23rdApril

23rdApril

23rdApril

 

January 27,2024

ใครรวยที่สุด? เปิดทรัพย์สิน ‘รัฐมนตรี’ และ ‘ส.ส.โคราช’

 

“โคราชคนอีสาน” พามาเปิดทรัพย์สินของ “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” หรือ “ส.ส.” ของโคราช มีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ๓ คน เป็นรัฐมนตรี ๒ คน และ ส.ส.ทั้ง ๑๖ เขตเลือกตั้ง ซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
มาดูกันว่าใครจะร่ำรวยมากที่สุด

 

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

• นพ.วรรณรัตน์และคู่สมรส ๔๑๑ ล. 
เริ่มจาก “นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล” อายุ ๗๔ ปี ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนากล้า เคยเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา และอดีตรมว.พลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม และล่าสุดคือที่ปรึกษาพรรคฯ คู่สมรสคือ “อาจารย์เต็มศิริ” (สกุลเดิมศิริพูล) อายุ ๗๐ ปี ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา มีบุตร ๑ คนคือ “ตะวัน ชาญนุกูล” อายุ ๓๓ ปี ส.ท.นครนครราชสีมา 

“นพ.วรรณรัตน์” แจงรายได้เป็นเงินประจำตำแหน่ง ๘๕๔,๗๖๐ บาท, เงินเพิ่ม ส.ส. ๕๐๗,๙๖๐ บาท ส่วนคู่สมรสมีเงินบำนาญ ๔๖๘,๑๕๓ บาท และค่าเช่าที่ดิน ๑.๘ แสนบาท ส่วนรายจ่ายของ “หมอวรรณรัตน์” มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๕ แสนบาท, ค่าใช้จ่ายส่วนกลางห้องชุด ๓๖,๐๑๐.๘๐ บาท, เงินบริจาค ๑ แสนบาท, เงินท่องเที่ยว ๕ หมื่นบาท ส่วนคู่สมรสมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๔ แสนบาท, ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ๑ แสนบาท, เงินบริจาค ๗.๕ หมื่นบาท และค่าท่องเที่ยว ๔ หมื่นบาท

รายการทรัพย์สินเป็นเงินฝาก ๗,๑๔๗,๕๖๔.๓๖ บาท, เงินให้กู้ยืม (ระบุชื่อผู้กู้คือนายนคร กิติพูลธนากร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน) ๑,๑๑๑,๒๕๐ บาท, ที่ดิน ๔๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๗,๕๔๔,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๗๓๘,๐๖๖.๕๙ บาท รวมทรัพย์สิน ๖๑,๗๐๐,๘๘๐.๙๕ บาท ส่วน “อ.เต็มศิริ” มีเงินฝาก ๕๘,๗๓๗,๓๘๕.๔๗ บาท, เงินลงทุน ๕,๙๙๖,๔๐๐ บาท, ที่ดิน ๒๖๓,๓๑๘,๘๕๙ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๑๓,๘๐๔,๙๒๗ บาท, ยานพาหนะ ๒.๑ ล้านบาท, สิทธิและสัมปทาน (ส่วนหนึ่งเป็นหุ้นของจิม ทอมป์สัน) ๖,๐๖๑,๕๙๖.๔๕ บาท รวม ๓๕๐,๐๑๙,๑๖๗.๙๒ บาท รวมทรัพย์สินทั้งสองคน ๔๑๑,๗๒๐,๐๔๘.๘๗ บาท และไม่มีหนี้สิน

 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

• ‘รมต.ประเสริฐ’ ทรัพย์สินรวม ๔๐ ล.
“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับ ๓ พรรคเพื่อไทย ได้รับปูนบำเหน็จเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ปัจจุบัน อายุ ๖๓ ปี สมรสกับ “วิภา จันทรรวงทอง” อายุ ๖๑ ปี ผู้จัดการร้านพรประเสริฐเภสัช อำเภอสีคิ้ว มีลูก ๓ คน คนแรก “นพ.ฐิติกร” อายุ ๓๒ ปี แพทย์ประจำ รพ.มทส. คนที่สอง “พชร” อายุ ๒๙ ปี ได้รับเลือกเป็นส.ส.โคราชสมัยแรก เขต ๑๓ และคนสุดท้อง “ธัญวรัตม์” อายุ ๒๗ ปี ทำธุรกิจครอบครัวในชื่อ บจก.ศิลาเศรษฐกิจ (๑๙๙๖) ทั้งนี้ “ประเสริฐ” มีพี่น้อง ๕ คน ซึ่งพี่ชายคือ “ปรีชา” นั่งเก้าอี้ “นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว” หลายสมัย 

“ประเสริฐ” แจ้งรายได้ต่อปี (โดยประมาณ) มาจากเงินเดือน ๑,๓๖๒,๗๒๐ บาท, ค่าเช่าบ้าน ๒๔,๐๐๐ บาท, ค่าเช่าตึกแถว ๗๘,๐๐๐ บาท และค่าเช่าที่ดินโฉนด ๗๒๓๖ จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท รวมรายได้ ๑,๕๖๐,๗๒๐ บาท ในขณะที่คู่สมรสมีรายได้จากธุรกิจส่วนตัว ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายจ่ายรายปีของ “รมต.ประเสริฐ” ๔๔๓,๓๒๘ บาท คู่สมรส ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท 

“ประเสริฐ” มีทรัพย์สิน ๑๗,๐๔๒,๔๙๙.๘๗ บาท แยกเป็น เงินฝาก ๒๕,๔๙๙.๘๗ บาท ที่ดิน ๖,๔๐๓,๐๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๙,๒๒๕,๐๐๐ บาท ยานพาหนะ ๑,๓๖๗,๐๐๐ บาท ทรัพย์สินอื่น ๒๒,๐๐๐ บาท ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม ๒๓,๕๖๖,๐๔๗.๓๙ บาท (เงินฝาก ๑๒,๑๘๙,๑๑๙.๒๙ บาท เงินลงทุน ๒,๕๐๘,๙๗๔.๑๐ บาท ที่ดิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท สิทธิและสัมปทาน ๘,๒๘๗,๙๕๔ บาท) 

“รมต.ประเสริฐ” มีหนี้สิน ๔๗๙,๙๙๒.๖๖ บาท ส่วนคู่สมรสมีค่าบัตรเครดิต ๗๒๓,๙๒๖.๒๕ บาท รวมหนี้สินทั้งสองคน ๑,๒๐๓,๙๑๘.๙๑ บาท 

 

