17thJune

17thJune

17thJune

 

May 31,2024

อดีต สสร.-เมียผู้ว่าฯ ลงสนาม ส.ว.โคราช ‘มีโชค-พีซีเอส’ร่วมชิง

เปิดชื่อผู้สมัครส.ว.โคราช ๒๐ กลุ่ม ๓๒ อำเภอ แค่ ๔๒๖ คน ถูกตัดสิทธิ์ ๔ คนเหตุเคยสังกัดพรรค มีชื่ออดีตสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมียอดีตผู้ว่าฯ ๒ คน อดีตอัยการ ทนายความ นักการเมือง และนักธุรกิจรุ่นใหม่สมัครด้วย ทั้ง “มีโชค” และ “พี.ซี.เอส.”

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั้งหมด ๒๐ กลุ่ม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครทั้งหมด ๔๒๖ คนแยกเป็น อำเภอเมือง ๑๔๓ คน, แก้งสนามนาง ๓ คน, ขามทะเลสอ ๑๕ คน, ขามสะแกแสง ๒ คน, คง ๙ คน, ครบุรี ๑๓ คน, จักราช ๑๑ คน, เฉลิมพระเกียรติ ๙ คน, ชุมพวง ๓ คน, โชคชัย ๑๐ คน, ด่านขุนทด ๑๐ คน, เทพารักษ์ ๓ คน, โนนแดง ๕ คน, โนนไทย ๘ คน, โนนสูง ๑๐ คน, บัวลาย ๘ คน, บัวใหญ่ ๙ คน, บ้านเหลื่อม ๖ คน, ประทาย ๘ คน, ปักธงชัย ๒๐ คน, ปากช่อง ๓๖ คน, พระทองคำ ๑๐ คน และพิมาย ๑๙ คน


โดยแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ ๑.การบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ๒๖ คน ซึ่งมีนายคณกร ทองสุขนอก อายุ ๖๒ ปี อดีตเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงสมัครในพื้นที่อำเภอเมือง และนายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ หรือ “นายกแก้ว” อายุ ๗๙ ปี อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา ลงสมัครด้วย  ๒.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๑๙ คน มีอดีตอัยการและทนายความลงสมัครจำนวนกมา อาทิ นายทวีชัย สุวรรณาวัชร์ อายุ ๗๑ ปี อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา, นายธวัชชัย จึงจรรยา อายุ ๕๙ ปี ทนายความ, นายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ อายุ ๗๐ ปี ทนายความ และอดีตเทศมนตรีเมืองฯ

๓.การศึกษา ๖๔ คน มีชื่อนายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ อายุ ๗๑ ปี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว และนายนพวัชญ์ โพธิ์งาม อายุ ๖๓ ปี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) ๔.การสาธารณสุข ๑๗ คน เช่น นายกุศล เชื่อมกลาง อายุ ๖๒ ปี อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, น.ส.บุญช่วย นาสูงเนิน อายุ ๖๒ ปี อดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.นครราชสีมา, นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา อายุ ๗๗ ปี อดีต ส.ส.นครราชสีมา, นพ.โยธี ทองเป็นใหญ่ อายุ ๖๘ ปี เจ้าของคลินิก, นายรุ่งโรจน์ วรชมพู อายุ ๖๒ ปี, นพ.วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ อายุ ๖๐ ปี อดีตรองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา, นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร อายุ ๖๒ ปี อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ

๕.อาชีพทำนา ๒๔ คน มีชื่อนายสายัณห์ สำนักโนน อายุ ๖๐ ปี อดีตผู้สมัคร ส.ส.โคราช และเป็นสามีของนางพรพัชรี สำนักโนน อดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง ลงสมัครด้วย ๖.อาชีพทำสวน ๑๙ มีชื่อนายสมโภชน์ ประสาทไทย อายุ ๖๔ ปี อดีตผู้สมัครส.ส.โคราชและอดีตแกนนำเสื้อแดง และนายสุรศักดิ์ วานิชกิจ อายุ ๖๒ ปี ๗.พนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ๓๐ คน มีชื่อนายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ อายุ ๖๒ ปี อดีตส.ส.โคราช และเป็นพี่ชายของนายเสกสกล (สุภรณ์) อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้อีสาน” ลงสมัคร

