26thMay

26thMay

26thMay

 

June 12,2019

โรงไม้สับผุดข้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ‘ชาวสีคิ้ว’ยื่นคัดค้านอีก หวั่นมลพิษเสียงและฝุ่นละออง

            ที.เค.เอช.วู๊ดพาวเวอร์ ลงทุน ๑๗ ล้าน ตั้งโรงงานผลิตชิ้นไม้สับจากยางพารา ข้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มต่อต้านลุกฮือ คัดค้าน หวั่นมลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง และอุบัติเหตุ ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดเผย ห่วงใยประชาชนเสมอ

            ตามที่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนคร ราชสีมา ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ร.ง.๓) และขออนุญาตตั้งโรงงานตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ เพื่อประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๗ ของ บริษัท ที.เค.เอช.วู๊ด พาวเวอร์ จํากัด ตั้งอยู่ ณ น.ส.๓ ก เลขที่ ๔๒๘๘ หมู่ที่ ๓ ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา บุคคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งให้สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ทราบภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

            จากนั้น วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตําบลสีคิ้ว ปิดประกาศการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้ สมาชิก อบต., กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ว่าได้รับคําขอทั่วไป ขอให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และขออนุญาตตั้งโรงงานตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ เพื่อประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๗ ของบริษัท ที.เค. เอช.วู๊ด พาวเวอร์ จํากัด ที่ตั้ง ณ น.ส.๓ ก เลขที่ ๔๒๘๘ หมู่ที่ ๓ ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

            โดยเป็นการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หากบุคคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่าการอําเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

            สำหรับ บริษัท ที.เค.เอช.วู๊ดพาวเวอร์ จํากัด เงินทุนจดทะเบียน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น ๑๓ ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ คือ ยูคาลิปตัส, สะเดาเทียม, สนทะเล, สนปฏิพัทธ์, กระถินณรงค์, กระถินเทพา, กระถินยักษ์, มะพร้าว, มะขามมะไฟบ้าน, มะปรางบ้าน, จามจุรี และไม้ตาล กําลังเครื่องจักร ๒๗๔.๕ แรงม้า สํานักงานเลขที่ ๓๒๕/๖-๑๓ ถนนหลานหลวง หมู่ที่ ๒ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ มหานคร ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ บนเนื้อที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ณ นส.๓ เลขที่ ๔๒๘๘ หมู่ที่ ๓ ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว ใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้าง ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยจะก่อสร้างอาคารโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักรและเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายใน ๓๖๐ นับแต่วันอนุญาตเป็นต้นไป

            ล่าสุด เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายไพรัตน์ แซ่อือ แกนนำกลุ่มสีคิ้วคัดค้านโรงงานไฟฟ้า พร้อมประชาชนชาวสีคิ้วกว่า ๑๐ คน สวมเสื้อสีเขียว เดินชูป้าย “เราไม่ต้องการ เรากลัว มลพิษที่จะขึ้นกับตนเอง ลูกหลาน และครอบครัว” เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านและขอให้พิจารณาแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว งดการให้ความเห็นชอบ บริษัท ที.เค.เอช.วู๊ดพาวเวอร์ จํากัด ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิตชิ้นไม้สับจากยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด ได้แก่ ยูคาลิปตัส, สะเดาเทียม, สนทะเล, สนปฏิพัทธ์, กระถินณรงค์, กระถินเทพา, กระถินยักษ์, มะพร้าว, มะขามมะไฟบ้าน, มะปรางบ้าน, จามจุรี และไม้ตาล ตั้งอยู่ ณ นส.๓ เลขที่ ๔๒๘๘ หมู่ที่ ๓ ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ยูนิ พาวเวอร์เทค จํากัด ที่มีการยื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองนครราชสีมา และศาลปกครองสูงสุดที่คดีความยังไม่ถึงที่สุด