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

• ‘รมต.ปุ๋ง” ลูกสาวกำนันป้อ
“สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล” หรือ “ปุ๋ง” ลูกสาวคนโต กำนันป้อ “วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล” กับ “นายกฯหน่อย” ยลดา นายก อบจ.นครราชสีมา “ปุ๋ง” อายุ ๔๑ ปี แจ้งว่าสถานะโสด แต่เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า “ปุ๋ง” เป็นคนรักของ “ส.ส.ป๊อป” นิกร โสมกลาง เขต ๘ ทั้งนี้ก่อนที่พ่อจะผลักดันสู่การเมือง เคยนั่งบริหารธุรกิจโรงแป้งมันเอี่ยมเฮง พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕ กรรมการผู้จัดการ บจก.แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม, พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๕ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอี่ยมเฮงโมดิฟาย สตาร์ช และ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐ รองกรรมการผู้จัดการ บจก. แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม เธอมีพี่น้อง ๓ คน น้องชายคือ “อาทิตย์” ได้เป็นส.ส.โคราช เขต ๑๑ ส่วนน้องสาวสุดท้อง “วิรียา” อายุ ๓๓ ปี บริหารโรงแป้งมันในขณะนี้

แม้ “ปุ๋ง” จะลงสมัครเลือกตั้งส.ส.บัญชีสมัยแรก แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” เพราะเครือข่ายโรงแป้งสามารถกำชัยในพื้นที่โคราชได้จำนวนมาก 
สำหรับรายได้ต่อปีที่แจกแจงนั้น เป็นค่าเช่าที่ดิน ๗๙๘,๖๐๐ บาท เงินเดือน ส.ส. ๗๙๔,๙๒๐ บาท, ขายหุ้นแต่ยังไม่ได้รับเงิน ๔๕๙,๓๖๔,๐๐๐ บาท รายจ่ายประจำ ค่าเบี้ยประกัน ๕,๓๙๐,๒๒๔.๘๕ บาท ค่าอุปโภคบริโภค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินให้กู้ยืม ๔๕๙,๓๖๔,๐๐๐ บาท ระบุว่าเป็นลูกหนี้สัญญาซื้อขายหุ้นประกอบด้วย น.ส.วีรียา (น้องสาว) ๓๗๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท, นายประสาท รัตนศรี ๖๐,๗๗๐,๐๐๐ บาท, นายชาคริต หวังศุภกิจโกศล ๖๓,๕๓๕,๐๐๐ บาท, นายบัณฑิต ยลถวิล ๒๑,๕๒๕,๐๐๐ บาท และนายศิลป์ อุบลแย้ม ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

• ทรัพย์สิน ๘๐๕ ล้านบาท
รายการทรัพย์สิน คือ เงินสด ๔๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๒๒,๙๗๗,๕๘๔.๕๓ บาท, เงินลงทุน ๑,๐๖๙,๘๐๔.๗๕ บาท, เงินให้กู้ยืม ๔๕๙,๓๖๔,๐๐๐ บาท, ที่ดิน ๒๑๖,๙๓๔,๓๘๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๖๒,๐๓๔,๘๕๓ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๒๕,๑๖๔,๖๗๖.๖๓ บาท และทรัพย์สินอื่น ๗,๕๕๕,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๘๐๕,๔๐๐,๒๙๘.๙๑ บาท 

ส่วนหนี้สิน “รมต.ปุ๋ง” แจงว่า มีบัตรเครดิต ๑,๒๙๐,๕๘๗.๖๒ บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ๑๙๓,๗๒๕,๐๐๐ บาท รวมหนี้สิน ๑๙๕,๐๑๕,๕๘๗.๖๒ บาท ซึ่งในส่วนหนี้สิน ๑๙๓,๗๒๕,๐๐๐ บาท ระบุว่ากู้จากนายวีรศักดิ์ (บิดา) ๒ ยอดคือ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๕๕,๕๒๕,๐๐๐ บาท (เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายหุ้น) และนางยลดา (มารดา) ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

ฉัตร สุภัทรวณิชย์

เขต ๑ ฉัตร สุภัทรวณิชย์

• โสดและไม่มีหนี้
“ฉัตร สุภัทรวณิชย์” หรือ “ส.ส.ต่อ” อายุ ๔๙ ปี ลูกชายคนสุดท้องของลุงเม้งคหบดีเก่าเมืองโคราชเจ้าของโรงแรมโพธิ์ทอง มีพี่น้อง ๕ คน เขาเป็นลูกคนสุดท้อง เป็นน้อง “เสี่ยหนุ่ย” พงษ์เลิศ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครฯ เจ้าของโรงแรมลีโอซอ ก่อนเป็นส.ส. ในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด เคยเป็นส.ท. เคยสมัครนายกเทศมนตรีนครฯ แต่ก็พ่ายแพ้ และลงสนาม ส.ส.ในยุคที่พรรคก้าวไกลเป็นที่นิยมก็ได้เป็นส.ส.สมัยแรก 

“ส.ส.ต่อ” แจงรายได้เป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค่าวิทยากร ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายจ่ายแยกเป็นค่าอุปโภคบริโภค ๙๐,๐๐๐ บาท ค่าอุปการะบิดา ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินบริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายการทรัพย์สิน มีเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท เงินฝาก ๒๒๑,๑๕๔.๙๔ บาท รวมทรัพย์สิน ๒๔๑,๑๕๔.๙๔ บาท ไม่มีหนี้สิน และไม่มีรายการแสดงครอบครองยานพาหนะ

 

ปิยชาติ รุจิพรวศิน

เขต ๒ ปิยชาติ รุจิพรวศิน

• ส.ส.ซัว’อดีตดีเจ มี ๑.๕ ล.
“ปิยชาติ รุจิพรวศิน” หรือ “ซัว” อายุ ๔๓ ปี สถานะโสด เป็นลูกชายคนเดียวของนักธุรกิจเมืองโคราช “ชูชาติ-ปิยะลักษณ์ รุจิพรวศิน” มีพี่สาวคือ “ลดาวัลย์” ก่อนเป็นส.ส. “ซัว” ทำงานเป็นดีเจ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๓ Retail Representative, DJ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลส์ และ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ DJ freelance

ในรายละเอียดที่ยื่นต่อป.ป.ช. ไม่ระบุรายได้ และรายจ่าย แต่มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ม.๔๐(๑)-(๘) ๖๖,๕๓๐.๕๐ บาท ส่วนรายการทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสด ๒,๖๒๐ บาท, เงินฝาก ๑,๐๓๖,๖๓๔.๕๕ บาท, เงินลงทุน ๑๑,๘๐๐.๐๗ บาท (คริบโต ๑๑,๖๗๔.๐๘ บาท +cash balance ในแอป K Cyber Trade ๑๒๕.๙๙ บาท), รถยนต์ ๔๕๐,๐๐๐ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๖๑,๐๐๐ บาท (นาฬิกา TAG Heuer-4000 Cream Mens ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท และเครื่องเล่น ดีเจ Pioneer ๓ เครื่อง) รวมทรัพย์สิน ๑,๕๖๒,๐๕๔๖๒ บาท และไม่มีหนี้สิน

 

ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์

เขต ๓ ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์

• ผู้กำกับ-นักแสดงมีหนี้ ๖ แสน
“ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์” อายุ ๓๘ ปี ก่อนเข้าสู่การเมืองคือช่วง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ เป็นผู้กำกับและนักแสดง จดทะเบียนสมรสกับ “กัณชญากรณ์ คชลักษณ์กรกิจ” (ผกามาศ คำภาบุตร) อายุ ๒๙ ปี ยังไม่มีลูก โดยเขาเป็นคนสุดท้องในพี่น้อง ๒ คน แจง รายได้ต่อปีมาจากค่าจ้างกำกับละคร, แสดงละคร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีมีค่าผ่อนรถยนต์ ๑๐๕,๓๔๘ บาท, ค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์ ๓๘,๔๐๐ บาท, ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ๕๐,๔๐๐ บาท, ค่ามือถือ ๒,๔๐๐ บาท, ค่าอาหาร ๒๐๐,๐๐๐ บาท และชำระหนี้เงินกู้หมุนเวียนจาก Shopee, Line BK ๑๓๒,๐๐๐ บาท รวมรายจ่าย ๕๒๘,๕๔๘ บาท ส่วนคู่สมรสมีรายจ่ายเป็นค่ามือถือ ๑๒,๐๐๐ บาท, ชำระหนี้เงินกู้หมุนเวียนจาก Shopee, Line BK ๑๓๒,๐๐๐ บาท รวมรายจ่าย ๑๔๔,๐๐๐ บาท

ในขณะที่ทรัพย์สินของ “ศุทธสิทธิ์” เป็นเงินฝาก ๓๓๖.๕๕ บาท, ยานพาหนะ ๕๔๐,๐๐๐ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๒๐๕,๐๐๐ บาท รวม ๗๔๕,๓๓๖.๕๕ บาท ส่วนภริยามีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก ๖,๕๐๒.๒๖ บาท, ยานพาหนะ ๑๙๐,๐๐๐ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๓๒,๐๐๐ บาท รวม ๒๒๘,๕๐๒.๒๖ บาท รวมทรัพย์สินทั้งสองคน มูลค่า ๙๗๓,๘๓๘.๘๑ บาท

ส่วนรายการหนี้สินมีเงินกู้จากธนาคาร ๓๗,๕๑๗.๘๔ บาท และหนี้สินอื่น ๕๖๘,๘๖๐.๘๑ บาท ส่วนคู่สมรสมีหนี้สิน ๒๗,๖๓๐ บาท รวมหนี้สินทั้งสองคน ๖๓๔,๐๐๘.๖๕ บาท 

 

ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ

เขต ๔ ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ

• ‘เม’ หลาน ‘บุญมาสตาร์เวลล์’
“เม-ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ” อายุ ๓๑ ปี (ชื่อสกุลเดิม ป้อมมี่) เป็นลูก “นิวัฒร์-บุญรอด ป้อมมี่” บิดาเสียชีวิตแล้วส่วนมารดาเป็นข้าราชการบำนาญ เป็นที่รับรู้ว่าเป็นหลานของ “บุญมา อิ่มวิเศษ” เจ้าของธุรกิจเครือสตาร์เวลล์ เธอสมัครส.ส.เพื่อไทยสมัยแรกก็ได้รับเลือกตั้ง ระบุว่าช่วงพ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด บจก.สตาร์เวลล์ซัมมิท, พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ผู้บริหารการตลาด บจก.ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ และพ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ผู้บริหารการตลาด บจก.สตาร์เวลล์ ๑๙๙๘ 
รายได้จากเงินเดือน ๑,๓๖๒,๗๒๐ บาท ส่วนรายจ่ายมีค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ๘๐,๐๐๐ บาท, ค่าอุปโภคบริโภค ๑๒๐,๐๐๐ บาท และค่าท่องเที่ยว ๕๐,๐๐๐ บาท รวมรายจ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาท

• บ้าน ๘ ล.แต่กรรมสิทธิ์ของอา

ทรัพย์สินแยกเป็นเงินฝาก ๒๓๖,๙๙๗.๔๔ บาท, ที่ดิน ๓ แปลงที่จ.ชัยภูมิ ๓๓๕,๐๐๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ระบุว่าเป็นบ้านพักอาศัยที่จอหอ เมืองนครราชสีมา สร้างบนเอกสารสิทธิเลขที่ ๓๐๑๕๒๕ ได้มาเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระบุว่าเป็นการซื้อขาย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้แก่นายบุญมา อิ่มวิเศษ มีความผูกพันกับผู้ยื่นคือเป็นญาติ (อา) ยังมิได้ทำการแบ่งแยก) และสิทธิและสัมปทาน ๒๔,๐๗๖.๘๔ บาท รวมทรัพย์สิน ๘,๕๙๖,๐๗๔.๒๘ บาท ในขณะที่หนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ๒ ใบ ๑๙๖,๑๗๓.๑๗ บาท

 

สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล

เขต ๕ สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล

• นักธุรกิจรับเหมารายใหญ่
“สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล” อายุ ๖๓ ปี อดีตส.อบจ.นครราชสีมา และอดีตรองนายก อบจ. เจ้าของบริษัทรับเหมารายใหญ่ในนาม “บจก.ช.มิตรยนต์ ๑๙๙๓” ตั้งอยู่ที่อำเภอโนนสูง โดยในช่วงปีพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ นั่งเก้าอี้รองนายก อบจ.นครราชสีมา, พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เลขานุการ รมช.ศึกษาธิการ และพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมรสกับ “จุติมา” อายุ ๖๓ ปี (ลูกสาวพ.ท.พันธ์เลิศ สุชนชาติ) มีลูก ๒ คนคือ “อัครากร” กับ “พรพิชญา” บริหารงานที่ ช.มิตรยนต์ ๑๙๙๓ โดย “ส.ส.สมเกียรติ” มีน้องสาว ๑ คนคือ “ปาริฉัตร ปทุมนากุล” อายุ ๕๑ ปี

รายได้มาจากเงินเดือน ๑,๓๖๒,๗๒๐ บาท, เบี้ยประชุม ๖๐๐,๐๐๐ บาท, เงินปันผล ๓๖๐,๐๐๐ บาท, ค่าเช่า ๑๘๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยรับ ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมรายได้ต่อปี ๒,๗๔๒,๗๒๐ บาท “จุติมา” คู่สมรสมีรายได้จากเงินเดือน ๒๗๒,๗๖๐ บาท, ค่าเช่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยรับ ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๑๑๒,๗๖๐ บาท ส่วนรายจ่ายแยกเป็น ค่าอุปโภคบริโภค ๗๒๐,๐๐๐ บาท, ค่าผ่อนรถยนต์ ๒๖๑,๔๙๑ บาท, ค่าเบี้ยประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท, เงินบริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท ทางด้านรายจ่ายของคู่สมรส ประกอบด้วยค่าอุปโภคบริโภค ๓๖๐,๐๐๐ บาท, ค่าเบี้ยประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเงินบริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท  

