจสั่งขายพัสดุ หรือเศษเหล็ก ครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท แต่กลับอนุมัติจำหน่ายเศษเหล็ก จำนวน 69,516.56 บาท ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. การกระทำของนาย ก. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และ นาง ข. รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่ ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ฐานเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และฐานเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 11 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 41 (3 (7

การกระทำของนาย ค. หัวหน้าแผนกคลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 นาง ง. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และนาย จ. พนักงานพัสดุ แผนกคลังและพัสดุหลัก ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ฐานเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในหน้าที่ โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น และฐานเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 11 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 41 (3 (4 (7

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

5.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ผู้ถูกกล่าวหา นายวิศิษฎ์ ดาศรี กับพวก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ข้อกล่าวหา จัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จในโครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ และโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดสัตว์เศรฐกิจ

พฤติการณ์ ปีงบประมาณ 2553 นายวิศิษฎ์ ดาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง อนุมัติโครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย งบประมาณ 132,000 บาท โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ จำนวน 99,600 บาท และโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดสัตว์เศรฐกิจ จำนวน 117,000 บาท จากการไต่สวนพบว่า ไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการทั้ง 3โครงการแต่อย่างใด แต่มีการจัดทำเอกสารราชการปลอมขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการส่งใช้เงินยืม (จัดทำโครงการทิพย์X

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช.

1.การกระทำของนายวิศิษฎ์ ดาศรี มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็น เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 161 ประกอบมาตรา 91 และมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

2.การกระทำของนางณัฏฐธิดา พูนเขตกิจ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 161 ประกอบมาตรา 91

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสองและข้อ 6 วรรคสอง

3.การกระทำของนางสาวอรชร หัสโรค์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 161 และมาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบา อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสองและข้อ 6 วรรคสอง

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสองและข้อ 6 วรรคสอง

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

6. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ผู้ถูกกล่าวหา นายวรรธนินทร์ตั้งทวีสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กับพวก

ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ ดำเนินการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 43 เมตร ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช.

1.การกระทำของนายวรรธนินทร์ตั้งทวีสิทธิ์ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ได้กระทำความผิดทางอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาทางอาญาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่การที่นายวรรธนินทร์ตั้งทวีสิทธิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได และเป็นผู้ลงนาม ในสัญญาซื้อขาย ทั้งที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและเงื่อนไขตามประกาศประมูลซื้อรถดับเพลิง รวมทั้งจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาในท้องตลาดที่แท้จริง ทำให้เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้รับความเสียหาย จึงมีมูลความผิด ฐานกระทำการ ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ หรือ ความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73

2. การกระทำของนายสุรชัย พัสลังก์ และนายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ จากการไต่สวนเบื้องต้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าได้กระทำควาผิดทางอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 6 วรรคสอง

3. การกระทำของนายหรือพันจ่าเอก สัญชัย แสวงสุข นายสุมิตร บุญวร นางสาวพัฒน์ศรี ห่อทอง นายสมคิด ยอดบุตร และ นางสุภัทร บุญประสิทธิ์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารกระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้นหรือการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1, (4 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1(ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561มาตรา 172

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสองและข้อ 6 วรรคสอง

4. การกระทำของบริษัท เทพากร เบสท์ทรัคจำกัด หรือ บริษัท กรเทพพบโชค บอดี้ทรัคจำกัด และกรรมการผู้จัดการ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการอย่างใดขึ้นหรือการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริง อันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1, (4 ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็นสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

7.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ผู้ถูกกล่าวหา นายครรชิต หนุนชู เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตลอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กับพวก

ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ ปกปิดประกาศการประกวดราคาและจัดทำเอกสารการขายเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม และโครงการก่อสร้างหลังคาอาคารองค์การบริหาร ส่วนตำบลแตลเมื่อปีงบประมาณ 2556 โดยมิชอบ

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช.

