25thJune

25thJune

25thJune

 

October 29,2023

สภาอุตฯขอนแก่น-ม.ศรีปทุม จับมือพัฒนาฝีมือแรงงาน หนุนนักศึกษาจบแล้วมีงานทำ

 

สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น จับมือ ม.ศรีปทุมและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหลักสูตรนักศึกษายุคใหม่จบแล้วงานทำ ตอบโจทย์ตลาดแรงาน เน้นหนักงานบริการและไอที รับเมืองแห่งการประชุมสัมมนาและอุตสาหกรรมสมัยใหม่

เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น, นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น และนายพรพจน์ คงสงค์ ผู้อำนวยการพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยฯ และกลุ่ม ผู้ใช้แรงงานที่สนใจได้เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและกลุ่มอุตสาหกรรมในด้านอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก

นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่น

นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ กล่าวว่า ทักษะฝีมือแรงงานคนอีสานเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการอย่างมาก โดยเฉพาะแรงงานด้านเทคนิคและแรงงานฝีมือเฉพาะทาง อีกทั้งสถาบันการศึกษาทุกแห่งมีงานทางวิชาการที่เหมาะสมในการที่จะยกระดับและถ่ายทอดกระบวนการการเรียนการสอนให้กับกลุ่มแรงงานได้ตรงศาสตร์และครบถ้วน ดังนั้นการลงนามความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีสาขาวิชาด้านงานบริการที่โดดเด่น ทั้งด้านการบิน, การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งหมดจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้ประกอบการจะนึกถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ หรือการฝึกอบรมต่างๆ ตามงานที่ถนัดหรืองานที่เกี่ยวข้องที่จะได้หลักวิชาการและมาตรฐานของแรงงานตรงตามความต้องการของสถานประกอบอีกด้วย

ขณะที่ รศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานทุกระดับ โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แม้จะโดดเด่นในสาขาวิชาการบริการ, การท่องเที่ยว,การบิน และด้านคมนาคมขนส่ง แต่ทุกสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการทุกประเภท วันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หน่วยงานชั้นนำในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคจะร่วมกันพัฒนานักศึกษาและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่สนใจ หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการ ที่ต้องการแรงงานที่เหมาะสมกับงาน และมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

“เราจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานประกอบการให้มีความรู้ และมีทักษะตรงต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ NeEC และพื้นที่ใกล้เคียง โดยคาดหวังที่จะให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวัยแรงงาน และเชื่อมต่อการดำเนินงานระหว่างภาคการศึกษากับภาคแรงงานให้ทำงานเชื่อมต่อและสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งขอนแก่นในปัจจุบันเน้นหนักในการให้บริการด้านการประชุมสัมมนา และการจัดนิทรรศการ คู่ขนานกับด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายและนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ มอบให้กับนักศึกษาและผู้ที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ได้มีความเชี่ยวชาญตามาตรฐานแรงงานไทยในภาพรวม” รศ.ดร.จรรยา กล่าว

นายยอดเมือง ศิริประธาน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดของผู้ใช้แรงงานคือได้รับการรับรองและมีใบประกอบวิชาชีพตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นการให้บริการเชิงรุก เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่มในการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเริ่มจากทักษะที่เกิดขึ้นนั้นเรียน ดังนั้น การที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำในระดับจังหวัดที่เกิดขึ้น เป็นการการันตีได้อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ หรือใบรับรองการฝึกอบรม หรือแม้กระทั่งสถานประกอบการใดที่จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับทางมหาวิทยาลัยฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมาร่วมจัดทำหลักสูตรหรือให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อให้ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรม จะมั่นใจได้ว่ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่สถานประกอบการต้องการอย่างแน่นอน

นายพรพจน์ คงสงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น และความก้าวล้ำของเทคโนโลยีมีมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้สถานประกอบการในภาคอีสานเริ่มที่จะนำระบบอุตสาหกรรมดังกล่าวเข้ามาใช้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันพัฒนาฝีมือและทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานใหม่หรือบัณฑิตใหม่ที่จะได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม หรือการสร้างนวัตกรรมได้เอง ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน

นสพ.โคราชคนอีสาน ฉบับที่ ๒๗๕๘ ประจำวันที่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม - วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


260 1,520