๘.ผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ๙ คน ซึ่งนายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ อายุ ๗๐ ปี อดีตส.ส.โคราช ลงสมัครด้วย รวมทั้งนายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ อายุ ๖๓ ปี อดีตโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
๙.ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ๑๕ คน ซึ่งนายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน อายุ ๖๘ ปี ประธานเครือข่ายโคราชรักกัญช์และอดีตผู้ช่วยเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, นางเบ็ญจวรรณ เจาวัฒนา เจ้าของโรงสีเบ็ญจวรรณ/หมี่กุดจิก และนายศักดิ์ชาย ศรีมานพ อายุ ๖๐ ปี ผู้บริหารบริษัท บจก.วิษณุภัณฑ์ ลงสมัครด้วย

๑๐.ผู้ประกอบกิจการอื่น ๑๒ คน เช่น นางฉัฐสุภา พงษ์เสนา อายุ ๗๒ ปี บจก.โคราชผลิตภัณฑ์พลาสติก๑๙๙๒, นางทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ อายุ ๖๔ ปี บรรณาธิการแฟชั่นแฟชั่น และผลิตภัณฑ์แม่ต้อยน้ำปลาหวาน, นายธงทิพย์ ทาหะพรหม อายุ ๖๖ ปี เจ้าของโรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี (โรงเรียนสุรนารีบริบาล) ๑๑.ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ๑๒ คน เช่น นายต้อง บุตรศรีชา อายุ ๖๓ ปี ผู้จัดการ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม และนางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ อายุ ๖๕ ปี เจ้าของโรงแรมเดอะปียโน รีสอร์ต และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

๑๒.ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ๕ คน มีนักธุรกิจรุ่นใหม่สมัคร เช่น น.ส.เจนจิรา กงทอง อายุ ๔๓ ปี กรรมการผู้จัดการ บจก.มีโชครุ่งเรืองกิจและกลุ่มมีโชค, นายชนินทร์ วงษ์แสง อายุ ๖๓ ปี เจ้าของธุรกิจโรงงานปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดแม่โจ้, นายพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ อายุ ๔๐ ปี กรรมการ บมจ.พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง และนายสิทธิบูรณ์ อภินรเศรษฐ์ อายุ ๔๔ ปี บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (๑๙๙๙)  ๑๓.ผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม ๕ คน เช่น นายธำรงศักดิ์ ไสยราม อายุ ๕๕ ปี เคยลงสมัคร ส.ส.โคราช, นายพัลลภ เสนาดี อายุ ๔๙ ปี อดีตผู้สมัครส.ส.โคราช, นายศุภกิจ ศิริรัตนพล อายุ ๖๐ ปี อดีตหัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่

๑๔.กลุ่มสตรี ๖๓ คน เช่น นางจันทิมา โกสินทร์รักษา อายุ ๕๗ ปี หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา, นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย อายุ ๕๗ ปี ภริยานายวิเชียร จันทรโณทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และบุตรีนางทัศนา ยุวานนท์ ส.ว.ที่เพิ่งหมดวาระ และนางสุจิตรา วิริยะกิตติ อายุ ๖๘ ปี ภริยานายยุทธนา วิริยะกิตติ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น ๑๕.ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๕๙ คน เช่น พ.อ.กฤศ ณรงค์แสง อายุ ๖๕ ปี, ร.ต.ต. ก้องภพ ไขแข อายุ ๖๘ ปี, นายชัยยะ ไชยาคม อายุ ๖๕ ปี, น.ส.รุ่งอรุณ กาญจนวัฒนา อายุ ๖๙ ปี

