12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

October 04,2023

เปิด“รพ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” ขยายบริการเฉพาะทาง ลดการส่งต่อผู้ป่วย

 

หมอชลน่าน เปิดโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขยายบริการด้านการแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา พร้อมเป็นแม่ข่ายโรงพยาบาลโซนบนฝั่งตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วย ลดการเดินทางของประชาชน และนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการระบบบริการ รองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ของเขตสุขภาพที่ 9

วันนี้ (4 ตุลาคม 2566) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และผู้บริหารส่วนราชการร่วมพิธี

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะยกระดับการบริการสุขภาพโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมทุกมิติทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคเฉพาะทาง และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลด่านขุนทด 2 เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับจัดสรรที่ดินจำนวน 124 ไร่ จากกรมธนารักษ์ สร้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ได้ตอบรับนโยบายโดยขยายบริการในสาขาเฉพาะทางมากขึ้น เช่น อายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการพยาบาลเฉพาะทางในอีกหลายสาขา

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโซนบนฝั่งตะวันตกร่วมกับโรงพยาบาลด่านขุนทดเดิม ดูแลสุขภาพประชาชนในอำเภอด่านขุนทด จำนวน 1.26 แสนคน และพื้นที่ข้างเคียง ช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งอยู่ห่างไปกว่า 60 กิโลเมตร และมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากอยู่แล้ว รวมทั้งยังได้ปรับภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการประชาชน และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบเป็น Smart Hospital เช่น การใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวลงทะเบียนเข้ารับบริการ ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนตามนโยบาย Quick Win กระทรวงสาธารณสุข ที่เขตสุขภาพที่ 9 จะนำร่องโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ One ID Card Smart Hospital” ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1, 4 และ 12

 

 


317 1,568