1. การกระทำของนายครรชิต หนุนชู มีมูลความผอดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ฐานปลอมเอกสาร ฐานปลอมเอกสารราชการ และฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 161 มาตรา 162(1 (4 มาตรา 264 มาตรา 265 และมาตรา 268 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจ ในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

และมีมูลความผิด ฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

 

2. การกระทำของนายพงศกรณ์ หรือทองดี เกตุมณี มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความ ลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ฐานปลอมเอกสาร ฐานปลอมเอกสารราชการ และฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 มาตรา 161 มาตรา 162(1 (4 มาตรา 264 มาตรา 265 และมาตรา 268 ประกอบมาตรา 91 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง

 

3. การกระทำของนายสุวรรณ์ บุญเยี่ยม มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นผู้สนับสนุน เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 7 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.2561มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

และมีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ ไม่ชอบด้วยหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

 

4. การกระทำของนายสุพิศ หรือสุรพิศ เหล่าพิชิต นายลิบไชย อมรศักยะหรืออัครวงศ์ไชย และห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิบไชยศีขรภูมิ ก่อสร้าง นางสุพัตรา คณานิตย์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิมวรา นายสุริยัน เสนานิมิตร และห้างหุ้นส่วนจำกัด สภารัตน์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และมาตรา 91 และ ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86และมาตรา 91

 

5. การกระทำของนายกิตติศักดิ์ แซ่ตัง และห้างหุ้นส่วนจำกัด สังขะรุ่งเรือง มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และมาตรา 91 และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจ ในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และมาตรา 91

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

8.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ผู้ถูกกล่าวหา นายสุวิชชา จำปาดง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ กับพวก รวม 4 คน

ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ทุจริตในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาเดิดหมู่ที่ 8 และโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช.

1. การกระทำของนายสุวิชชา จำปาดง เป็นการละเว้นไม่ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่กล่าวหาทั้งสามโครงการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง จึงมีมูลความผิด ฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

2. การกระทำของนายกฤตภาส ขุมทรัพย์ และนายบุญโฮม ทำดีกุล มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 157

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง

3. การกระทำของนายสมยศ ภักดีกุล มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

9.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ผู้ถูกกล่าวหา นายจิรทีปต์ บุญเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กับพวก

ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ดำเนินการสอบสวนช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตลไม่ให้ได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช.

1. การกระทำของนายจิรทีปต์บุญเหมาะ นายเกรียงศักดิ์ เข็มแก้ว และนายณรงค์ เอิบอิ่ม จากการไต่สวนเบื้องต้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่จะฟังได้ว่าได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป

2. การกระทำของนายสุรวิทย์ ปะกิระตา มีมูลความผิดอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

10.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ผู้ถูกกล่าวหา นายวิทยากร มหรรทัศนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กับพวก

ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ เบิกจ่ายเงินในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9เมื่อปีงบประมาณ 2556เป็นเท็จ

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช.

1. การกระทำของนายวิทยากร มหรรทัศนพงศ์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจ ในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

และมีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติ ตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

2. การกระทำของนายธีรพิชญ์ บันลือทรัพย์ นางสาวสุกัญญา คำเลิศ นางศรีไพร มีดี นายเกษสรินทร์สมทิพย์ และนายสรพันธ์ อยู่นาน มีมูลความผิดอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1 (4 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง

3. การกระทำของนางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ และห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพอุดม มีมูลความผิดอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุน เจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้น หรือการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1 (4 ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

11.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

ผู้ถูกกล่าวหา นายพูลศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กับพวก

ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ กำหนดคุณลักษณะในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์เมื่อปีงบประมาณ 2552 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางรายได้สิทธิเข้าสัญญา

คำวินิจฉัยคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1. การกระทำของนายพูลศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล จากการไต่สวนเบื้องต้น พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่า นายพูลศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่การกระทำของ นายพูลศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล ที่พิจารณาอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะในการประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตามที่กล่าวหา ซึ่งกำหนดเป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ตัวถัง 6 ล้อ ขนาดความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร โดยมิได้กำหนดน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม ไว้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณกำหนดเป็นเหตุให้รถบรรทุกน้ำดับเพลิงที่ได้จากการจัดซื้อไม่สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 5,000 ลิตร ตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของราชการ การกระทำของนายพูลศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล จึงมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92

