22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

May 02,2019

ป.ป.ส.จับมือเพื่อนบ้านลาว-กัมพูชา สร้างหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด

       ป.ป.ส.จับมือ กรมกิจการชายแดนทหาร และศอ.ปส.จ.อุบลฯ ร่วมกับรัฐบาลกัมพูชา-ลาว จัดประชุมศึกษาดูงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว สร้างชุมชนตามแนวชายแดนให้เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายา คาดดำเนินงานให้เห็นผลได้ภายใน ๔ ปี

 

       เมื่อระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วย กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (ศอ.ปส.จ.อบ.) จัดโครงการประชุมและศึกษาดูงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว ครั้งที่ ๒  

       โดยมีพ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และเป็นประธานการประชุม มีพล.ต.ท.นิค ยุเธีย รองเลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา (Deputy Secretary General of NACD) และคณะผู้แทน สปป.ลาว นำโดย พันโท วงเพ็ด แสนวงสา รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว (Deputy Secretary-General of LCDC) 

       ทั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย-กัมพูชา, ไทย-สปป.ลาว และกัมพูชา-สปป.ลาว ทั้ง ๑๕ แห่ง และวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมถึงเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๕) ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่ผู้แทนระดับสูงของประเทศกัมพูชา และสปป.ลาว ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม อาทิ H.E. Yong Sovatana, Deputy Governor of Stung Treng Province, H.E. Heoung Sokhun, Deputy Governor of Battambang Province, Mr. Khamkham Soulivong, Governor of Phongthong, Champasak Province, Mr.Nun Sitsanupap, Governor of Songkhon District, Champasak Province, Mr.Suban Tayxayyavong, Deputy Governor of Sanasomboun Province และผู้นำหมู่บ้านคู่ขนานจากทั้ง ๓ ประเทศ รวมจำนวน ๘๐ คน

       การประชุมนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัด และความต้องการพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวโดยประชาชนของทั้งสามประเทศ  รวมถึงเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย-กัมพูชา, ไทย-สปป.ลาว และกัมพูชา-สปป.ลาว ร่วมกัน อาทิ การรายงานผลการดำเนินการ การแต่งตั้งคณะทำงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว การประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นการติดตามความคืบหน้าจากการประชุมและศึกษาดูงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวฯ ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดไปแล้วระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ ถึงวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยครั้งนั้น ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวทั้ง ๑๕ แห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพระวิหาร จังหวัดสตึงเตร็ง และแขวงจำปาสัก  แขวงสะหวันนะเขต และแขวงสาละวัน โดยการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนแบ่งออกเป็น ๓ มิติ ได้แก่  ๑) มิติด้านกระบวนการ หรือความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ๒) มิติด้านสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพในหมู่บ้าน/ชุมชน และ ๓) มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

       พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส.เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยได้รับเกียรติจากผู้แทนทั้งฝ่ายกัมพูชา และ สปป.ลาวส่งตัวแทนระดับรองผู้ว่า และเจ้าเมืองในระดับที่ตัดสินใจได้ในประการป้องกันยาเสพติดร่วมกันตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ เพราะทราบดีว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นตามตะเข็บแนวชายแดนทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างชุมชนตามแนวชายแดนให้เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเครื่องมือโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแก่ขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานให้เห็นผลได้ภายใน ๔ ปี

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๙ วันพุธที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

801 1364