รายการทรัพย์สินมีเงินสด ๑ ล้าน, เงินฝาก ๒๗,๐๒๕,๖๐๕.๗๑ บาท, เงินลงทุน ๙,๓๒๙,๘๑๔.๔๒ บาท, ที่ดิน ๓๐,๔๐๔,๐๐๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๒ ล้าน, ยานพาหนะ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๔.๙ ล้านบาท รวมทรัพย์สิน ๘๐,๐๕๙,๔๒๐.๑๓ บาท ส่วนภริยามีเงินสด ๑ แสนบาท, เงินฝาก ๗,๖๒๐,๐๒๙ บาท, เงินลงทุน ๒,๒๗๑,๗๐๑ บาท, ที่ดิน ๑๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๒๒ ล้าน, ทรัพย์สินอื่น ๗.๘ ล้านบาท รวมทรัพย์สิน ๕๐,๓๓๑,๗๓๐.๑๔ บาท ทรัพย์สินทั้งสองคน ๑๓๐,๓๙๑,๑๕๐.๒๗ บาท โดยส.ส.สมเกียรติมีหนี้สิน ๙๔๕,๔๑๘ บาท

 

โกศล ปัทมะ

เขต ๖ โกศล ปัทมะ

• คู่สมรสทรัพย์สินเยอะ
“โกศล ปัทมะ” อายุ ๕๖ ปี เป็นน้องชาย “นพดล ปัทมะ” ฝ่ายกฎหมายของทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนำพาน้องชายสู่การเมืองหลายสมัยแล้ว ครอบครัวนี้มีพี่น้องรวมกัน ๑๒ คน โดย “โกศล” มีคู่สมรสคือ “ลินดา โอสถาวรนันท์” อายุ ๕๓ ปี กรรมการและทนายความหุ้นส่วนบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และบริษัท สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) 

“โกศล” แจงว่ามีรายได้ต่อปีจากเงินประจำตำแหน่ง ส.ส. ๑,๓๖๒,๗๒๐ บาท และค่าที่ปรึกษา ๑,๗๔๕,๐๐๐ บาท รวม  ๓,๑๐๗,๗๒๐ บาท ส่วนรายได้คู่สมรสมาจากค่าที่ปรึกษา ๗,๔๙๐,๑๙๐ บาท, เงินประจำตำแหน่ง ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท และค่าขายหน่วยลงทุนคืน LTF ๖๐๙,๖๔๒.๑๙ บาท รวม ๙,๑๑๙,๘๓๒.๑๙ บาท

สำหรับรายจ่ายต่อปีของ “ส.ส.โกศล” มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว(อุปโภคบริโภค) ๔๐๐,๐๐๐ บาท, เบี้ยประกัน ๑,๒๑๘,๓๘๒ บาท, เงินบริจาค-ช่วยเหลือการกุศล ๓๖๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๙๗๘,๓๘๒ บาท ส่วนรายจ่ายคู่สมรสแยกเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว(อุปโภคบริโภค) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท, เบี้ยประกัน ๑,๗๐๗,๕๕๗ บาท, ค่าผ่อนรถ ๑,๒๔๒,๑๒๕.๑๙ บาท, ค่าอุปการะมารดา ๔๐๐,๐๐๐ บาท, เงินบริจาค-ช่วยเหลือการกุศล ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๔,๕๔๙,๖๘๒.๑๙ บาท

มาดูรายการทรัพย์สินกันบ้าง “ส.ส.โกศล” มีเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๑๒,๘๘๑,๗๕๔.๙๒ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๓,๕๔๗,๒๙๕.๗๙๓ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๒,๐๒๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๘,๕๕๑,๐๕๐.๗๑๓ บาท ในขณะที่ทรัพย์สินคู่สมรสประกอบด้วย เงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๑๙,๓๖๗,๗๖๑.๑๗ บาท, เงินลงทุน ๙,๐๑๖,๕๒๑.๐๓ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท, ยานพาหนะ ๑๕,๖๑๙,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๒๕,๒๕๔,๘๓๘.๒๐ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๒๔,๒๗๖,๕๑๐ บาท รวม ๑๑๕,๗๓๔,๖๓๐.๔๐ บาท รวมทรัพย์สินทั้งสองคน ๑๓๔,๒๘๕,๖๘๑.๔๐ บาท

ส.ส.โกศลมีค่าบัตรเครดิต (เงินเบิกเกินบัญชี) ยอด ๑๔๗,๑๑๘.๗๓ บาท ส่วนคู่สมรสมีค่าบัตรเครดิต ๕๑๒,๗๕๔.๒๙ บาท และเงินกู้ ๑,๒๔๒,๑๒๕.๑๙ บาท รวมหนี้สินสองคน ๑,๙๐๑,๙๙๘.๒๑ บาท

 

ปิยะนุช ยินดีสุข

เขต ๗ ปิยะนุช ยินดีสุข

• ส.ส.ฟลุ๊กคนเดียว ๒๘ ล.
“ปิยะนุช ยินดีสุข” หรือ “ฟลุ๊ก” อายุ ๓๓ ปี คนสวยอดีตส.อบจ.นครราชสีมา เป็นคู่สมรส “ต๋อง” พรเทพ ศิริโรจนกุล ส.ส.เขต ๑๖ ทายาทโรงแป้งเอี่ยมธงชัย มีลูกด้วยกัน ๑ คน “ด.ญ.อลิฌา ศิริโรจนกุล” อายุ ๑ ขวบ ซึ่งส.ส.ฟลุ๊กมีพี่สาว ๑ คน เป็นลูกสาว “ชยกฤต ยินดีสุข” นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย 

ในการยื่นแสดงบัญชีนั้น “ส.ส.ฟลุ๊ก” ไม่ระบุรายรับ ส่วนรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๘๐,๐๐๐ บาท และค่าเบี้ยประกัน ๒๐๘,๕๖๕ บาท ในขณะที่ “ส.ส.ต๋อง” คู่สมรสมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๕๐๐,๐๐๐ บาท, ค่าเบี้ยประกัน ๑๒๗,๕๖๔.๕๐ บาท, ค่าเลี้ยงดูบุตรลำดับที่ ๑ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท และค่าเลี้ยงดูบุตรลำดับที่ ๒ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนลูกสาววัย ๑ ขวบมีค่าเบี้ยประกัน ๑๖๓,๐๙๑ บาท

รายการทรัพย์สินของส.ส.ฟลุ๊กมีเงินสด ๙๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๘,๐๖๙,๙๑๘.๔๔ บาท, เงินลงทุน ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท, ที่ดิน ๑,๗๙๗,๓๙๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท, ยานพาหนะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๑,๓๓๕,๘๐๐ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๘,๓๓๓,๑๐๘.๔๔ บาท ในขณะที่ “ส.ส.ต๋อง” คู่สมรสเงินฝาก ๒๕,๑๘๒,๙๓๔.๗๕ บาท, เงินลงทุน ๑๑๗,๖๒๖,๕๐๐ บาท, ที่ดิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท, ยานพาหนะ ๕,๗๙๐,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๑,๘๑๕,๗๘๐ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท รวม ๑๖๘,๑๖๙,๒๑๕.๖๗ บาท ลูกสาวมีสิทธิและสัมปทาน ๑๒๐,๗๖๖.๖๒ บาท รวมพ่อแม่ลูก ๓ คนมีทรัพย์สินรวม ๑๙๖,๖๒๓,๐๙๐.๗๓ บาท