2. นางสาวเอกมณี ดีทั่ว ในฐานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากการไต่สวนเบื้องต้น พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าได้กระทำความผิดทางอาญาตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่การกระทำของนางสาวเอกมณี ดีทั่ว ที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะในการประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตามที่กล่าวหา ซึ่งกำหนดเป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ตัวถัง 6 ล้อ ขนาดความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร โดยมิได้กำหนดน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.)ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม ไว้ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณกำหนด เป็นเหตุให้รถบรรทุก น้ำดับเพลิงที่ได้จากการจัดซื้อไม่สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 5,000 ลิตร ตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของราชการ การกระทำของนางสาวเอกมณี ดีทั่ว จึงมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 6 วรรคสอง

3. การกระทำของนายรุ้งรังษีสายพญาศรี หัวหน้าส่วนโยธา ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ มีมูลความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผอดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง

4. การกระทำของนางสาวภาทรงศิริ หรือภัทรนิษฐ์เสาทอง นางอัจฉรา บุญเลื่อน และนายนรินทร์ ท่าดีหรือท่าดีฐิติภัทร ในฐานะคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมูลความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6วรรคสอง

5. นางไพรัตน์ เติมกล้า ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีมูลความผิดอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผอดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12

และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง

6. การกระทำของนางสมนา แก้วลายคำ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.ซี. เทรลเลอร์ แอนด์ทรัคนายเสน ขวาธิจักร หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ขวาธิจักร นายธงชัย จันทร์เกษม กรรมการบริษัท วรรณพร ซีพพลาย จำกัด นางอุษา บุญยะเลขา และ นายเจนณรงค์ พันธุรักษ์ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

12.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ถูกกล่าวหา นาย ส. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก

ข้อกล่าวหา กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาในการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 โดยกีดกันการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และไม่ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

พฤติการณ์ นาย ส. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก เมื่อเดือนธันวาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2558 รายวิชาบังคับทั้ง 3 ระดับ จำนวน 42 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 4,292,990 บาท โดยคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในร่างเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดให้มีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,146,000 บาท ทั้งที่งานดังกล่าวเป็นงานจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ไม่ใช่งานก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงรายเดียวและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบว่าในส่วนของคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคานั้นมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก็ไม่ดำเนินการให้มีการยกเลิกการประกวดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าว เป็นเหตุให้สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับ ความเสียหาย

คำวินิจฉัย คณะกรรมการ ป.ป.ช.

การกระทำของนาย ส. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีมูลความผิดทาง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 84 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง

การกระทำของนาย ท. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2, นาง บ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 และนาง ม. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 ราย ในฐานะคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 84 วรรคสาม และมาตรา 85วรรคสอง

การกระทำของนาง น. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5, นาย จ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 และนาง ว. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 ราย ในฐานะคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 (ปัจจุบันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 และมีมูลความผิดทางวินัย อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบาย ของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 84 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง

ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี กับนาย ส. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นาย ท. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นาง บ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 นาง ม. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 นาง น. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 นาย จ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 และนาง ว. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยกับนาย ส. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นาย ท. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นาง บ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 นาง ม. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 นาง น. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 นาย จ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 และ นาง ว. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91(1 (2 และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป

ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ต่อไป

***หมายเหตุ การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

 

สรุปคดีที่ศาลมีคำพิพากษา (ภารกิจไต่สวนการทุจริต)

1.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 คดีหมายเลขดำที่ 117,125/2564คดีหมายเลขแดงที่ 182,183/2565

ผู้ถูกกล่าวหา 1.นายเกียรติศักดิ์ ศุขแจ้ง นายช่างชลประทานอาวุโส 2. นายวรเศรษฐ์ ทีปานนท์ศิริ นายช่างชลประทานชำนาญงาน 3. นายชานนท์ นนทะวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน กับพวก (เอกชน)

สรุปข้อกล่าวหา เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผู้ถูกกล่าวหา ทั้ง 3 มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อท่อ PVC ท่อ A/C ท่อเหล็กเหนียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ระยะที่ 2 กระทำการจัดทำใบตรวจรับพัสดุ และลงลายมือชื่อว่ามีการส่งมอบพัสดุว่ามีความถูกต้องครบถ้วน ทั้งที่ยังไม่มีการส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาซื้อแต่อย่างใด และได้มีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนพิภพค้าไม้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 151, 157, 162

