12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

May 11,2019

มทส.จับมือ‘ซีเอชซี นาฟเทค’ พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

            มทส. จับมือ ซีเอชซี นาฟเทค พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา รับมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม NDS CHC และสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มทส. และพนักงานของบริษัท

            วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยี พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, นายภัณฑิล              นิชรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด, นายวุฒิกรณ์ อุ่มวงค์ วิศวกร และนายเมธา น้อยนาค วิศวกร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาความก้าวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยรับมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHC รุ่น i80 และสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร ซึ่งติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน เสริมศักยภาพนักศึกษา มทส. และพนักงานของบริษัท โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของ บริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

            รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จํากัด ต่างตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและพนักงานของบริษัท ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การประสานความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมทั้งการนำองค์ความรู้มาต่อยอด ขยายผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและประโยชน์ทางด้านธุรกิจได้ต่อไป”

            รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานรังวัด งานสํารวจ งานแผนที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการฝึกทำงานจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานจริง รวมถึงร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพพนักงานบริษัท ให้โอกาสพนักงานของบริษัทได้เพิ่มพูนความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดทั้งจัดอบรมด้านงานวิศวกรรมสำรวจต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการสํารวจสมัยใหม่

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยในเรื่องงานวิจัยแก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทพบปัญหาจากการทำงานและมีความต้องการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง โดยทางมหาวิทยาลัยยินดีทำหน้าที่เป็นภาค R&D ให้แก่บริษัท รวมทั้งสนับสนุนความต้องการของบริษัทในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิศวกรที่บริษัทต้องการ โดยนำข้อคิดเห็นจากการที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสหกิจ ศึกษากับทางบริษัทหรือจากบุคลากรของบริษัทโดยตรง มาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง โดยความร่วมมือนี้มีกําหนดระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

            ด้าน นายภัณฑิล นิชรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จํากัด จําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHC ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในการสนับสนุนงานด้านการหาตําแหน่งจากดาวเทียม GINSES สําหรับงานสํารวจ งานรังวัด งานออกแบบก่อสร้างต่างๆ ด้วยความละเอียดถูกต้องสูงถึงระดับไม่กี่เซนติเมตร ด้วยมาตรฐานชั้นงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการนําเทคโนโลยี board จากประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประมวลผล ในราคาที่สมเหตุผลและจับต้องได้ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand RTK Network ที่ทําการติดตั้งสถานีถาวรรับสัญญาณดาวเทียม GNSS หรือ CORS ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยกว่า ๑๓๐ สถานี ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ร่วมกับกรมที่ดิน พร้อมระบบประมวลผลส่วนกลางในการให้บริการระบบ RTK Network หรือ VRS ในประเทศ สําหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในครั้งนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS CHIC รุ่น i80 จํานวน ๑ ชุด และติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร จํานวน ๑ สถานี ภายในมหาวิทยาลัย ณ อาคารเครื่องมือ ๔ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทในเรื่องงานวิจัยแก่มหาวิทยาลัย จึงเป็นแนวทางที่ดีที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สนับสนุนการดําเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            อนึ่ง บริษัท ซีเอซซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นบริษัทสาขาของบริษัท CHC Navigation co.,Ltd. ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นสาขาหนึ่งของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHC ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวอย่างเป็นทางการ

            ปัจจุบันแบรนด์ CHC มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในการสนับสนุนงานด้านการหาตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS สำหรับงานสำรวจ งานรังวัด งานออกแบบก่อสร้างต่างๆ ด้วยความละเอียดถูกต้องสูงถึงระดับไม่กี่เซนติเมตร ด้วยมาตรฐานชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการนำบอร์ดของ Trimble มาร่วมประมวลผล ในราคาที่สมเหตุสมผลและจับต้องได้ นอกจากนี้บริษัทซีเอซซี นาฟเทค (ประเทศไทย) ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand RTK Network ที่ทำการติดตั้งสถานีถาวรรับสัญญาณดาวเทียม GNSS หรือ CORS ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยกว่า ๖๑ สถานีในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ร่วมกับกรมที่ดิน พร้อมทั้งระบบประมวลผลส่วนกลางในการให้บริการระบบ RTK Network หรือ VRS ในประเทศไทยอีกด้วย

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๑ วันเสาร์ที่ ๑๑ - วันพุธที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


850 1,458