25thMay

25thMay

25thMay

 

October 04,2018

ศธจ.ของบสภากาแฟ เขตประถมศึกษาไม่อนุมัติ ใช้งบแผ่นดินหนุนสภากาแฟผิด

 

      ผู้ว่าฯ โคราชแจง จากเหตุการณ์ศึกษาธิการโคราช ของบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดสภากาแฟประจำเดือนตุลาคม ซึ่ง สพป.เขต ๗ ซัดกลับ “เงินงบประมาณแผ่นดิน จะจัดสรรสนับสนุนการจัดประชุมสภากาแฟไม่ได้”

      สืบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประชุมสภากาแฟประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และฝ่ายตุลาการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างงานราชการ เพื่อให้งานราชการบรรลุเป้าหมาย โดยดำเนินการมาหลายปีแล้วนั้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ศธจ.) รับเป็นเจ้าภาพจัดงสภากาแฟ แต่มีกระแสข่าวออกมาต่อสาธารณชนว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ (สพป.นครราชสีมา เขต ๗) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 

      เอกสารที่ ศธ ๐๒๗๖/ว ๓๗๙๖ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๗ มีเนื้อหาว่า ด้วยจังหวัดนครราชสีมา แจ้งประสานขอความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา

      ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดประชุมสภากาแฟดังกล่าว และกำหนดจัดประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ๙๐ ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดงาน จึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าว ลงชื่อ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

      แต่ปรากฏว่า นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๗ ได้เกษียนหนังสือด้วยลายมือว่า ๑.ทราบ ๒.ไม่อนุเคราะห์ ๓.เงินงบประมาณแผ่นดิน จะจัดสรรสนับสนุนการจัดประชุมสภากาแฟไม่ได้

      “โคราชคนอีสาน” จึงสอบถามไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า “สภากาแฟเป็นการประชุมที่หมุนเวียนกันจัด โดยในเดือนต่อไปศึกษาธิการจังหวัดได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ทางจังหวัดฯ ก็เพิ่งรับทราบว่าเกิดปัญหาที่ทางเจ้าภาพขาดงบประมาณในการจัดงาน โดยทางจังหวัดฯ จะไม่มีงบประมาณในการจัดงานนี้ แต่ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานใดที่รับจัดประชุมสภากาแฟก็จะมีการใช้งบประมาณของตน ซึ่งมากน้อยไม่เท่ากัน ส่วนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางจังหวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของเจ้าภาพ และอาจจะต้องพูดคุยหารือกันอีกที”

      ด้านนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ได้รับการปฏิเสธค่ากาแฟ เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า เราได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดประชุมสภากาแฟ ซึ่งการประชุมสภากาแฟ เป็นงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม และได้ให้ส่วนราชการในแต่ละกรมดำเนินการจัดประชุมสภากาแฟโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งรอบนี้เป็นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เราจึงหารือกันและกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากทุกๆ ส่วนช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งทุกหน่วยงานไม่มีปัญหาอะไร โดยงบประมาณที่เราจะใช้จัดประชุมสภากาแฟ เป็นเงินที่แต่ละหน่วยงานมีในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาค หรือเงินจากรายได้การจัดงานต่างๆ แล้วแต่ว่าหน่วยงานนั้นจะจัดสรรเป็นเงินจำนวนเท่าไร ซึ่งเราไม่ได้ของบในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน 

      “ขณะนี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้ว และได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการต่อไป ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของผม กรณีนี้หากหน่วยงานใดไม่ประสงค์ร่วมให้ความอนุเคราะห์ทางผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ซึ่งเราก็จะทำในส่วนที่มี และเนื่องจากในขณะนี้ มีการโยกย้ายตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าฯ จึงได้เลื่อนการจัดประชุมสภากาแฟออกไปเป็นวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม ๙๐ ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย” นายกฤตพล กล่าว

      ทั้งนี้ “โคราชคนอีสาน” พยายามติดต่อนายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ แต่ยังไม่สามารถติดต่อไป หากมีความคืบหน้า “โคราชคนอีสาน” จะนำเสนอต่อไป

 นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๘ วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


818 1,418