26thMay

26thMay

26thMay

 

October 12,2018

เทศบาลเมาหมัด เปลี่ยนพื้นลานย่าโม ติดป้ายซ่อมบ่อบำบัด

         ลานย่าโมเร่งปรับพื้นผิวปูหินแกรนิต หลังปล่อยทรุดโทรมมานาน เทศบาลนครโคราช เพิ่มไฟส่องสว่าง จัดเทศกิจออกตรวจยามวิกาล ตั้งงบ ๕ ล้าน ปรับภูมิทัศน์สวนสุรนารีเป็นสวนออกกำลังกาย แก้ปัญหาคนเร่ร่อน หญิงขายบริการ พร้อมบูรณะประตูชุมพล สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนโคราช

         ตามที่มีการติดป้ายเพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ซึ่งในเรื่อง นี้ “โคราชคนอีสาน” สอบถามนายบุญเหลือ เจริญ วัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้รับ การเปิดเผยกับว่า เทศบาลนครนครราชสีมาขอ อนุญาตกรมศิลปากรในการปรับปรุงซ่อมแซมลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) เนื่องจากพื้นผิวมี การชำรุดแตกเสียหายจำนวนมาก ทางกรมศิลปากร จึงออกแบบและอนุมัติหินแกรนิตมาให้ทำการ ปรับปรุงซ่อมแซม เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมีกำหนดเสร็จในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๙๐ วัน งบประมาณ ในการซ่อมแซมจำนวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท โดยมีห้าง หุ้นส่วนจอมพลเคหะภัณฑ์ เป็นผู้รับจ้างเป็น และ นายอรรถกร สุวรรณศุภ วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมงาน

         “ในส่วนเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุรนารี ตรงบริเวณนํ้าพุจะเริ่มซ่อมแซมประมาณกลางปี หน้า แต่อยู่ที่จะได้ข้อสรุปกันอย่างไรจะซ่อมหรือจะ รื้อทิ้ง เพราะปล่อยไว้นํ้าเน่าส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ประชาชนในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีการเปิดเวทีให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงเป็น แบบไหนดี และขออนุญาตให้ทางกรมศิลปากร ออกแบบว่า จะปรับเปลี่ยนให้เป็นในรูปแบบ ลักษณะใด ทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้ตั้งงบ ประมาณในการปรับปรุงไว้ประมาณ ๕ ล้านบาท” นายบุญเหลือ กล่าว

         “โคราชคนอีสาน” ถามถึงการจัดระเบียบ บริเวณสวนสุรนารี (สวนรัก) นายบุญเหลือกล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา มีการเพิ่มไฟส่อง สว่างมากขึ้น และมีเทศกิจออกตรวจตลอดทั้งคืน เพื่อแก้ปัญหาคนเรร่อน คนจรจัด หญิงขายบริการ และป้องกันการเกิดอาชญากรรมต่างๆ หรือถ้ายัง แก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องทำการปิดสวนสุรนารีในยาม คํ่าคืนตั้งแต่ ๒๓.๐๐ น.เป็นต้นไป แต่บริเวณลานย่า โมยังสามารถมากราบสักการะได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่วนกรณีที่มีประชาชน นักเรียนหรือนักศึกษา ไป วิ่งรอบลานย่าโม เพื่อแก้บนตามความเชื่อส่วน บุคคล ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ออกแบบเพื่อปรับพื้นที่บริเวณสวนสุรนารีเป็นลาน ออกกำลังกายและที่พักผ่อนสำหรับประชาชน แต่ เมื่อออกแบบแล้วต้องได้รับการรับรองจากกรม ศิลปากรด้วย

         นอกจากนี้ “โคราชคนอีสาน” สอบถามเรื่อง ชื่อโครงการซ่อมแซมบำบัดนํ้าเสียที่ติดตั้งไว้บริเวณ ลานย่าโม แต่เห็นมีเพียงการปรับปรุงพื้นผิวบริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเท่านั้น ไม่พบการ ซ่อมแซมบ่อบำบัดนํ้าเสียแต่อย่างใด นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ตอบเพียงว่า น่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดของเจ้า หน้าที่ พร้อมยํ้าว่า บริเวณดังกล่าวมีเพียงการปรับ พื้นผิวลานย่าโมเท่านั้น

         อย่างไรก็ตาม นอกจากการซ่อมแซมลาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้ว ยังมีการซ่อมแซมประตู ชุมพลอีกด้วย ภายใต้การดำเนินการของสำนัก ศิลปากรที่ ๑๐ โดยนายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า ตามที่สำนักงานศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามโครงการ บูรณะโบราณสถานฉุกเฉินเร่งด่วนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการ เพื่อบูรณะโบราณสถานฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อใช้ ซ่อมแซมประตูชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครราช สีมา โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุราณรักษ์ เป็นคู่ สัญญา งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ดำเนินงาน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๑ รวม ๘๙ วัน

         “ประตูชุมพลเป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คน โคราชนับถือมาช้านาน ประตูชุมพล ทางกรม ศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานแห่ง ชาติ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๐ และ กำแพง เมืองโคราช ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานแห่ง ชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙ ปัจจุบันมีการ ทรุดโทรมไปมาก จึงได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ แต่ยัง คงอยู่ในลักษณะแบบเดิม และทาสีเดิม ส่วนไม้ที่ผุ พังจะทำการรื้อถอนและเปลี่ยนใหม่ ประตูยังคงทา เป็นสีขาวเหมือนเดิม แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เปิดให้ ประชาชนได้ขึ้นไปแน่นอน เพราะเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์และอยู่ในที่สูงอาจจะเกิดอันตรายได้” ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กล่าว

 

 

  นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


854 1,450