๑๖.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา ๒๗ คน เช่น นางนรรัตน์ ทัพพะรังสี อายุ ๕๓ ปี, ส.ต.บุญสม สังข์สุข อายุ ๖๒ ปี หมอเพลงโคราชชื่อดัง และนายกสมาคมเพลงโคราช, นางสุกัญญา ทุ่งไผ่แหลม อายุ ๔๗ ปี, น.ส.สุนีย์ ไมตรี อายุ ๔๐ ปี กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ, นายสุรพล นามเสนา อายุ ๖๒ ปี ข้าราชการบำนาญ (หัวหน้าแผนกดนตรีสากล วิทยาลัยสารพัดช่างฯ) และนางเอมอร ศรีกงพาน อายุ ๗๑ ปี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

๑๗.ประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ ๒๗ คน เช่น นายโกศล สมจินดา อายุ ๖๙ ปี อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นายจักริน ภู่ประดิษฐ์ (อ.อ้อย) อายุ ๖๘ ปี, นายภูดิส ทามนตรี อายุ ๕๓ ปี อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่, นายวรสัณห์ คชสาร อายุ ๖๗ ปี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสมควร งูพิมาย อายุ ๕๙ ปี แกนนำประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครราชสีมา, นายสันทนา ธรรมสโรจน์ อายุ ๖๕ ปี, นายเสด็จ เขียวแดง อายุ ๗๔ ปี และนายอานนท์ มฤคศิรมาส อายุ ๖๖ ปี เป็นต้น

๑๘.สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม  ๕ คน ได้แก่ น.ส.กฤตติยา โพธิ์รัศมี อายุ ๕๗ ปี, น.ส.ฉัตรสุรางค์ กองภา อายุ ๔๘ ปี นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา, น.ส.สมกูล ถึงอินทร์ อายุ ๖๘ ปี, นายสมาพล พิลาธิวัฒน์ อายุ ๖๕ ปี และนายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ อายุ ๖๒ ปี อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๙.ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ๒๒ คน เช่น นายกฤศวัฒน์ เลิศวิริยาภรณ์ อายุ ๕๑ ปี, นายชัชเศรษฐ์ สิทธิวรพงศ์ อายุ ๖๔ ปี, นางณภัชดา บุตรศรี อายุ ๔๘ ปี, นายณัฐพงศ์ แถมวัฒนะ อายุ ๔๔ ปี, นายธนัทศุทธ์ ธรรมหิรัณย์นาถ อายุ ๖๗ ปี, นายธีรชัย สิงคเสลิต อายุ ๕๑ ปี กรรมการผู้จัดการ บจก.เอซีพีเอ คอนซัลแตนท์/อดีตนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยฐ นายสุรชัย พรจินดาโชติ อายุ ๖๑ ปี ผู้จัดการควิกเลน ปักธงชัย และนายอนันต์ สินมานนท์ อายุ ๖๕ ปี อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เป็นต้น

และ ๒๐.กลุ่มอื่นๆ เช่น นายกนก โตสุรัตน์ อายุ ๗๔ ปี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ (สสร.๒๕๕๐) และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง, นางถวิล เผยกลาง อายุ ๖๒ ปี อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นต้น

 

พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดนครราชสีมา


ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กกต.ได้ประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครส.ว.จังหวัดนครราชสีมา ๔ คน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา ๑๔ (๒๒) แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๑๔ (๒๒) ระบุว่า “เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก” ได้แก่ นายชัยพร ภูผารัตน์ กลุ่มผู้สูงอายุฯ, นายเผ่าชนะ ชูเวช กลุ่มผู้ประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม, นายธงทิพย์ ทาหะพรหม กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นฯ และนายสมเกียรติ กระเดา กลุ่มการศึกษา

ทั้งนี้ในเวลาต่อมา พ.ต.ท.ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 462 คน ไม่ประกาศรับสมัคร 17 คน เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม  คงเหลือ 445 คน

อย่างไรก็ตาม กกต.กำหนดวันเลือก ส.ว.ระดับอำเภอในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗, วันเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗, วันเลือก ส.ว.ระดับประเทศ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะมีการประกาศผลการเลือกส.ว.จำนวน ๒๐๐ คนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๗๖๕ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม - วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗


70 1,842