23rdApril

23rdApril

23rdApril

 

August 28,2023

สภาอุตฯโคราช’จัด AgroFEX2023 กระตุ้นเศรษฐกิจคาดสะพัด ๘๒๐ ล. ‘ทีเส็บ’พร้อมยกระดับสู่นานาชาติ

 

จัดใหญ่อีกปี “Agro FEX 2023” งานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร โดยสภาอุตสาหกรรมโคราช วันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม คาดมีเงินสะพัดกว่า ๘๒๐ ล้าน ด้าน “ทีเส็บ” พร้อมสนับสนุนต่อเนื่องและยกระดับไปสู่งานระดับนานาชาติ

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา มีการแถลงข่าวการจัดงาน “Agro FEX 2023” โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, นางอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ สสปน. (TCEB), ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดี มทส. และ ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีนายอิสระ อมรกิจบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ (บีโอไอโคราช) และนางสาวเจนจิรา กงทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเป็นเกียรติด้วย

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (BCG model–Bio, Circular, Green Economy & Supply Chain) ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน “Agro FEX 2023” ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ Korat Hall ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เพื่อส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ลดการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลักคืองานแสดงสินค้า จับคู่ธุรกิจ และสัมมนาวิชาการให้ความรู้กับผู้เข้าชมงาน โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดในงานดังกล่าวกว่า ๘๒๐ ล้านบาท

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งอีกไม่นานจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมต่างๆ ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากความพร้อมในทุกๆ ด้านนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงาน Agro FEX 2023” เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ทั้งสองงานถือได้ว่า เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ ที่รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นางอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเส็บ

นางอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บต้องการเข้ามาช่วยยกระดับการลงทุน การค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโคราชเป็นพื้นที่ที่เกษตรมูลค่าสูง และพื้นที่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ดังนั้น ทีเส็บมีความยินดีที่จะสนับสนุนงาน Agro Fex อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นปีที่ ๓ แล้ว และพร้อมที่จะยกระดับงาน Agro Fex ให้เป็นงานที่เป็นศูนย์กลางที่มีความทันสมัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถยกระดับเป็นงานในระดับนานาชาติต่อไปได้

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า งาน Agro FEX 2023 เป็นความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการจัดงานอันเป็นกิจกรรม Mice city, ทีเส็บและกระทรวงพาณิชย์จัด business matching ผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), บีโอไอให้ความรู้เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม งานนิทรรศการ และคลินิกให้คำปรึกษา, เครือข่าย ๑๒ องค์กรภาคเอกชน, และมีทีมโซล่าร์ชุมชน มาจัดแสดงและการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๕๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


965 1411