ทางด้านรายการหนี้ “ส.ส.ฟลุ๊ก” มีค่าบัตรเครดิต ๔,๐๐๐ บาท และเงินกู้ ๖,๙๕๘,๗๑๕.๘๑ บาท รวม ๖,๙๖๒,๗๑๕.๘๑ บาท ส่วนคู่สมรสมีค่าบัตรเครดิต ๑๑๖,๒๗๙.๘๘ บาท รวมหนี้สองคน ๗,๐๗๘,๙๙๕.๖๙ บาท

 

นิกร โสมกลาง

เขต ๘ นิกร โสมกลาง

• ส.ส.ป๊อป’เจ้าของนาฬิกา ๓.๕ แสน
“นิกร โสมกลาง” หรือ “ป๊อป” อายุ ๔๒ ปี (ว่าที่) ลูกเขยโรงแป้งมันเอี่ยมเฮง เป็นคนรักของ “รมต.ปุ๋ง” และยังเป็นลูกชายอดีตส.ส.โคราช “สมศักดิ์ โสมกลาง” ก่อนเข้าสู่การเมืองช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เขาเป็นกรรมการผู้จัดการ บจก.บางกอกบิสซิเนสโซลูชั่นส์ และ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖ เลขานุการนายก อบจ.นครราชสีมา (ยลดา หวังศุภกิจโกศล) เขามีพี่สาว ๒ คน ส่วนเขาเป็นคนสุดท้อง 

“ส.ส.ป๊อป” แจงรายได้เป็นเงินเดือน ๑๕๘,๑๑๒ บาท และมีรายจ่ายส่วนตัว ๑๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายการทรัพย์สิน เขามีเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๗๕,๖๕๕.๖๕ บาท, เงินลงทุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท, ที่ดิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๓๙๕,๘๐๒.๒๐ บาท และทรัพย์สินอื่น (นาฬิกา ๑ เรือน) ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๘,๗๒๑,๔๖๓.๘๕ บาท ส่วนรายการหนี้สินมีค่าบัตรเครดิต ๑๔,๒๒๔.๓๐ บาท และเงินกู้ ธอส.สาขาพระราม ๙ จำนวน ๒,๗๖๗,๗๕๖.๔๘ บาท รวมหนี้ ๒,๗๘๑,๙๘๐.๗๘ บาท

 

พลพีร์ สุวรรณฉวี

เขต ๙ พลพีร์ สุวรรณฉวี

• ‘ส.ส.เต้ย’ผู้ล่ำซำ ภริยาสุดอู้ฟู่
พลพีร์ สุวรรณฉวี” หรือ “เต้ย” อายุ ๔๐ ปี ลูกคนโตในจำนวนลูกชาย ๓ คน (พลพีร์-พีรพร-นัฐวัชร์) ของ “ไพโรจน์-ว่าที่ร.ต.หญิง ระนองรักษ์” ซึ่ง “เต้ย” เคยเป็นส.ส.มาแล้ว เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๔-๙ ธันวาคม ๒๕๕๖, พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นที่ปรึกษากรรมการ บจก.พีพี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์, พ.ศ.๒๕๖๒-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สมรสกับ “ทิพย์ชีวัน วงศ์สุรไกร” อายุ ๔๐ ปี (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ลูกสาว “อิทธิ-พรทิพย์ วงศ์สุรไกร” นักธุรกิจชื่อดัง มีลูก ๓ คนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คนแรก “ด.ญ.พิชญาภา” อายุ ๑๑ ปี, คนที่สอง “ด.ญ.พริษฐ์ตา” อายุ ๙ ปี และคนสุดท้อง “ด.ช.พลัช” อายุ ๗ ปี 

รายได้ประจำต่อปี (โดยประมาณ) มาจากเงินเดือนจากการดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ ๘๔๗,๔๔๐ บาท, รับมรดกจาก ฌกส. ๑๑๒,๙๐๔ บาท, รับมรดกจาก บมจ.ไทยประกันชีวิต ๖๖,๖๖๖ บาท, รับมรดกจากบริษัท กรุงไทยแอกซ่าฯ ๑๙๗,๐๐๖.๙๓ บาท, รับมรดกจาก อบจ.นครราชสีมา ๑๑๒,๙๐๔ บาท, รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ของมารดา) ๙๙,๔๑๙ บาท และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ๕๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนคู่สมรสมีรายได้จากเงินเดือน บจก.เอราวัณ มาร์เก็ตติ้ง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท, เงินเดือน บจก.สวนป่าเอราวัณ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท, เงินปันผลจาก บจก.เอราวัณ มาร์เก็ตติ้ง    ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๓๑๒,๕๐๐ บาท, เงินปันผลจาก บจก.นานา มาร์เกตติง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๙ ล้าน, เงินปันผลจากโรงเส้นหมี่ชอเฮง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท และรับจากการขาย LTF ๗๕/๒๕ จำนวน ๑๖,๕๒๓.๘๕ บาท ส่วนรายจ่ายของ “ส.ส.เต้ย” มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว(โดยประมาณ) ๘.๔ แสนบาท ส่วนคู่สมรสมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๖ แสนบาท 

• ทรัพย์สินรวม ๕๐๒ ล.
รายการทรัพย์สิน “ส.ส.เต้ย” แจงไว้เป็นเงินสด ๓ แสน, เงินฝาก ๗,๗๕๕,๗๐๓.๕๒ บาท, เงินลงทุน ๓,๒๙๓,๘๗๕ บาท, เงินให้กู้ยืม ๘ ล้าน, ที่ดิน ๒,๒๔๗,๗๐๐ บาท รวม ๒๑,๔๗๗,๒๗๘.๕๒ บาท ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสด ๒.๕ แสนบาท, เงินฝาก ๒๐๕,๒๐๓,๐๘๘.๕๗ บาท, เงิยลงทุน ๔,๙๐๐,๐๔๒.๘๐ บาท, ที่ดิน ๒๒๔,๕๖๒,๘๐๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๒,๓๒๙,๙๐๗ บาท, ยานพาหนะ ๒.๓ ล้าน และทรัพย์สินอื่น (นาฬิกา พระเครื่อง เหรียญกษาปณ์ เครื่องประดับ กระเป๋า) ๔๑,๖๒๗,๔๐๐ บาท รวม ๔๘๑,๑๙๓,๒๓๘.๐๕ บาท ทรัพย์สินรวมกันสองคน ๕๐๒,๗๙๐,๕๑๖.๕๗ บาท

ในขณะที่หนี้สิน “ส.ส.เต้ย” มีค่าบัตรเครดิต ๑๒๓,๙๖๗.๙๓ บาท ส่วนคู่สมรสจำนวน ๑๘๐,๖๕๘.๒๗ บาท รวมหนี้สินสองคนจำนวน ๓๐๔,๖๒๖.๖๐ บาท
    