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 : พิพากษาว่าจำเลยที่ 1, 2 และ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 151, 157, 162 ลงโทษตามมาตรา 151 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุกจำเลยที่ 1, 2 และ 3 คนละ 5 ปี และปรับคนละ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 ปี 6 เดือน และปรับคนละ 20,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษ

ส่วนเอกชนมีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 จำคุกจำเลยที่ 4 และที่ 6 คนละ 3 ปี 4 เดือน และปรับคนละ 26,666.66 บาท จำเลยที่ 4 และที่ 6 ให้การสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 4 และที่ 6 คนละ 1 ปี 8 เดือน และปรับคนละ 13,333.33 บาท โทษจำคุกรอไว้มีกำหนดคนละ 3 ปี

 

2.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 คดีหมายเลขดำที่ อท 110/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อท 1/2566 วันที่ 17 มกราคม 2566

ผู้ถูกกล่าวหา นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กับพวก

สรุปข้อกล่าวหา ร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีปกปิดประกาศการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเหตุให้รัฐ เทศบาลตำบลอุบล และประชาชนทั่วไปได้รับความเสียหาย โดยจำเลยที่ 1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการแทนคณะกรรมการดำเนินการประมูลรถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 HP โดยไม่ได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนลงประกาศในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ตามระเบียบของประกาศ แต่กลับปลอมแปลงเอกสารว่าได้ลงแจ้งในเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทั้งยังได้นำเอกสารที่ปลอมแปลงดังกล่าวไปใช้ต่อไปอีก โดยจำเลยที่ 2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ร่วมกันปกปิดประกาศการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ประกาศลงในระบบ e-GP ไม่ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ โดยมีจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี เมื่อทราบเรื่อง กลับไม่คัดค้านหรือยับยั้ง ปล่อยให้มีการประมูลต่อไป

 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 : มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 (เดิม, 162 (1(4 (เดิม, 265 (เดิม, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 (เดิม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม, 162(1(4 (เดิม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 (เดิม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 การกระทำของสำนวนทั้งสามเป็นความผิดกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทใช้ลงโทษบทหนัก ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172 โดยพิพากษา จำคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 60,000 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงโทษจำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 30,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้คนละ 2 ปี

 

3.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 คดีหมายเลขดำที่ อท 282/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อท 34/2566

ผู้ถูกกล่าวหา นายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กับพวก

สรุปข้อกล่าวหา เข้าไปมีส่วนได้เสียเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท เอ.อี.ซี อุบลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าเป็นคู่สัญญากับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการจัดซื้อกล้องส่องทางไกล ชนิดบันทึกวีดิโอ Full HD 2D/3D ซูมแบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า 20 เท่า จำนวน 2 กล้อง โดยนายพรชัย โควสุรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีพฤติการณ์ สั่งการให้นายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการของนายพรชัยฯ ไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอ.อี.ซี ซีเคียวริดี้ แอนด์ ลอว์จำกัด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ.อี.ซี อุบลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยในการบริหารจัดการบริษัท นายพรชัยฯ มีพฤติการณ์สั่งการให้ลูกจ้างของ อบจ. เข้าเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการแต่อยู่ภายใต้การสั่งการและควบคุมของนายพรชัยฯ และต่อมาเมื่อ อบจ. ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างกล้องส่องทางไกล ชนิดบันทึกวิดีโอ Full HD 2D/3D ซูมแบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 20 เท่า จำนวน 2 กล้อง ก็ปรากฏว่า บริษัท เอ.อี.ซี อุบลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เป็นคู่สัญญากับ อบจ. ในการจัดหากล้องส่องทางไกลดังกล่าว

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3: มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม, 152 (เดิม, 157 (เดิม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 126(1,(2, 168, 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 กรณีเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,86 ทั้งนี้จำเลยที่ 1 เป็นเลขานุการนายพรชัย และเป็นผู้จัดทำเอกสาร จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นกรรมการบริษัทคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการเตรียมเอกสารตามคำสั่งของนายพรชัย จำคุกจำเลยที่ 1,2,3 คนละ 4 ปี และปรับคนละ 20,000 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 ปี และปรับคนละ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้คนละ 2 ปี ให้คุมประพฤติจำเลยทั้งสาม ไว้มีกำหนด 1ปี โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3ครั้ง ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร

