25thJune

25thJune

25thJune

 

November 15,2023

เขื่อนลำตะคองโคราช น้ำต้นทุนน้อย ป้อง ปชช.กว่า 5 แสนคน ขาดน้ำ งดทำนาปรัง

 

 

มื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม 119 ปี สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา นายสยาม  ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้แทนฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม 80 แห่ง รับฟังนายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองชี้แจงสถานการณ์น้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ล่าสุดมีปริมาณน้ำดิบ 193.44 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 62 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร โดยขอมติพิจารณาแผนการบริหาร จัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2567

 

นายสุคนธ์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า สภาพอากาศช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาในพื้นที่ไม่มีพายุโซนร้อนเคลื่อนผ่านและมีฝนตกน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 200 มิลลิเมตร โดยมีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำตะคอง 110 ล้าน ลบ.ม การวางแผนจัดสรรน้ำจึงต้องสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบแผนการใช้น้ำจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 หรือก่อนฤดูแล้งในปีหน้าและเริ่มส่งน้ำวันที่ 20 ธันวาคม นี้ กำหนดจัดสรรน้ำ 73 ล้าน ลบ.ม. แบ่งใช้ใน 4 กิจกรรมตามความสำคัญ ดังนี้ อุปโภคบริโภค 29 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 รักษาระบบนิเวศ 31 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 42 การเกษตร 7 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 10 ,อุตสาหกรรม 6 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 8 ส่วนที่เหลือสำรองไว้ใช้ในฤดูกาลหน้า

 

นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองชี้แจงสถานการณ์น้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง

อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำปีนี้มีความใกล้เคียงกับการคาดการณ์ไว้เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทุกปี ซึ่งปีหน้าจึงต้องสงวนน้ำให้การประปาท้องถิ่น 81 แห่ง และไม่ได้สนับสนุนการปลูกข้าวนาปรัง อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตพี่น้องเกษตรกร จึงขอความร่วมมือปลูกพืชใช้น้ำน้อยและติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เป็นประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนประหยัดน้ำถือเป็นแนวทางสำคัญช่วยให้ชาวโคราชกว่า 5 แสนคน มีน้ำอุปโภค บริโภคและใช้ในกิจกรรมการดำรงชีพอย่างพอเพียง

 

 


41 1,378