 

อภิชา เลิศพชรกมล

เขต ๑๐ อภิชา เลิศพชรกมล

• ‘ปื๊ด’มี ๒๒ ล้าน
“อภิชา เลิศพชรกมล” หรือ “ปื๊ด” ชื่อเดิม “มีชัย จิตติ์พิพัฒน์” อายุ ๕๙ ปี ภริยาคือ “วิชดา ชนาพรกิตติโชค” ชื่อเดิม “ชู เฮนน์” อายุ ๔๙ ปี (ลูกสาวของวูฟแกน-เทวา เฮนน์) “ส.ส.ปื๊ด” มีลูก ๒ คน บรรลุนิติภาวะหมดแล้ว คนโต “ธนทัต จิตต์พิพัฒน์” ทำงานที่ มข. คนสุดท้อง “เวธกา จิตต์พิพัฒน์” ทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่ง “ส.ส.ปื๊ด” มีพี่น้อง ๕ คน 

รายได้ต่อปี (โดยประมาณ) ของส.ส.ปื๊ดมาจาก เงินเดือน ๑,๓๖๒,๗๒๐ บาท และเบี้ยประชุม ๗๒,๐๐๐ บาท ส่วนภริยามีรายได้จากค่าเช่าบ้าน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ในขณะที่รายจ่ายต่อปีของส.ส.แยกเป็น ค่าอุปโภค/บริโภค ๓๖,๐๐๐ บาท, ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ เน็ต ๕๒,๒๐๐ บาท, ค่าเดินทอง(น้ำมัน) ๖๐,๐๐๐ บาท, ค่าเบี้ยประกันชีวิต ๒๗,๓๘๐ บาท, และค่าประกันภัย/ซ่อมรถ ๔๓,๗๐๗ บาท ส่วนภริยามีรายจ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอุปโภค/บริโภค ๗๒,๐๐๐ บาท, ค่าน้ำ ค่าไฟ โทรศัพท์ เน็ต ๗๘,๒๔๐ บาท, ค่าเดินทาง(น้ำมัน) ๑๘,๐๐๐ บาท และค่าประกันภัย/ซ่อมรถ ๒๐,๗๔๔ บาท

สำหรับรายการทรัพย์สิน “ส.ส.ปื๊ด” มีเงินฝาก ๒๐๘,๖๗๕ บาท, ที่ดิน ๔,๒๑๓,๓๖๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท, ยานพาหนะ ๗๐๕,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และทรัพย์สินอื่น ๑๗๔,๔๗๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๙,๗๐๑,๕๐๕ บาท ส่วนภริยาแสดงรายการทรัพย์สินเป็นเงินสด ๓๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๓๕,๖๔๐.๒๒ บาท, ที่ดิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท, ยานพาหนะ ๙๐,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๑๐๐,๐๐๐ บาทและทรัพย์สินอื่น ๑,๖๒๒,๙๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๑๓,๐๖๘,๕๔๐.๒๒ บาท ทรัพย์สินทั้งสองคนรวมกัน ๒๒,๗๗๐,๐๔๕.๘๒ บาท และไม่มีหนี้สิน

 

อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล

เขต ๑๑ อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล

• ลูกชายนายก อบจ.กับแอร์เมส ๗ ใบ
“อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล” หรือ “ฮอลล์” ชื่อเดิม นาวี, กฤษฏิ์หิรัญ อายุ ๓๗ ปี เป็นลูกชาย กำนันป้อ “วีรศักดิ์” กับ “นายกฯหน่อย” ยลดา นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นน้องชาย “รมต.ปุ๋ง” เมื่อก่อนเรียกขานกันว่า “กำนันฮอลล์” เพราะนั่งเก้าอี้กำนันตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง ระหว่างพ.ศ.๒๕๕๘-๙ มกราคม ๒๕๖๖ เคยมีข่าวแต่งงานใหญ่โต แต่ภายหลังได้ข่าวว่าแยกย้ายกันแล้ว  

แจ้งรายได้เป็นเงินเดือนส.ส. ๙๐๘,๔๘๐ บาท ส่วนรายจ่ายมีค่าอุปโภค ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายการทรัพย์สินมีเงินฝาก ๖,๑๑๒,๖๓๑.๒๒ บาท, ยานพาหนะ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และทรัพย์สินอื่น ๔,๖๓๐,๐๐๐ บาท (นาฬิกาหรู ๕ เรือน, แหวนเพชร ๒ วง และกระเป๋า Hermès ๗ ใบ) รวมทรัพย์สิน ๑๑,๙๔๒,๖๓๑.๒๒ บาท

ส่วนรายการหนี้สินมีค่าบัตรเครดิต ๑,๔๓๒,๖๐๓ บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ๓,๗๔๑,๖๑๑ บาท รวมหนี้ ๕,๑๗๔,๒๑๔ บาท 

 

นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล

เขต ๑๒ นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล

• ทายาทคนเล็กโรงแป้งเอี่ยมธงชัย
“นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล” หรือ “แต๋ง” ชื่อเดิม “พรพจน์” อายุ ๓๗ ปี อดีตรองนายก อบจ.ฯ ทายาทคนเล็กของโรงแป้งมันเอี่ยมธงชัย ช่วงพ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด, บริษัท เอี่ยมพัฒนา สตาร์ช จำกัด และพ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอี่ยมธงชัย เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทเอี่ยมสาคู จำกัด สมรสกับ “สุนันทา ป้องจันมณีสกุล” (นันทนา หนุนกระโทก) อายุ ๓๘ ปี (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด มีลูกสาว ๑ คน “ด.ญ.ชัชชญา ศิริโรจนกุล” ๗ เดือน (ณ วันแจ้ง) “ส.ส.แต๋ง” มีพี่น้อง ๓ คน “นฤชล จิระธนะวัฒน์”, “ต๋อง-พรเทพ” และเขาเป็นคนสุดท้อง 

แจ้งว่ามีรายได้จากค่าจ้าง ๕๔๖,๔๘๐ บาท, เงินปันผล ๓๐,๒๙๕,๐๐๐ บาท รวม ๓๐,๘๔๑,๔๘๐ บาท ส่วนรายได้คู่สมรสมาจากเงินเดือน ๔๒๐,๐๐๐ บาท และค่าบริการ ๑๗,๐๘๓.๗๖ บาท รวม ๔๓๗,๐๘๓.๘๖ บาท 

รายจ่ายแยกเป็นค่าอุปโภคบริโภค ๗๐๐,๐๐๐ บาท, ค่าเบี้ยประกัน AIA ๑๓๔,๓๐๔.๒๖ บาท และค่าเบี้ยประกันเมืองไทย ๔๐,๕๗๐ บาท รวม ๘๗๔,๘๗๔.๒๖ บาท ส่วนรายจ่ายคู่สมรสมีค่าอุปโภคบริโภค ๒๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเบี้ยประกัน AIA ๑๑๕,๖๖๔.๑๐ บาท รวม ๓๑๕,๖๖๔.๑๐ บาท ในขณะที่รายจ่ายของบุตรเป็นค่าเบี้ยประกัน AIA ๑๖๓,๐๙๑ บาท และค่าเบี้ยประกันพรูเด็นเชียล ๔๐๐,๕๗๗ บาท รวม ๕๖๓,๖๖๘ บาท