            นายไพรัตน์ แซ่อือ กล่าวว่า กลุ่มชาวสีคิ้วคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล เข้ายื่นหนังสือทั้ง ๔ หน่วยงานทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว, นายอำเภอสีคิ้ว, อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอคัดค้านการขอใบอนุญาตประกอบกิจการของ บริษัท ที.เค.เอช.วู๊ดพาวเวอร์ จํากัด ที่จะเข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่ชุมชุน ณ นส.๓ เลขที่ ๔๒๘๘ หมู่ที่ ๓ ตําบลสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ยูนิ พาวเวอร์เทค จํากัด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้พิจารณาคดีถึงที่สุด โดยวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถือเป็นวันราชการทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่จะมีสิทธิ์ยื่นเอกสารคัดค้าน ทางกลุ่มจึงรวบรวมรายชื่อมาทั้งหมด ๑๐๐ คน เพื่อเข้ายื่นคัดค้าน

            นายไพรัตน์ แซ่อือ กล่าวอีกว่า การคัดค้านโรงงานไม้สับของ บริษัท ที.เค.เอช.วู๊ดพาวเวอร์ จํากัด เนื่องด้วยประชาชนในเขตรัศมีที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งโรงงานไม้สับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านเสียง ฝุ่นละออง จึงขอคัดค้านการเข้ามาจัดตั้งโรงงานในบริเวณดังกล่าว ๑.ทําเลที่ตั้งไม่เหมาะสม ใกล้เขตชุมชน โรงเรียน ตลาด ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และมีนักเรียนมาเรียนไม่ต่ำกว่าหกพันคนในแต่ละวัน ๒.ในทําเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำลําธารสาธารณะ ที่ไหลลงสู่ลําตะคองอันเป็นคลองที่ส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชากรในหลายอําเภอ เช่น อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ และอําเภอเมืองนครราชสีมา เป็นต้น ๓.ถนนที่ผ่านด้านหน้าที่ตั้งโรงงานมีลักษณะการเดินรถแบบ ๒ ช่องจราจร ซึ่งมีความกว้างไม่มาก ประกอบกับไหล่ทางมีขนาดไม่กว้าง อาจทําให้จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงไม่เหมาะสมสําหรับการขนส่งไม้เข้าสู่กระบวนการผลิต ๔.การกองวัสดุจําพวกไม้ ถ้ามีฝนตกมาจะส่งกลิ่นเหม็นให้กับชุมชน ซึ่งมีบ้านเรือนและโรงเรียนอยู่ใกล้เคียง ๕.การเลื่อยไม้จะก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงโดยรอบกับชุมชนใกล้เคียง และ๖.การตั้งโรงงานไม้สับของบริษัท ที.เค.เอช.วัดพาวเวอร์ จํากัด น่าจะเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ยูนิ พาวเวร์เทค จํากัด ที่มีการยื่นฟ้องคดีที่ศาลปกครองนครราชสีมา และศาลปกครองสูงสุดที่คดีความยังไม่ถึงที่สุด

            “ประชาชนที่มีที่อาศัย ที่ทํากิน ใกล้กับบริเวณที่ก่อสร้างโรงงานมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบ ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโรงงานไม้สับของบริษัท ที.เค.เอช.วู๊ดพาวเวอร์ จํากัด ทางกลุ่มต่อต้านโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ตำบลสีคิ้ว จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะคัดค้านโรงงานไม้สับทุกวิถีทาง เพื่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบตามงานวิจัยของกรมอนามัย หากจะสร้างต้องห่างไกลชุมชนอย่างน้อย ๑๕ กิโลเมตรขึ้นไป ไม่ใช่อยู่ติดชุมชน” นายไพรัตน์ กล่าว

            นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า ตามระเบียบกระทรวง อุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗) ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ทำการปิดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบของมูลของบริษัท ที.เค.เอช.วู๊ดพาวเวอร์ จํากัด ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นเวลา ๑๕ วัน ตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบได้รับทราบ ส่วนการร้องเรียนเข้ามาทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบเรื่องแล้ว และจะมีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน จึงขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล เพราะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนึงถึงความห่วงใยของพี่น้องประชาชนเสมอ และทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องมีการตรวจโรงงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะออกใบอนุญาต 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๗  วันอังคารที่ ๑๑ - วันเสาร์ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

829 1,449