หมายเหตุ : นายพรชัย โควสุรัตน์ อยู่ระหว่างหลบหนี / ศาลออกหมายจับไว้แล้ว

 

4.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 คดีหมายเลขดำที่ อท 28/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อท 56/2566

ผู้ถูกกล่าวหา นายเอกราช สูงสง่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กับพวก

สรุปข้อกล่าวหา นายเอกราช สูงสง่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน เข้ามีส่วนได้ ส่วนเสียในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต โดยให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรชายของนายเอกราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนและ เป็นนายช่างโยธา ของอีก อปท.หนึ่ง เข้าทำงานโครงการดังกล่าวเอง แต่ได้นำเอกสารต่าง ๆ ของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และยังเป็นเจ้าของของร้านรุ่งเจริญ ดงวัสดุก่อสร้าง มาใช้ประกอบการทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และเบิกจ่ายเงิน โดยสัญญาระบุตกลงจ้าง ร้านรุ่งเจริญ ดงวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจว่า ร้านรุ่งเจริญ ดงวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างโครงการนี้ ซึ่งความจริงแล้วร้านรุ่งเจริญ ดงวัสดุก่อสร้าง ไม่ได้รับจ้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะนายเอกราช ได้ดำเนินการขุดเจาะบาดาล จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 : พิพากษาวันที่ 4 เมษายน 2566 จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 152, 157 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ตามมาตรา 120 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 กรณีเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 86 ลงโทษจำคุกคนละ 5 ปีและปรับคนละ 100,000 บาท จำเลยที่ 2 และ 3 ให้การรับสารภาพ คงจำคุกคนละ 2 ปี 6 เดือน และปรับคนละ 50,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้คนละ 2 ปี

หมายเหตุ : นายเอกราช สูงสง่า อยู่ระหว่างหลบหนี/ศาลออกหมายจับไว้แล้ว

 

5.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 คดีหมายเลขดำที่ อท 141/2565 และ อท 164/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อท 204/2565 และ อท 205/2565

ผู้ถูกกล่าวหา 1. นางมนัส แก้วพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 2. นางพรพรรณ วรวิวัฒน์กุล เจ้าของร้านพรพรรณอลูมิเนียม 3. นางสายเพชร หรือพูลทรัพย์ พิศโสระ หรือพิศโสรัตน์ เจ้าของร้านสายเพชรก่อสร้าง 4. นายบรรพต มิ่งมูล

สรุปข้อกล่าวหา

1. นางมนัส แก้วพิกุล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อปี 2551 งบประมาณ 1,119,466 บาท โดยมิชอบ การกระทำเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 10 และมาตรา 12

2. นางพรพรรณ วรวิวัฒน์กุล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 นางสายเพชร หรือพูลทรัพย์ พิศโสระหรือพิศโสรัตน์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 และนายบรรพต มิ่งมูล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 : มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 พิพากษาว่าการกระทำของจำเลย มีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด

 

สรุปคดีที่ศาลมีคำพิพากษา (ภารกิจงานตรวจสอบทรัพย์สิน)

1.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. 2/2566 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 18/2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566

คดีนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาว่า นางปิ่นมณี ลาดกระโทก ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 114 วรรค (1 ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 81 วรรคหนึ่งและวรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 167 จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฎว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

 

2.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม.15/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อม.1/2566

คดีนี้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาว่า นายสมยศ สุนทรา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ จงใจไม่ยื่นบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 114 วรรคสอง (1 ศาลมีคำพิพากษา ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 81 วรรคหนึ่งและวรรคสอง กับมีความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 167 จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ เป็นประโยชน์ แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงเหลือจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการ ลงโทษไว้ มีกำหนด 1 ปี

 

3.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม.10/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อม.25/2565

คดีนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาว่า นายสนั่น ชื่นบาน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 32 และมาตรา 33 ศาลมีคำพิพากษาห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 34 วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 119 จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4 ,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยรับโทษจำคุกมาก่อน ประกอบกับศาลกำหนดโทษจำคุกระยะสั้น เห็นสมควรให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหากลับตัวเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี


1046 1446