• ภริยามีหนี้ ๑๐ ล้าน
ทรัพย์สิน “ส.ส.แต๋ง” เป็นเงินฝาก ๑๗,๙๑๘,๐๗๒.๐๔ บาท เงินลงทุน ๑๑๘,๐๙๔,๘๗๘.๓๗ บาท ที่ดิน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๑๕,๑๙๐,๐๐๐ บาท ยานพาหนะ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สิทธิและสัมปทาน ๒๗๖,๕๐๐ บาท ทรัพย์สินอื่น ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๖๒,๔๒๙,๔๕๐.๔๑ บาท ส่วนคู่สมรสมีเงินสด ๙๕๐,๐๐๐ บาท เงินฝาก ๑๗,๙๑๘,๐๗๒.๐๔ บาท เงินลงทุน ๑๐,๓๒๒,๑๖๐.๕๖ บาท ที่ดิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพย์สินอื่น ๓,๓๗๕,๐๐๐ บาท รวม ๑๗,๒๔๗,๑๖๐.๕๖ บาท และทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีสิทธิและสัมปทาน ๕๘,๑๖๐ บาท รวม ๕๘,๑๖๐ บาท ทรัพย์สินรวมทั้ง ๓ คน จำนวน ๑๗๙,๗๓๔,๗๗๐.๙๗ บาท 

ส.ส.แต๋งไม่มีหนี้สิน แต่คู่สมรสมีหนี้สินอื่น ๑๐ ล้านบาท ระบุว่ากู้จากนายชาตรี จิระธนะวัฒน์ (นามสกุลเดียวกับสามีพี่สาวของส.ส.แต๋ง)

 

พชร จันทรรวงทอง

เขต ๑๓ พชร จันทรรวงทอง

• ‘ไมค์’ลูกชายรัฐมนตรี
“พชร จันทรรวงทอง” หรือ “ไมค์” อายุ ๒๙ ปี สถานะโสด ลูกชาย “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” รมว.ดีอี เคยทำงานต่างๆ ดังนี้ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ วิศวกร STECON ซิโน-ไทยฯ, พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ ผจก.บจก.ศิลาเศรษฐกิจ (๑๙๙๖) และพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ส.ท.เทศบาลเมืองสีคิ้ว จากนั้นพ่อก็ผลักดันสู่การเมืองระดับชาติโดยให้ลงสมัครเลือกตั้งรักษาพื้นที่เดิมของพ่อไว้ มีพี่น้อง ๓ คน เขาเป็นคนกลาง คนโต “นพ.ฐิติกร” ทำงานที่ รพ.มทส. และน้องสาว “ธัญวรัตม์” บริหารธุรกิจขครอบครัว บจก.ศิลาเศรษฐกิจ (๑๙๙๖)
“ส.ส.ไมค์” แจ้งรายได้ต่อปีมาจากเงินเดือน ๗๒๐,๐๐๐ บาท และเงินเดือนส.ส. ๑,๓๖๒,๗๒๐ บาท รวมรายได้ ๒,๐๘๒,๗๒๐ บาท ส่วนรายจ่าย มีค่าผ่อนคอนโด ๑๗๕,๒๐๐ บาท ค่าอุปโภคบริโภค ๑๕๐,๐๐๐ บาท ประกันชีวิต ๗๕๐,๐๐๐ บาท ค่าท่องเที่ยว ๕๐,๐๐๐ บาท เงินบริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท รวมรายจ่าย ๑,๑๕๕,๒๐๐ บาท

มาดูรายการทรัพย์สินกันบ้าง มีเงินสด ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินฝาก ๖๘,๕๗๐,๑๒ บาท เงินลงทุน ๘๘๐,๙๔๐.๖๕ บาท ที่ดิน ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๖,๙๔๑,๖๖๗ บาท สิทธิและสัมปทาน ๖,๘๓๙,๕๔๒.๘๔ บาท รวมทรัพย์สิน ๑๗,๕๕๑,๗๒๐.๖๑ บาท ส่วนรายการหนี้สินมีค่าบัตรเครดิต ๕๔,๙๔๖.๓๙ บาท และเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย ๑,๙๘๕,๖๐๔.๒๔ บาท รวมหนี้สิน ๒,๐๔๐,๕๕๐.๖๓ บาท

 

ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ

เขต ๑๔ ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ

• หนี้สิน ๓.๙๖๘ ล้าน
“ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ” หรือ “สุพิศ รุ่งรัศมี ทวีมานะ” อายุ ๕๙ ปี ส.ส.หลายสมัย มีคู่สมรสคือ “อัฐฉราภรณ์ เลิศด้วยลาภ” (แสงมณี เสวก) อายุ ๕๗ ปี มีลูก ๑ คน “นพ.วัชรากร เลิศด้วยลาภ” อายุ ๓๓ ปี แพทย์ประจำโรงพยาบาลชัยภูมิ
 “ส.ส.ศิรสิทธิ์” แจงรายได้มาจากเงินเดือน ๘๕๔,๗๖๐ บาท และเงินเพิ่ม ส.ส. ๕๐๗,๙๖๐ บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีแยกเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๔๘๐,๐๐๐ บาท ค่าผ่อนรถยนต์ ๓๔๓,๘๕๑ บาท ค่าบัตรเครดิต ๕๓๖,๕๒๗ บาท รวมรายจ่ายต่อปี ๑,๓๖๐,๓๗๘.๙๖ บาท

 รายการทรัพย์สินเป็นเงินฝาก ๓,๑๔๙.๗๓ บาท และยานพาหนะ ๒ คัน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๑,๕๐๓,๑๔๙.๗๓ บาท ส่วนรายการหนี้สิน มีเงินเบิกเกินบัญชี ๕๕๗,๘๒๐.๘๒ บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ๓,๔๑๐,๒๙๑.๑๓ บาท (เป็นการเช่าซื้อรถยนต์ และกู้จากนางทองเหยื่อ เสวก ๑.๕ ล้าน นามสกุลเดียวกับคู่สมรส) รวมหนี้สิน ๓,๙๖๘,๑๑๑.๙๕ บาท

 “ส.ส.ศิรสิทธิ์” ไม่มีการแจ้งรายการทรัพย์สินและหนี้สินคู่สมรส

 

