22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

June 07,2019

นักศึกษาทันตแพทย์ มทส.รุ่นที่ ๑ รับมอบเสื้อกาวน์ก้าวสู่ชั้นคลินิก

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ ๑ พร้อมจัดปฐมนิเทศชั้นคลินิก การบรรยายพิเศษ “เสื้อกาวน์กับวิชาชีพทันตแพทย์” การเสวนา “การเตรียมพร้อมการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นคลินิก” เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ จากนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปรีคลินิกไปสู่การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มทส. คณะผู้บริหารและอาจารย์แหล่งฝึก ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    


    
ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. กล่าวว่า หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มทส. มุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ เป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน พร้อมไปด้วยความรู้ในวิชาชีพทันตแพทย์ ให้การดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมืออาชีพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และสามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพช่องปากแก่ชุมชนได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ มทส. เปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔๐ คน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะเริ่มการเรียนการสอนชั้นปีที่ ๕ ก้าวเข้าสู่การเรียนระดับชั้นคลินิก เป็นการศึกษาและฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงพยาบาลแหล่งฝึก ๕ แห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๙ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๐ คน เวียนฝึกปฏิบัติ ๒ รอบ รอบละ ๒๐ สัปดาห์ ในศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และแหล่งฝึกทั้ง ๕ แห่ง แห่งละ ๔ คน ดังนั้น สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ขึ้น เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนสถานะจากนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปรีคลินิกเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นคลินิก ที่มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการรักษาผู้ป่วยด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ เครื่องแบบนักศึกษาและเสื้อกาวน์ จึงเป็นสัญลักษณ์ให้ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพ การนำความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในการฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก พร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียม

“สำหรับพิธีมอบเสื้อกาวน์นี้ นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ตระหนักถึงบทบาทของวิชาชีพและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลแหล่งฝึก ทั้งยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สืบต่อไปด้วย” ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล กล่าว

#มทส #SUT #ทันตแพทย์

#โคราชคนอีสาน #koratdaily

 


819 1364