รชตะ ด่านกุล

เขต ๑๕ รชตะ ด่านกุล

• “ส.ส.ซี” มีทรัพย์ ๑๘ ล.
“รชตะ ด่านกุล” หรือ “ซี” อายุ ๔๙ ปี ลูกชาย อดีตส.ส.รักษ์ ด่านกุล มีพี่น้อง ๓ คน (รชฎ (เสียชีวิต), สิรินทร์ชญา, รชตะ) มีคู่สมรสคือ “บุศรินทร์ เล็กสันติกุล” อายุ ๔๘ ปี (ร้านวีพีมินิมาร์ท) มีลูก ๑ คน “รฐนนท์” กำลังศึกษาที่ ม.ขอนแก่น 

“ส.ส.ซี” มีรายได้เป็นเงินเดือน ๑๐๘,๐๐๐ บาท, ค่าเช่า ๑๖๒,๑๐๕.๒๘ บาท ส่วนภริยามีรายได้จากธุรกิจ ๙๕๒,๙๐๗.๙๐ บาท มีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๖๐,๐๐๐ บาท, เบี้ยประกันชีวิต ๓,๓๒๒ บาท, เบี้ยประกันสุขภาพ ๑๗,๖๖๐ บาท, อุปการะมารดา ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนคู่สมรสมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๖๐,๐๐๐ บาท, อุปการะบิดา-มารดา ๓๐,๐๐๐ บาท, ค่าซื้อหน่วยลงทุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ๕๘,๓๗๘.๑๑ บาท 

รายการทรัพย์สินของ “ส.ส.ซี” เป็นเงินสด ๒๖๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๑๘๘,๙๘๑.๔๙ บาท, เงินให้กู้ยืม ๓๗๓,๓๒๒.๖๐ บาท, ที่ดิน ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ยานพาหนะ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และทรัพย์สินอื่น ๙๑๐,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๑๘,๙๓๒,๓๐๔.๐๙ บาท ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สินดังนี้ เงินสด ๔๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๒,๖๔๘,๗๐๔.๕๘ บาท, เงินลงทุน ๘๙๒,๙๒๖.๑๒ บาท, ที่ดิน ๓๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท,  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท, ยานพาหนะ ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๔๔,๑๔๑,๖๓๐.๗๐ บาท ในขณะที่บุตรมีเงินฝาก ๘,๕๒๔.๐๗ บาท รวมทรัพย์สินทั้ง ๓ คนจำนวน ๖๓,๐๘๒,๔๕๘.๘๖ บาท แต่ “ส.ส.ซี” มีค่าบัตรเครดิต ๓๗๕,๘๒๖.๙๐ บาท ส่วนคู่สมรสมีเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย ๑๓,๔๒๙,๒๘๙.๑๒ บาท รวมหนี้สินสองคน ๑๓,๘๐๕,๑๑๖.๐๒ บาท

 

พรเทพ ศิริโรจนกุล

เขต ๑๖ พรเทพ ศิริโรจนกุล

• ‘ส.ส.ต๋อง’ทรัพย์สิน ๑๖๘ ล.
“พรเทพ ศิริโรจนกุล” หรือ “ต๋อง” อายุ ๔๐ ปี เป็นส.อบจ.สมัยแรกก็ลาออกมาสมัครส.ส.และได้รับชัยชนะ นอกจากนี้ยังบริหารธุรกิจในเครือโรงแป้งมันเอี่ยมธงชัยในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม, บจก.อีทีซี ไบโอพาวเวอร์, บจก.เอี่ยมพัฒนา สตาร์ช พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอี่ยมธงชัย เทรดดิ้ง และบจก.เอี่ยมสาคู โดยสมรสกับ “ส.ส.ฟลุ๊ก” ปิยะนุช ยินดีสุข ซึ่ง “ส.ส.ต๋อง” มีลูก ๒ คน คนโต “ด.ช.จิราณุวัฒน์ ศิริโรจนกุล” อายุ ๓.๙ ปี และ “ด.ญ.อลิฌา ศิริโรจนกุล” อายุ ๑ ขวบ 

สำหรับรายได้มาจากเงินเดือนพนักงานรัฐ ๒๓๓,๒๘๐ บาท, เงินเดือน ๓๖๐,๐๐๐ บาท และเงินปันผล ๓๐,๒๙๕,๐๐๐ บาท ส่วนคู่สมรสมีรายได้จากเงินเดือนพนักงานรัฐ ๒๓๓,๒๘๐ บาท และค่าเช่าบ้าน ๖ หมื่นบาท 

ส่วนรายการทรัพย์สินของ “ส.ส.ต๋อง” มีค่าอุปโภคบริโภค  ๕ แสนบาท, ค่าเบี้ยประกัน ๑๒๖,๒๑๑ บาท, ค่าเลี้ยงดูบุตรลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ คนละ ๓.๖ แสนบาท ส่วนคู่สมรสมีค่าอุปโภคบริโภค ๘ หมื่นบาท, เบี้ยประกัน ๒๐๘,๕๖๕ บาท ในขณะที่บุตรลำดับที่ ๑ “ด.ช.จิราณุวัฒน์” มีค่าเบี้ยประกัน ๙๐๙,๘๙๐ บาท ส่วน “ด.ญ.อลิฌา” ค่าเบี้ยประกัน ๕๖๓,๔๑๑ บาท 

มาดูที่รายการทรัพย์สิน “ส.ส.ต๋อง” มีเงินฝาก ๒๕,๑๘๒,๙๓๔.๗๕ บาท, เงินลงทุน ๑๑๗,๖๒๖,๕๐๐ บาท, ที่ดิน ๙.๒ ล้าน, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๗ ล้าน, ยานพาหนะ ๕.๗๙ ล้าน, สิทธิและสัมปทาน ๑,๘๑๕,๗๘๐.๙๒ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๑,๕๕๔,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สิน ๑๖๘,๑๖๙,๒๑๕.๖๗ บาท ส่วน “ส.ส. ฟลุ๊ก” คู่สมรสมีเงินสด ๙๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๘,๐๖๙,๙๑๘.๔๔ บาท, เงินลงทุน ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท, ที่ดิน ๑,๗๙๗,๓๙๐ บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท, ยานพาหนะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท, สิทธิและสัมปทาน ๑,๓๓๕,๘๐๐ บาท, ทรัพย์สินอื่น ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๘,๓๓๓,๑๐๘.๔๔ บาท ส่วนบุตรมีสิทธิและสัมปทาน ๑๗๕,๙๖๖.๖๒ บาท รวมทรัพย์สินทั้งหมด ๑๙๖,๖๗๘.๒๙๐.๗๓ บาท

หนี้สินของส.ส.ต๋องมาจากค่าบัตรเครดิต ๑๑๖,๒๗๙.๘๘ บาท ส่วนคู่สมรสมีค่าบัตรเครดิต ๔,๐๐๐ บาท และเงินกู้ธนาคาร ๖,๙๕๘,๗๑๕.๘๑ บาท รวมหนี้สินทั้งสองคน ๗,๐๗๘,๙๕๕.๖๙ บาท 

เห็นกันแล้วใช่หรือไม่ว่า ส.ส.คนไหนอู้ฟู่ที่สุด

• ทีมข่าวโคราชคนอีสาน

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๑ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม - วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
 

 


 


120 1488